Killustikutootjad ootavad kaevandamisluba

Põltsamaa valda Pudiverre plaanitava dolokivikarjääri keskkonna-alased probleemid on praeguseks selgeks vaieldud ja nüüd ootab kaevandamisest huvitatud firma, et bürokraatiaveskid võimalikult kiiresti jahvataksid.

Möödunud aasta lõpus, 22. detsembril algatas Põltsamaa vallavalitsus oma korraldusega detailplaneeringu Põltsamaa vallas Pudivere külas Lambassaare katastriüksusel ja selle lähialal ning kinnitas planeeringu lähtealused.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa kasutamise sihtotstarve ja ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, tee maa-alade ja liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete, tehnovõrkude ning -rajatiste asukoha määramine. Samuti veejuhtmete vajaduse määramine liigvee ärajuhtimiseks kaevandusalal, keskkonnatingimuste seadmine planeeritava dolokivikarjääri ehitamiseks ning servituutide vajaduse määramine. Planeeritava maa pindalaks on ca 50 hektarit.

Detailplaneering võidakse kinnitada veel tänavu

Põltsamaa vallasekretäri Janne Veski sõnul tuleb nüüd vastavalt ette antud lähteülesandele detailplaneering koostada, misjärel see esitatakse üle vaatamiseks ja seisukoha võtmiseks vallavalitsusele.

Pärast detailplaneeringu heakskiitmist vallavalitsuse poolt esitatakse planeering avalikule arutelule. Kui ka avalik arutelu on läbitud ja võimalikud täiendused ning parandused planeeringusse sisse viidud, saab vallavalitsus detailplaneeringu lõplikult kinnitada ning seejärel esitatakse planeering vallavolikogule kehtestamiseks.

Janne Veski sõnul on reaalne, et veel tänavu kõnealune detailplaneering kehtestatakse, ent siis peab kogu planeeringu kehtestamisele eelnev protseduur ladusalt kulgema. Lähteülesanded, mille järgi detailplaneering koostatakse, kehtivad kaks aastat.

Bürokraatiaaparaadi kiirusest sõltub inimeste töövõimalus

Pudiveres dolokivi kaevandamist plaaniva ASi Kiirkandur müügijuhi Kalev Ollo sõnul tahavad nad just sellepärast Pudiveres killustiku tootmise käivitada, et selle materjali osas valitseb teedeehituses tõsine põud.

Kalev Ollo teab, et kui näiteks riik otsustaks  Tallinna-Tartu maantee täies pikkuses neljarealisena valmis ehitada, siis olemasolevast materjalist lihtsalt ei jätkuks. Müügijuhi kinnitusel on nemad suutelised käivitama kaevandamise niipea, kui selleks vastava loa saavad. “Kahjuks teeb bürokraatiaaparaat pikka ning venivat tööd,” tõdes Ollo.

Paraku leidub müügijuhi sõnul ka inimesi, kes ei saa või ei taha mõista üldriiklikult tähtsaid probleeme. Kaevandajad peavad kinni karjääri rajamiseks esitatud nõuetest ja kohalikule rahvale antud lubadustest. Kui kaevandamisluba üldse välja ei anta, siis jääksid mõned kohalikud inimesed ilma neile lubatud tööst, mis oleks praegusel majanduslikult keerulisel ajal eriti kurb. Konkreetsed kokkulepped on olemas viie kohaliku inimesega.

Tänavu kaevandamisega tõenäoliselt ei alustata

Ollo ütles selgituseks, et tegelikult on kaevanduste rajamine seotud meie kõigi ühise raha kasutamisega. “Mida kaugemalt tuleb mingile tee-ehitusele killustikku vedada, seda kallimaks see objekt lõpuks kujuneb. Veokaugus on üks oluline komponent killustiku hinna kujunemisel. See kehtib täiel määral ka vallateede kohta,” põhjendas müügijuht täiendavate karjääride rajamise vajalikkust.

Teisalt tekitavad mõned inimesed müügijuhi sõnul karjääridega seonduva ümber asjatuid hirme. Tema seisukoht on, et teatud probleemide puhul peaksid inimesed suutma üldised huvid isiklikest kõrgemale seada. Samas ei ole ta eriti optimistlik, lisades, et vaeval käesoleval aastal kaevandamisega alustada jõutakse.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus