Kinnitati Jõgeva linna täiendatud teehoiukava

Jõgeva linnavolikogu kinnitas 30. aprilli istungil linna teehoiukava 2020. aastani. Kavas on tähtsal kohal jalakäijate kõnniteede korrasolek ning liiklusohutuse tagamine suurema liikluskoormusega Suure, Aia, Puiestee, Kesk ja Jaama tänaval ning Mustvee maanteel. Lisaks lülitati teehoiukavva seitse avalikustamisperioodil tehtud ettepanekut.

Linnas on 35,6 kilomeetrit tänavaid: valgustusega 29,2 km, kõnniteedega 17,2 kilomeetrit ning jalg- ja jalgrattateid on 1,8 kilomeetrit. Viimased kruusateelõigud muudetakse tolmuvabaks 2020. aastaks. Avalikustamisperioodil tehti kavva 11 ettepanekut, neist seitse pälvis linnavalitsuse ja -volikogu toetuse ning lülitati teehoiukavva. Kodanikult laekus ka ettepanek pinnata J. Aamisepa tänava sõidutee. “Sõiduteed ei ole linnavalitsus parki kavandanud. Pargialal on jalgtee, mis on rajatud mullale,” selgitas abilinnapea Ants Prii. Leiti, et kompromissina on kasulikum lisada teehoiukavasse Kalda tänava väljasõidu katte parandamine.

Linnavalitsus nõustus lisama kavva Laia tänava Aia ja Suure tänava vahele jääva lõigu rekonstrueerimise, mis on kavandatud 2019. aastasse. Pärast Jõgeva põhikooli hoone rekonstrueerimist tehakse korda ka Ristiku tänava lõik Aia ja Rohu tänava vahel. Tööd on kavandatud 2020. aastasse.

Ettepanekuga rekonstrueerida Piiri tänava lõik Aia ja Suure tänava vahel on linnavalitsus nõus, kuid esialgu pole seda rahapuudusel võimalik plaani võtta. Võimalikud probleemid lahendatakse jooksva hooldustöö korras. Sama olukord on ka Mustvee maantee sillaga. Rekonstrueerimistööd on vajalikud, ent raha selleks on järgmise perioodi teehoiukavas. Töö maksumus võib olla üle miljoni euro.  

Linnavalitsus võttis plaani ka Pargi tänava pindamise Kesk ja Suure tänava lõigus, see tehakse ära 2018. aastal. Lisaks pinnatakse 2016. aastal Jõe, Roosi ja Staadioni tänav. Linnavalitsus loobus Kruusa tänava pindamisest Suure ja Lille tänava vahelises lõigus, sest seda on juba 2013. aastal tehtud. Lisaks jäi kavast välja lõik Sõnajala-Lille, mis on Jõgeva valla haldusalas. Nõustuda ei saanud ka Suure–Piiri–Puiestee ristmiku rekonstrueerimine katkestamisega, sest Jõgeva linnavolikogu on lülitanud objekti 2015. aasta investeeringute kavasse. Samuti ei nõustutud ettepanekuga jätta  ära Jõe–Kalda–Staadioni –Roosi kvartali teedevõrgu väljaehitamine  144 000 euro eest  2020. aastal. Riik on asunud piirkonnas kinnistuid müüma. “Piirkonda elamute rajamisega kaasneb linnavalitsusel kohustus tagada teedevõrgu väljaehitamine. Selleks on teehoiukavas rahalised vahendid arvestatud. Näiteks on Kuuse tänaval planeeringud juba alanud ja peame sellele teemale mõtlema,” sõnas abilinnapea Ants Prii.  

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus