Kooliprobleemid tuleb lahendada koos lastevanematega

21. sajandi hariduse programmi eesmärgiks on luua kõikidele õpilastele võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks, sõltumata õpilase elukohast või sotsiaalsest taustast. Ei ole kahtlust selles, et nimetatud eesmärki on võimalik saavutada ainult kooli ja kodu tiheda koostööga.

Tuleb tõdeda, et hetkel on lastevanemate mõju koolielu korraldamisel väike, samas puudub paraku paljudel juhtudel ka nende huvi teha kooliga koostööd. Need on probleemid, millele tuleb ja saab leida lahendused ainult koos lastevanematega.

Kooli hoolekogude rolli tuleb suurendada

Lastevanemate tihedam kaasamine koolijuhtimisse läbi hoolekogude rolli suurendamise on üheks peamiseks märksõnaks 21. sajandi hariduse programmi rakendamisel. Programmi raames on loodud vastav töörühm, kuhu kuulub teiste hulgas ka Eesti Lastevanemate Liidu esindaja.

Programmi tegevuskava kohaselt esitab töörühm oma ettepanekud hoolekogude õiguste, kohustuste ja vastutuse täpsustamiseks haridus- ja teadusministrile hiljemalt käesoleva aasta 1. maiks.

Sellega töö kindlasti ei lõpe. Lisaks võimaluse loomisele osaleda läbi hoolekogu tõhusamalt kooli arengut mõjutavate otsuste tegemisel, seisab meil koos teiega ees ühine töö tõstmaks lastevanemate huvi, oskust ja soovi osaleda koolielu korraldamisel.

Mõtlemisainet jätkub

Siinkohal teengi ettepaneku Eesti Lastevanemate Liidule kui aktiivsele kaasamõtlejale ja -tegutsejale meie laste parema tuleviku kujundamisel ? esitada haridus- ja teadusministeeriumile oma nägemus:

* milliste vahenditega on võimalik saavutada lastevanemate senisest suurem huvitatus osaleda laste arenguprotsessis ka väljaspool kodu, st koolis ja muudes sotsiaalsuhetes?

* kuidas tagada lapsevanema huvitatus ja aktiivsus hoolekogu liikmena koolikorralduslike küsimuste lahendamisel?

* kuidas saavutada lastevanemate tulemuslik koostöö vägivallatu kooli suunas liikumise algatustega?

* millisena näeb ELV haridus- ja teadusministeeriumi rolli ja ülesandeid lastevanemate kaasamisel haridus- ja koolikorraldusprotsessidesse?

* millisena näeb ELV kohalike omavalitsuste kui 90 protsendi koolide omanike ülesandeid ja vastutust lastevanemate rolli tähtsustumisel hariduskorralduses?

21. sajandi hariduse programmi eduka rakendumise üheks peamiseks võtmeks saab olema koostöö lastevanematega, seda hariduselu igal tasandil. Täname kaasamõtlemise eest.

Toivo Maimets, haridus- ja teadusminister

SAMAL TEEMAL:
“Kus on kooli hoolekogu koht”, Vooremaa, 3. aprill 2004

blog comments powered by Disqus