Korrektne tuludeklaratsioon toob raha kiiresti tagasi

Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksukeskuse Jõgeva teenindusbüroo juhataja Anu Kaste ütles, et kui inimene teab täpselt, millised on tema tulud ja kulud ning tahab deklaratsiooni esitada, siis on tal võimalik juba praegu seda teha.

Elektrooniliselt on kättesaadavad andmed palgatulude kohta, kuid kõiki andmeid eluasemelaenude ja koolituskulude kohta ei ole jõutud veel andmebaasidesse kanda. Seepärast soovitab Kaste oodata deklaratsiooni esitamisega 15. veebruarini.

Raha tagasi viie tööpäeva jooksul

Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 21. veebruarist. E-deklaratsiooni esitajale tagastatakse enammakstud tulumaks viie tööpäeva jooksul. Kaste sõnul tagastatakse enammakstud tulumaks nii kiiresti ainult neile, kes esitavad tuludeklaratsiooni elektrooniliselt ja juhul, kui see ei vaja täiendavat kontrollimist.

Juhul kui elektrooniline deklaratsioon vajab täiendavat kontrolli või esitatakse tuludeklaratsioon paberkandjal, tagastatakse enammakstud tulumaks üldises järjekorras ja hiljemalt 30. Juuniks, FIE-dele aga hiljemalt 30. septembriks.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama need, kes on maksustamisperioodi jooksul saanud tulu ainult töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötamise eest, tegutsemise eest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitist, kui nendelt väljamaksetelt on tulumaks nõuetekohaselt kinni peetud.

Samuti ei pea tuludeklaratsiooni esitama isikud, kellel eelmise aasta jooksul puudus maksustatav tulu või ei ületanud kogutulu tulumaksuvaba miinimumi 16 800 krooni aastas. Arvestama peab aga sellega, et kui vähem tulu saanu ei esita tuludeklaratsiooni, ei ole tal võimalik ka enammakstud tulumaksu tagasi saada.

Eeltäidetud tuludeklaratsioonile kantakse andmed ka kohustusliku kogumispensioni maksete, kinni peetud töötuskindlustusmaksete, tasutud koolituskulude, ametühingu sisseastumis- ja liikmemaksu, tehtud kingituste ja annetuste, õppelaenu intresside ning vabatahtliku kogumispensioni maksete kohta.

Maksumaksjal tuleb eeltäidetud tulumaksudeklaratsioonis olevad andmed üle kontrollida ning oma allkirjaga kinnitada. Kui maksumaksjal on täiendavaid tulusid või kulusid, millelt tulumaksu tagasi saab, tuleb need andmed deklaratsiooni juurde lisada. Üle tuleb kontrollida ka isikuandmed ja lisada puudu olevad või teha vajalikud parandused.

Tulumaksuseaduse kohaselt võib oma maksustatavast tulust maha arvata tema enda ja alla 26 aastase ülalpeetava (lapse, lapselapse, venna või õe) koolituskulud. Koolituskuludeks loetakse ka õppelaenu intressid, mida saab oma tulust maha arvata neid tasunud isik ise või tema vanem.

Koolituskulu ei saa maha arvata, kui koolitusasutusel ei ole kehtivat koolitusluba, selle olemasolu saab kontrollida haridusministeeriumi koduleheküljel asuvast koolituslubade andmebaasist. Haridusseaduse mõistes on ka lasteaed haridusasutus, seega võrdsustatakse lapsevanema poolt lasteaiale makstud osalustasude summad koolituskuluga ja see on lubatud maksustatavast tulust maha arvata. Osalustasu hulka ei loeta toiduraha.

Koolituskuludena võib maha arvata ka koolitusluba omavas autokoolis õppimise kulud, kuid riigilõivu maha arvata ei saa.

Koolituskulud kantakse deklaratsioonidesse

1. veebruariks pidid koolitusasutused esitama info koolituskulude tasumise kohta maksu- ja tolliametile, kus need kantakse eeltäidetud deklaratsioonidele. Kui aga eeltäidetud deklaratsioonile andmeid kantud ei ole või need on valed, tuleks pöörduda haridus- või koolitusasutuse poole ja paluda vastavad andmed saata maksu- ja tolliametile.

Koolituskulusid, eluasemelaenu intresse, kingitusi ja annetusi, ametiühingu sisseastumis- ja liikmemakse võib maksustamisperioodil maha arvata kuni 100 000 krooni maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50 protsendi ulatuses maksustatavast tulust.

Maksumaksjal on õigus maha arvata ka endale, abikaasale, vanematele või lastele eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid, mis on tasutud krediidi või finantseerimisasutusele.

Samuti võib tuludest maha arvata ka elamu ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid. Korraga võib tulust maha arvata ainult ühe elamu või korteri soetamise laenu või liisingu intressid.

Abikaasad võivad esitada ühise tuludeklaratsiooni, seda ka juhul, kui abielluti maksustamisperioodi kestel või kui üks abikaasa on selle kestel surnud.

Tuludeklaratsiooni peavad esitama needki, kes on saanud maksustatavat tulu välismaalt, ka sellel juhul, kui töökohariigis on tulumaks kinni peetud.

Tekkivate küsimuste puhul saab informatsiooni tasuta telefonil 1181 või lähimast maksukeskuse teenindusbüroost. Lõuna Maksukeskuse Jõgeva teenindusbüroo on avatud esmaspäevast neljapäevani kella 8-17 ja reedel 8-15.30.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus