Koolist ja haridusest

Olen olnud alati seisukohal, et eestluse elujõu tagamiseks meie riigis on sündimuse suurendamise kõrval just hariduse edendamine teiseks prioriteediks. Sama oluline, et lapsed sünniksid, on ka see, kelleks nad kasvavad. Täna oleme tõesti olukorras, kus meil on puudu arstidest, erialaõpetajatest, projekteerijatest ja ka keevitajatest ning paljudest teistest ametimeestest.

Pole kahtlust, et hariduskorralduses on vaja ette võtta muutusi. Kuid on ilmselge, et enne nende kavandamist tuleks omada ülevaadet olemasolevast olukorrast. Täna kahjuks puuduvad tõsiseltvõetavad kriteeriumid otsustamiseks  selle üle, milline on hea kool ja kes on hea õpetaja, sest on selge, et taolisi hinnanguid saab anda vaid  küllaldase ajalise mastaabiga teostatud mõõtmiste korral, kuid taolisi mõõtmisi ei teostata. Platsipuhastamise tuhinas likvideeriti omal ajal Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituut ja pärast seda põhinevad arvamused tänase koolikorralduse puudustest suuresti vaid muljetel.

Poliitikute poolt oli haridusfoorumil kõige ekstravagantsemaks ideeks kindlasti Eestimaa Roheliste poolt välja pakutud munitsipaalkoolide riigistamise idee.  Omavalitsused ei olevat pädevad koole haldama ja seetõttu oleks vaja seda süsteemi kiirelt muuta. Tuleb nentida, et Eestimaal on juba olnud pealinnast kamandatud  ja parteiliselt määratud direktoritega koolisüsteem. Kas tõesti tahame neid õndsaid aegu tagasi? Esmapilgul võib see ju toredana tunduda ? teeme õpetajatest riigiametnikud ja rahastamise kaudu justkui olekski stabiilsus tagatud.

Reaalsuses tähendaks see aga omavalitsuste pädevuse olulist kärpimist, paljude väikekoolide sulgemist ja ühte järjekordset suurt hüpet tsentrist juhitava riigi poole. Tegelikkuses tuleb ka täna õpetajatele palk riigieelarvest ja kohalik omavalitsus tagab õpikeskkonna. Samuti ei ole siin mingit pistmist pädevuse probleemiga, sest järelvalvet teevad koolide ja õppekavade üle maavalitsused. Ärge laske ennast lollitada puhtast populismist, millega antakse järjekordne hoop meie laste võrdsetele võimalustele kodu lähedal koolis õppida.

Enne suurte muudatuste  planeerimist tuleks arvestada, et tänases süsteemis on palju head ja positiivset, mida ei tule  läbimõtlemata lammutada, vaid mis vajab lihtsalt arendamist. Samuti on palju  tarkade koolijuhtide poolt  juhitud häid koole, kus töötamise ja õppimisega on  rahul nii õpetajad kui õpilased. Ja sellised pole mitte ainult nn. eliitkoolid, vaid taolisi koole on igas maakonnas. Uute jalgrataste pideva leiutamise asemel vajaks nende koolide kogemus lihtsalt tundmaõppimist ning levitamist.
Meil on hästi välja arenenud  ning paljudes maakondades ilmselt optimaalseks kujunenud koolivõrk, mille purustamine ja turukonkurentsile viimine omaks raskeid sotsiaalseid  tagajärgi. Omavalitsuste  laenude ja riigi toetuste abil  on viimastel aastatel silmnähtavalt  hakanud paranema koolide materiaalne baas.

Kõige olulisemaks probleemiks meie koolikorralduses on siiski  hariduse eesmärgipõhisus ja sisu. Asi on selles, et  kogu õpetamine ja selle tulemuste hindamine  on meie tänases koolis rajatud hirmule, aga mitte armule.  Loomulikult pole see kooli süü ning tuleneb kogu ühiskonna väärtushierarhiast, kuid just koolis tuleks seda muutma hakata. Me õpetame lapsi elama hirmus, me räägime, et ellu jäävad need, kes on kõige paremas vormis, et võidavad kõige tugevamad ja edu saavutavad kõige targemad. Ja seepärast püüavad kõik olla kõige tugevamad, targemad ja edukamad ja kardavad näida viletsamatena, kardavad kaotada. Koolisüsteem on rajatud  võidujooksule uude astmesse sulandumise nimel ? ühest klassist teise, põhikoolist gümnaasiumi ja sealt ülikooli. Kõik aga ei suuda ja ei taha selles võidujooksus osaleda, sest kõik ei saa olla parimad ja edukamad ning algabki rongilt maha pudenemine, mis  tekitab hirmu ja see omakorda stressi ja vägivalda.

Kool tuleb rajada mitte teadmiste tuupimisele, vaid oskuste omandamisele ja loovuse arendamisele. Selleks tuleb aga senises nn huvitegevuses näha  mitte ?vaba aja veetmist? või ?klassivälist tööd?, vaid koolitöö olulist koostisosa. Huvitegevust tuleb mõista kõige laiemas tähenduses ? spordist ja kaunitest kunstidest kuni meisterdamise ja arvutivõistlusteni  välja ning kogu see tegevus tuleb integreerida õppekavadesse ja võtta riigi finantseerimisele. Praegu määrab  huvihariduse taseme ja võimalused kohaliku omavalitsuse ning lapsevanemate rahakott ning algabki  hariduslik kihistumine. Siinkohal peab appi tulema riik ja tagama õpilasele võimaluse huvialaringis osalemiseks. Seal osalemine ei saa olla rikkamast perest laste privileeg, vaid kõikidele lastele tuleb tagada võrdne võimalus. Rahvaliit soovib, et riik hüvitaks igal aastal kõigile õpilastele ühe huviringi õppemaksu.
Meie seisukoht on, et üldhariduse kättesaadavuse ja koolikohustuse täitmise tagamiseks on  vajalik kogu Eesti territooriumi kattev tänapäeva nõuetele vastav koolivõrk. Ja seda tuleb säilitada ja edasi arendada koostöös kohalike omavalitsustega. Kvaliteetse põhi-, kesk- ja kutsehariduse võimalikult elukohajärgse kättesaadavuse tagamine on parim regionaalpoliitika.
Meie jaoks pole kool  pelgalt teadmiste andja, vaid kindlasti ka regionaal-, sotsiaal- ja kultuuripoliitika teostaja. Kui kaob külast kool, kaob sealt peagi ka elu. Ettevõtja  tuleb oma investeeringuga tänapäeval ainult kohta, kus on korralik kool ja vaimne keskkond. Kool on olnud läbi aegade ka piirkonna  kultuurielu keskuseks ja see tähendab seda, et koolide säilitamine on üheks regionaalpoliitiliseks prioriteediks.

Paljudes maakoolides on täna  noortele oluliselt inimlikum kasvukeskkond ja see eelis tuleb säilitada.  Kui tahame, et maakoolid ei hääbuks ja sealne õppetase ei langeks, on vajalik pedagoogide palkade diferentseeritus maapiirkondade kasuks ja riik peaks võtma enda kanda huvihariduse rahastamise.

Hea kool on alati koolijuhi nägu. Pannes täna koolijuhid tööle tähtajalise töölepingu alusel, andmata neile mingeidki sotsiaalseid garantiisid, oleme kaotamas pikaajaliste “koolipapade? seltskonda, kes hoidsid koolimajas selle hinge ja vaimu.

Täna tahaks loota, et pärast märtsivalimisi ei alustata järjekordse reformiga, mille ainsaks reaalseks lõpptulemuseks on ministeeriumi kolimine uude linna või haldusreformi alustamine läbi hariduspoliitika. Rahvaliit teeb omalt poolt kindlasti kõik selleks, et hariduselu areneks stabiilselt edasi ja otsuste juures arvestataks kogemustega koolijuhtide ning pedagoogide arvamusega. Ainult nii on võimalik tagada Eesti haridussüsteemi stabiilne ja positiivne areng. 

Kajar Lember,
Tabivere vallavolikogu esimees
Rahvaliit

blog comments powered by Disqus