Koostamisel on Siimusti-Kurista maastikukaitseala kaitsekorralduskava

Loodusobjektid võetakse kaitse alla, kui need on Eesti ulatuses kas ohustatud, haruldased või tüüpilised, neil on teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus. Kaitse alla võtmise põhjuseks võib olla ka rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus.

Kuigi Eesti on Euroopa mõistes peaaegu puutumatu loodusega, on ka meil oluline looduse kaitsmine selle mitmekesisuse ja looduslike elupaikade soodsa seisundi ning kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku maastiku säilitamiseks. 

Kaitsealal kasvab kahelehine käokeel

Esimesed loodusobjektid — Elistvere, Luua, Kuremaa ja Saare mõisa park — võeti praegusel Jõgevamaal kaitse alla juba 1930. aastate alguses. Aegade jooksul on sellesse nimistusse lisandunud rohkesti uusi objekte. Siimusti lauluväljaku piirkond ning Kurista linnamägi võeti kaitse alla 1968. aastal. Siimusti-Kurista maastikukaitseala asub Jõgeva vallas Kurista ja Viruvere külas. Kaitseala piirneb põhjas Jõgeva-Põltsamaa ning idas Jõgeva-Siimusti maanteega, selle pindala on 62,85 ha, mis Eesti ulatuses on üsna väike.

Siimusti-Kurista maastikukaitseala eesmärk on kaitsta vaheldusrikka reljeefiga loodus- ja pärandkultuurmaastikku, metsakooslusi ning kaitsealuseid taimeliike: pruunikat pesajuurt, suurt käopõlle ja kahelehist käokeelt; neist viimane on Eesti Orhideekaitse klubi eestvõttel selle aasta orhidee.

Selleks, et kaitsealal säiliksid tema väärtused, on vaja sealsed tegevused hoolikalt läbi mõelda. Kaitseala tegevusi suunavaks ja kaitseala valitsejat abistavaks dokumendiks on kaitsekorralduskava. Selle kavaga määratletakse kaitseala väärtused ning väärtuste säilimist ohustavad või soodustavad tegurid. Kaitsekorralduskava peamine eesmärk on luua rakenduslik tegevusplaan, millega tagatakse kaitseala väärtuste hea seisundi säilimiseks vajalikud tegevused, nende eelisjärjestus, ajakava ning maht.

Kaitsekorralduskava ei kehtesta lisapiiranguid, vaid kirjeldab ning põhjendab vajalikke tegevusi järgnevatel aastatel. 

Jõgeva ümbruse meelispuhkepaigad – Kurista linnamägi ja Siimusti lauluväljak

Lisaks Siimusti-Kurista kaitseala loodusväärtuste säilitamisele on oluline ka ala puhkemajanduslik roll. Mitmekesise reljeefiga metsamaastikul asuvad matka- ja spordirajad, mistõttu on see varem olnud Jõgeva ja selle ümbruse elanike üks meelispuhkepaiku. Kaitsealal paikneb ka muinsuskaitse all olev I aastatuhande algusest pärinev Kurista linnamägi ning kaks pärandkultuuriobjekti – Siimusti lauluväljak ning piirikivi.

Nimetatud väärtusi ka kaitsekorralduskavas käsitletakse, hinnates neid ohustavaid tegureid, pakkudes välja leevendavaid meetmeid ning seades eesmärke väärtuste tulevikuseisundi osas. Ühtlasi tuuakse välja konkreetsed juhised ja tegevused kaitseala loodushoiuks ning tutvustamiseks.

Nagu eelpool mainitud, on kaitsealal olnud oluline puhkemajanduslik tähtsus. Varem peeti seal vabaõhuüritusi  ning spordivõistlusi. Kohalikel elanikel on suur huvi ala puhkemajanduslike funktsioonide taastamiseks. 2011. aastal asutati laululava piirkonna arendamiseks MTÜ Siimusti Lauluväljaku Arengu Selts.  

Korrastatakse terviserajad

Kaitsekorralduskavaga planeeritakse hooldustööd Kurista linnamäe avatuna hoidmiseks ja vaadete avamiseks. Erosiooniohtlikele oosinõlvadele paigaldatakse ATV-de sõitmise takistamiseks kaks teetõket. MTÜ Siimusti Lauluväljaku Arengu Seltsi eestvedamisel planeeritakse korrastada lauluväljaku ala ning eskiisprojekti alusel rajada lauluväljakule lõkke- ja puhkekoht, külakiik ja käimlad. Külastuskorralduslikest hooldustöödest on planeeritud veel kolme ja viie kilomeetri pikkuste terviseradade korrastamine. Alale suunduva kahe peamise tee äärde paigaldatakse kaitseala, selle väärtusi ning külastuskorraldust tutvustavad infotahvlid. Kindlasti paigaldatakse praegu puuduvad kaitseala piiritähised.

Planeeritud tööde eesmärk on kindlustada kaitseala väärtuste hea seisund ning luua meeldiv puhke- ja vaba aja veetmise paik kohalikele elanikele.

Siimusti-Kurista maastikukaitseala kaitsekorralduskava on kõigile huvilistele kättesaadav Jõgeva vallavalitsuse kodulehel. Kava koostajad ootavad ettepanekuid kõikidelt inimestelt, kes on Siimusti-Kurista maastikukaitseala käekäigust huvitatud. Ettepanekuid keskkonnaametile (Aleksandri 14, Tartu) võib esitada kahe nädala jooksul kirjalikult või meilitsi.

Siimusti-Kurista maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostab Keskkonnaameti Tartu-Jõgeva regiooni tellimusel Consultare OÜ.

i

MARICA-MARIS PAJU, Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni kaitse planeerimise spetsialist

blog comments powered by Disqus