KORRALDUS 09.04.2020 nr 62

Peaministri 26. märtsi 2020. a korralduse nr 52 „Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele“ ja 3. aprilli 2020. a korralduse nr 58 „Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse  piirangu kehtestamise kohta“ muutmine
Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi
2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil
“ kehtestatud eriolukorrast:
1. Täiendada peaministri 26. märtsi 2020. a korraldust nr 52, millega peaminister eriolukorra
juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele
isikutele, punktiga 41 järgmises sõnastuses:
„41. Elukoha või püsiva viibimiskohana mõistetakse käesoleva korralduse tähenduses ka
varjupaiga- ja turvakoduteenuse osutamise kohta.“.
2. Täiendada peaministri 3. aprilli 2020. a korralduse nr 58, millega peaminister eriolukorra
juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangu hoolekandeasutustes, punkti 2 alapunktidega 46
järgmises sõnastuses:
„4) isiku kohta, kes vajab haiglaravi;
5) isiku lahkumisel politseiametniku korraldusel;
6) isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.“.
3. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.
4. Korraldus jõustub allakirjutamisel.
Liikumisvabaduse piirangud kehtestatakse, sest viiruse leviku risk on väga kõrge ja seetõttu on
praeguses suure nakatunute arvuga olukorras proportsionaalne piirata isikute liikumist ja
2 (2)
koosviibimist. Liikumisvabaduse piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka
avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut. Põhjendused
ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse
veebilehel.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28
lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse §
47 kohaselt 2000 eurot.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.
(allkirjastatud digitaalselt)
Jüri Ratas
Eriolukorra juht

blog comments powered by Disqus