Kool, koolitus, koostöö

Nimetatud dokument näeb ka kutseõppeasutustele ette võimaluse Euroopa Liidu struktuuritoetuste taotlemiseks läbi konkreetsete projektide, mille põhilisteks eesmärkideks oleks: õppe kvaliteedi tagamine; võrdsete võimaluste loomine hariduse omandamiseks ja tingimuste loomine elukestvaks õppeks.

Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökool esitas teise taotlusvooru projekti pealkirjaga ?Kool, koolitus, koostöö?, mis töötati koolis välja meetme spetsiifikat ja kooli arengusuundi arvestades kooli projektgrupi ning projekti kaasatud partnerite koostöö tulemusena.

Kool saab peagu 800 000 krooni

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove tunnistas projekti tingimustele vastavaks ja aprillis 2005 langetati ka positiivne otsus projekti rahastamiseks. Projektis kavandatud tegevused viiakse läbi tänavu esimesest maist kuni 2008. aasta 31. maini.

Projekti ?Kool, koolitus, koostöö? kogumaksumus on 792 294 krooni, millest 75 protsenti moodustab Euroopa Liidu struktuurifondide osa ja 25 protsenti on Eesti avaliku sektori osa, millest 18 protsenti kannab haridusministeerium ning 7 protsenti kool.

Partneritena on projektis esindatud Põltsamaa Ettevõtjate Liit, juhatuse esimees Andres Vään; Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, esimees Toivo Tõnson ja Jõgevamaa Tööhõiveamet, direktor Helen Manguse. Partnerite osalus projektis on reguleeritud kahepoolsete partnerluskokkulepetega. Kaasatud partnerid osalevad tegevustes mitterahalise panusega.

Projektiga kavandatud tegevused on suunatud põhiliselt järgmistele valdkondadele: üldainete õpetajate täiendkoolitus, kooli kutseõpetajate-praktikajuhendajate täiendkoolitus, ettevõtete praktikajuhendajate koolitus, õppekavade arendus, õppetingimuste parandamine, elukestva õppe võimaluste pakkumine.

Praktikajuhendajate koolitus

Uudse lähenemisena näeb projekt ette ettevõtete praktikajuhendajate koolituse. Need on inimesed, kes ettevõtetes otseselt tegelevad kutsekoolist ettevõttepraktikale suunatud õpilastega. On ju praktika ettevõttes üheks olulisemaks kutseõppe osaks, mille käigus omandatakse kollektiivse töö kogemused, suureneb õpilase iseseisvus ja vastutustunne tehtava töö kvaliteedi suhtes. Õige metoodiline lähenemine ja suunamine on igati vajalikud koolist ettevõttesse tulnud praktikandi tulemuslikuks tööks.

Projekti ?Kool, koolitus, koostöö? ette valmistamine esitamiseks ei olnud koolile kerge. Küllalt palju oli vaja mõelda, mitmeks aastaks tegevusi ette kavandada ja rahaliselt planeerida. Palju tuli parandada ja ümber planeerida, et taotlusvormi täitmise rangete nõuetega ja loogilise sisuga mitte vastuollu sattuda.

Teretulnud oli koolivõrgu büroo konsultandi Heidi Klampi asjalik abi. Tehtud tööga on saavutatud hea ja praktiline kogemus sarnaste projektide kirjutamiseks. Projekti käigust ja saavutatud tulemustest anname ka edaspidi teada.

KAAREL MALVA,
Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli projektijuht

blog comments powered by Disqus