Keskkonnainspektsioon võtab ette ulatuslikuma paisude kontrolli


Keskkonnainspektsioonil on tänavu kevadel ja suvel plaanis kontrollida lõhejõgedel olevaid paisusid, et teha kindlaks vee erikasutusloa olemasolu ning tagada nende jõgede paisutamise seaduslikkus. Järgmisel aastal kontrollitakse teiste jõgede  paisud.

Paisutamiseks loetakse veekogu tõkestamist inimtegevuse mõjul, millega tõstetakse looduslikku veetaset rohkem kui 0,3 meetrit.

Üldnimetuse lõhejõed all peame silmas lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikadena tuntud veekogusid, mille loetelu on kinnitatud keskkonnaministri määrusega nr 73 15. juunist 2004.

Olemasolevatel andmetel on nõndanimetatud lõhejõgedel umbes 170 paisu, millest ligikaudu pooltel puudub vajalik vee-erikasutusluba. Inspektsioonile teadaolevalt  on meie vooluveekogudel kokku ligi 900 paisu.

Alates 2010. aasta jaanuarist peab kõigil lõhejõgede paisude omanikel olema vee erikasutusluba, ülejäänud veekogudel asuvatel paisudel on  see luba nõutav alates 2012. aasta jaanuarist.

Paisuomanikud, kellel siiani luba puudub, peavad selle taotlemiseks pöörduma Keskkonnaameti poole.

Loata tegevuse korral alustab Keskkonnainspektsioon paisuomaniku suhtes menetluse, et nõuda paisutuse seadustamiseks vee erikasutusloa taotlemist või paisutamise lõpetamist. Loata tegevus võib tuua füüsilisest isikust paisuomanikule kuni 100 trahviühiku suuruse trahvi, juriidilise isiku trahv võib küündida 2000 euroni.

Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi kohaselt tuleb vooluveekogudel tagada kalade ja setete vaba liikumine, milleks rajatakse veekogudele kalade läbipääsud. Lõhejõgedel peavad läbipääsud olema rajatud 2013. aastaks, ülejäänud jõgedel 2015. aastaks.

Alates 18. aprillist saavad paisude omanikud taotleda Keskkonnainvesteeringute Keskusest toetust vooluveekogude seisundi parandamiseks ja veeseadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Täpsem info selle kohta http://www.envir.ee/1168456.

Algava kontrolli käigus teavitab Keskkonnainspektsioon paisude omanikke ka toetuse saamise võimalustest.

i

LEILI TUUL, Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik

blog comments powered by Disqus