Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata

Viimati peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli plaanis  otsustada, kas algatada Põltsamaa linnas Viljandi maantee 2b krundi ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Põltsamaa linnavalitsuse ehitusnõunik Kersti Viggor lausus, et planeeringute menetlemisel tuleb kohalikul omavalitsusel otsustada, kas on tarvis läbi viia keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Tema sõnul teostatakse keskkonnamõjude hindamine  juhul, kui planeeritaval alal on eeldatavalt olemas mingi mõju keskkonnale. Keskkonnamõjude hindamine oleks vajalik, kui planeeritavale alale rajataks tööstus või kaevandus. Planeeringute juures võetakse arvesse ka majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed ja muud taolised mõjud, mida hinnatakse mitmest aspektist. Üldplaneeringu puhul on keskkonnamõjude strateegiline hindamine alati kohustuslik, detailplaneeringu puhul peab kohalik omavalitsus selles osas ise otsuse langetama.

Tulenevalt sellest, et Viljandi maantee 2b krundi  ja lähiala detailplaneering muudab üldplaneeringut, tuligi Põltsamaa linnavolikogul strateegilise keskkonnamõju hindamise kohta otsus langetada. Planeeritavale alale on kavas rajada hooldekodu. Seal ei hakata midagi tootma ning ei ole ette näha ka erilist mõju looduskeskkonnale. Tegemist on n-ö pehme planeeringuga, mille puhul võib keskkonnamõju strateegilise hindamise teostamata jätta.

Põltsamaa linnavolikogu aseesimees Margus Oro tundis huvi, mida võetakse ette planeeritaval alal paikneva vana kivimüüriga. Kersti Viggori sõnul on sellega planeeringus arvestatud ning tegevus muinsuskaitsega kooskõlastatud. Planeeringu kohaselt müür konserveeritakse ja võimalusel taastatakse.

Ehitusnõuniku sõnul on kõnealuse krundi ja lähiala detailplaneering lõplikult valmis ning sellega seoses on saadud kõik vajalikud kooskõlastused. Seetõttu on nüüd tarvis  detailplaneering avalikule väljapanekule suunata, et kõik  teemast huvitatud saaksid omapoolseid täiendusi ja märkusi teha. Viljandi maantee 2b ja lähiala detailpaneering on kavas suunata avalikule väljapanekule 12. maist kuni 9. juunini. Ehitusnõuniku sõnul on tal kavas korraldada Põltsamaa raamatukogus detailplaneeringut tutvustav päev, kus ta saab huvilistele selgitusi jagada.

Linnavolikogu liige Margus Ääremaa küsis, kuidas on arenenud suhtlemine teise hooldekodu rajamiseks soovi avaldanutega. Kersti Viggor vastas, et tal  pole nendega kontakti olnud, küll aga on linna teise hooldekodu rajamist kavandanud Põltsamaa linna kohtusse kaevanud, sest linn keeldus neile väljastamast projekteerimise tingimusi.

Põltsamaa linnavolikogu otsustas Põltsamaaal aadressil Viljandi mnt 2b krundi ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätta.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus