Kolmas sektor ? võrdväärne partner riigile ja omavalitsustele

Peipsi piirkonnas tegutseb aktiivsemalt kaks kalureid ühendavat mittetulundusühingut: Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit ja Peipsi Kalurite Ühing. Neil on tihe   koostöö põllumajandusministeeriumi kalamajandus-  ning  keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonnaga ning piirkonna kohalike omavalitsustega. Enne  õigusaktide jõustumist on olnud alati  võimalus oma seisukoht välja öelda.

Koostööst on häid näiteid

Koostöö täiendab ja  toetab  nii kolmanda sektori  kui ka riigi ning omavalitsuste tegevust, aitab kokku hoida rahalisi vahendeid jne. See omakorda loob võimalused  kalandussektori jätkusuutlikuks arenguks. Kindlasti jõuab riigi kalanduspoliitika läbi kolmanda sektori kiiremini ja moonutusteta kalurini.

Samas on kalurid oma huvide kaitseks koostanud mitmeid arengu- ja tegevuskavasid, mis on abiks riigiasutustele kalanduse ja maaelu kui terviku arengu seisukohtade kujundamisel.  Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit kasutab ministeeriumide, omavalitsuste ja  kolmanda sektori  töötajaid oma seminaride, õppepäevade  jne korraldamisel.

Nii on ka igal kalandussektori töötajal  võimalik oma seisukohad vahetult ametnikele edastada. Ühiselt on otsitud  võimalusi rahaliste vahendite hankimisel mitmete plaanide realiseerimiseks. Hea  näide on siin  Kesk-Peipsi sadama projekteerimisega seonduv ning nüüd juba ehitusega seonduv. Erinevate huvigruppidega koostöös tahetakse moodustada sihtasutus, mis hakkab tegelema sadama ehitusega seotud probleemidega.

Tihedat  koostööd tehakse mitmete mittetulundusühingutega:  kutseliste kalurite täienduskoolitust korraldava Eesti Kalurite Liiduga, koolinoorte kalapüügi meistrivõitlusi korraldava Jõgevamaa Metsaseltsiga, koolitusteks oma väliklassi  kasutada andva  Saare Mõisa Arendajate Seltsiga  jne.

Vajalik on seostada oma ettevõtmised

Jõgeva maakonna populaarseim ja enamkülastatav turismiobjekt on  tänavu oma  kümnendat tegevusaastat tähistav Elistvere loomapark, mida arendab Eesti Metsaselts. Eesti Metsaselts eesotsas selle  esimehe Kaupo Ilmetiga on teinud  ära hindamatu töö Jõgevamaa turismipotentsiaali tõstmisel.

Mitmed suured turismifirmad on võtnud loomapargi oma  siseturismi marsruutidesse. Küllalt keeruline on koostada hästimüüvaid  marsruute. Külastatavad objektid peavad üksteist täiendama, olema atraktiivsed, pakkuma mitmekülgset informatsiooni paikkonna kohta  ja mahtuma teatud ajalimiiti. Seda on Elistvere loomapargi arendamisel ka arvestatud ja objekt toimib hästi. Samuti tuleb aga arvestada üksikult ja perega Eestimaad avastajatega. Seetõttu peab tegevust ja vaatamist jätkuma pikemaks ajaks, ka terveks päevaks.

Loomapargi rajamist alustati külas, kus elu oli sisuliselt  seiskunud. Hooned olid juba siis väga halvas olukorras  ning nii ei ole  endine kolhoosi kontor-klubi  näituste jt väljapanekute, seminaride ja koolituste korraldamiseks enam kõlbulik. Ka on hoone eraomandis ja omanik vahetub pidevalt.

Kuigi asjassepuutuvad riigiasutused on rõhutanud, et nende eesmärgid loomapargi arendamiseks on metsaseltsiga samased, on välja kukkunud teisiti.

Kindlasti oli tänavune turismiteenus külastajatele ühekülgne. Sel aastal ei ole korraldatud ühtki näitust. Kümnendat aastapäeva tuleb pidada telgis või leida ruumid väljaspool loomaparki.

Seltsi plaan ehitada uus hoone, kus oleks piletikassa, näitusteruum ning WC-d,  jäi ellu viimata.  Tänaseks ollakse küll sealmaal, et ehitusega võiks alustada.   Kooskõlastamine riigiasutustega  võttis aega kolm kuud ja tegelikult jõuti tulemini, mille kolmas sektor esitas juba esimesel või teisel kohtumisel.

Üks  aktiivne turismiperiood on aga möödas ja kas teenuse kvaliteet jättis jälje ka  maakonna jaoks nii olulise turismiobjekti arengule, on näha järgmistel aastatel.

Kui palju see kõik loomapargi arendajate entusiasmi ja teha tahtmise rõõmu maha võttis, teavad nad ise muidugi kõige paremini.

Vaja oleks, et nii riik, omavalitsused kui ka mittetulundusühingud seostaksid oma tegevuse  ühise eesmärgi realiseerimiseks. See on vajalik  maakonna kui terviku mitmekülgseks arendamiseks ehk parema elujärje tagamiseks kõigile jõgevamaalastele.

Mittetulundusühingute koostöö omavalitsustega on enamasti üksteise huve ja tegevust toetav. Ka Elistvere loomapargi arendamisel on olnud väga oluline Tabivere vallavalitsuse  toetus.

Vabatahtlik töö vajab  tunnustamist

Kolmas sektor realiseerib oma mõtteid  enamasti vabatahtliku tööna,  tasu saamata.  Takistused, mis nende inimeste tegevusele ette seatakse,  vähendavad  tegutsemissoovi. Palju aega, millega saaks midagi konkreetset korda saata, kulub  mittekonstruktiivsetele vaidlustele.

Aktiivset tööd kolmandas sektoris  saavad meie ühiskonnas üldreeglina teha pensionieas inimesed, kellel on tänu pensionile võimalik ära elada, või  majanduslikult kindlustatud  inimesed.

Vabatahtliku töö tegijaid tuleb austada ja nende tööd tunnustada. Riigiametnikel on kohatu nendele inimestele ülevalt alla vaadata.  Õnneks on selliseid ametnikke vähe.

Jõgeva maavanem ja maavalitsuse spetsialistid on mittetulundusühingute vajadustesse alati mõistvalt suhtunud. Maakonnas töötavad riigiasutused  peaksid oma seisukohti kujundama piirkonna arengut kui tervikut silmas pidades ja oma tööd suunavaid õigusakte järgides. Alati ei tule kooskõlastatusi otsivale kolmanda sektori esindajale öelda esimese lausena “See ei ole võimalik?, vaid otsida ühiselt võimalusi, kuidas hea mõte õigusakte järgides  teoks teha. Selleks vajab kolmas sektor riigiametnike tarka nõu.

ENE ILVES,
Eesti Looduskaitse Seltsi Jõgeva osakonna esinaine

blog comments powered by Disqus