Keskkonnaminister moodustas metsandusnõukogu

Nõukogu ülesanneteks on hinnata süsteemselt metsanduse arengukava elluviimist ning teha vajadusel selle täiendamiseks või muutmiseks ettepanekuid. “Lisaks tänase olukorra hindamisele peab nõukogu andma oma selged seisukohad edasiste prioriteetide osas,” sõnas minister Villu Reiljan. Ministeerium on alustanud vahearuande koostamist, mis kirjeldab ettenähtud tegevuste elluviimist ja rahaliste vahendite kasutamist eelneval perioodil. Nüüd on vajalik hinnata meie arengut mõjutavaid trende ja uusi avanenud võimalusi seoses Euroopa Liidus olemisega,” lisas ta. Metsanduse arengukava aastani 2010 vaadatakse üle ka seoses uue maaelu arengu strateegia koostamisega. “Metsanduse roll maaelu arengus on olnud väga suur ning see peab kajastuma mõlemas strateegias, meie prioriteetides ja riiklikes rahastamisotsustes,” märkis minister. Käesoleval aastal on kavas koostada metsanduse arengukava täitmise vahearuanne ning viia sisse vajalikud muudatused seoses suveks valmiva Euroopa Liidu metsanduse tegevuskavaga ning seoses Eesti ühinemisega St. Peterburgi deklaratsiooniga. Viimane kohustab riike täiendama oma rahvuslikke metsandusprogramme varimetsanduse ja illegaalse puidu kaubanduse vastu võitlemise tegevuskavadega. Metsandusnõukogu on 15-liikmeline ja selle esimees on keskkonnaminister Villu Reiljan. Lisaks riigi metsandusametnikele on nõukogus veel Eesti Erametsaliidu, Eesti Metsatööstuse Liidu, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Metsatöötajate Ametühingu, Eesti Maaülikooli Metsandus- ja Maaehitusinstituudi, Eesti Omavalitsuste Liidu, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse ja SA Erametsakeskuse esindajad. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus