Korrektse postkasti spikker

Postkast on midagi sellist, mis püsib aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks aeg-ajalt jälgida, kas postkast suudab teenindada praeguseid hoopis mahukamaid saadetisi. Eestis on ligikaudu 600 000 postkasti, millest kõik ei vasta nõuetele ning mis teevad kirjakandja töö raskeks, kui mitte võimatuks.

Korrektsed postkastid teevad kirjakandjate töö lihtsamaks ja aitavad tellitud saadetistel kiiremini postkasti jõuda. Postkastidele kehtestatud minimaalsed mõõtmed on 25 x 35 x 6 cm, kuid soovituslik on kasutada märgatavalt suurema mahutavusega postkaste. Posti kasti panemiseks ette nähtud ava minimaalsed mõõtmed on 2 x 23 cm. Lisaks võiks postkast olla pealt täidetav, et vältida saadetise kokku murdmist, ja lukustatav, et tagada saadetise turvalist säilimist.

Postkasti paigaldamisel tuleb jälgida, et postkastile oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini ning postkastialune oleks vaba takistustest (lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne). Postkast peab tagama saadetiste kaitstuse ilmastikuolude eest ligipääsu piiramata. Kindlasti peab postkastile olema juurdepääs hoolimata kellaajast, et võimaldada postikulleril osutada varajast lehekannet.

Oluline on ka, et postkast oleks korralikult tähistatud, sest tähistamata postkast teeb keeruliseks kirjakandja töö ning oodatud saadetised ei pruugi kohale jõuda. Juriidilise isiku postkastile peab olema märgitud ka ettevõtte nimi/nimed, et kindlustada posti toomine neile ettevõtetele, kes postkasti kasutavad.

Kortermajades paigaldatakse postkast kortermaja välisukse vahetusse lähedusse. Näiteks saab kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada ligipääs ilma välisust avamata. Juhul, kui postkastid on paigaldatud trepikotta, võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu maja trepikodade ligipääsetavuse ühe võtmega.

Eramaja puhul paigaldatakse postkast elamut piirava aia külge. Aia puudumisel on heaks tavaks paigaldada postkast krundi teepoolsele piirile. Hoolitseda tuleb ka selle eest, et koduloomad (eelkõige koerad) ei pääseks postkasti juurde või teisele poole aeda, sest sellisel juhul on postikulleril õigus oma turvalisuse huvides keelduda teenindamisest.

Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast elu- või asukohast mõistlikule kaugusele, näiteks lähimasse bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa.

Alati tuleb arvestada asjaoluga, et oleks võimalus sõiduki ajutiseks peatumiseks ning seejuures oleks tagatud peatuvate sõidukite ja inimeste ohutus. Tagatud peab olema ka aastaringne ligipääs postkastile ning teehooldustööde teostamine. Postkastil peab olema nähtavale kohale märgitud küla ja talu nimi.

Kui soovitakse oma postkasti asukohta muuta, siis peab oma soovist teavitama ka Omnivat kodulehel asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse kliendiga ühendust, et postkasti asukoht kinnitada või selle paigaldamist täpsustada. Kindlasti on oluline postkasti asukoht kooskõlastada, sest kahjuks ei ole võimalik posti toimetada nendesse postkastidesse, mille asukoht ei ole kinnitatud. Samuti ei ole Omnival kohustust toimetada saadetisi postkasti, mille paigaldamine ei ole kooskõlastatud.

HANNALIISA VISK, Omniva kommunikatsiooniosakond

blog comments powered by Disqus