KIRI: Selgitus Jõgeva perearstipraksises olevate segaduste kohta

Tundub, et taas on üles kerkinud hulganisti küsimusi perearstitöö korralduse kohta maakonnas, täpsemini Jõgeva linnas. Maavanema ülesanne on tagada maakonna inimestele perearstiabi kättesaadavus ning seega tunnen vajadust asju veel üks kord selgitada.

Uute perearstide valimiseks oli maavanema poolt moodustatud vastav komisjon, kuhu kuulusid haigekassa, perearstide seltsi, kohalike omavalitsuste ja maavalitsuse esindajad, kes hindas kandidaate ja hääletas sobivaima poolt. Komisjoni liikmed väljendasid hindamisel nende asutuste seisukohti, kes neid oli volitanud komisjoni töös osalema. Välja oli töötatud hindamiskriteeriumid, kus vaadeldi kandidaadi kvalifikatsiooni, motivatsiooni, töökogemust, isikuomadusi, koostöövalmidust erinevate organisatsioonidega ning valmidust antud piirkonda elama asuda.

21. oktoobril lõppes konkurss Jõgeva perearstipraksise kohale, kuhu laekus 3 avaldust. Esmakordselt kogunes konkursikomisjon 22. oktoobril, kus hinnati esitatud dokumentidele toetudes kandidaatide sobivust kandideerimaks perearsti kohale. Pärast teist, nn vestlusvooru 1. novembril otsustas komisjon enamushäältega dr Zevakina kasuks. Dr Zevakina on pikaajalise arstitöö staa?iga, omandanud 2004. aastal perearstikutse ning teda on iseloomustatud kohusetundliku ja koostöövalmi arstina. Olles värskelt omandanud perearstikutse Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, tunneb dr Zevakina sarnaselt noortele perearstidele nüüdisaegseid ravivõtteid.

Ajalehes Vooremaa 11. novembril avaldatud A. Remmelga saadetud kirjas väitis autor, et seoses 1. novembril lõppenud konkursiga tekitati segadus, mis halvendas arstiabi kättesaadavust.

Tegelikkuses esines teatavat segadust arstiabi korralduses ajavahemikul september ? 1. november, kuna alates septembrist asus dr Karelson Tartusse tööle. Kuid samal ajal oli dr Karelson kohustatud korraldama oma senise, Jõgeval asuva praksise tööd. Oma kohustuste täitmiseks palkas dr Karelson septembrist 1. novembrini patsiente teenindama dr Hovanskaja. Mitmete patsientide ja koostööpartnerite poolt laekunud info kohaselt oli töökorraldus sellel ajavahemikul puudulik. Maavalitsus juhtis dr Karelsonile selles küsimuses ka korduvalt tähelepanu.

Kuna maavalitsus nägi, et perearstikonkurss ei saa läbi 1. novembriks, korraldas maavanem dr Karelsoni endise praksise töökorralduse läbi teise perearsti, dr Järvesaare. Dr Järvesaare eestvedamisel on alates 1. novembrist tööle naasnud perearsti õde ning nimistut teenindavad 2 perearsti kvalifikatsiooniga arsti ? dr Hovanskaja ja dr Zevakina. Vastuvõtt toimub viiel päeval nädalas, lisainformatsiooni saab telefonidelt 776 0058, 776 0157.

Kui A. Remmelgas väidab, et praegu eksisteerib praksises täielik segadus ja telefonidele ei vastata, siis võtab maavalitsus selle teadmiseks ja pöördub arupärimisega dr Järvesaare poole, kelle ülesandeks on korraldada kuni dr Zevakina tööleasumiseni (1. jaanuarist 2005) patsientide vastuvõttu ja teavitamist. Siiani ei ole Jõgeva maavalitsusse dr Järvesaare töö kohta teisi kaebusi esitatud. Samuti on maavalitsuse sotsiaalosakonna töötajad teinud pidevat kontrolli nii telefoni teel kui käinud kohal – informatsioon vastuvõtuaegade kohta on kenasti nähtaval ning vastuvõtuvõtuaegadel on vastuvõtt toimunud.

Maavanem on oma otsuse määrata Jõgeva perearsti kohale dr Zevakina teinud komisjoni ettepaneku põhjal. Maavanem leiab, et antud komisjon on pädev tegema vastavaid otsuseid ning ei muuda oma seisukohta, vaatamata hr Remmelgase hoiatusele kajastada teemat laiemate rahvahulkade seas. Kehtiv seadusandlus ei võimalda maavanemal küsida perearsti määramisel arvamust patsientide käest, mis osutuks umbes 2000-se nimistu puhul ka füüsiliselt võimatuks.

Lisaks ei tundu õige hr Remmelgase väide, et dr Hovanskaja jätkamine on enamuse patsientide soov, sest dr Hovanskaja on töötanud dr Karelsoni asendajana alates 1. septembrist, seega 2,5 kuud ning vaevalt et selle aja jooksul on arstiga kokku puutunud enamik praksise nimekirjas olevatest patsientidest.

Kõigile patsientidele soovitan mitte otsustada teadmatusest ja ?juttude? pinnalt, vaid anda uuele arstile võimalus läbi oma töö ennast tutvustada.

Kristi Terep,
maavalitsuse pressiesindaja

blog comments powered by Disqus