Kas Nabala karstiala ja Tuhala nõiakaev ikkagi säilivad?

Avalik kiri Eesti Vabariigi Presidendile

Saatsite peaminister Andrus Ansipile aprillis 2010 kirja palvega end Nabala-Tuhala rindel toimuvaga kursis hoida. Kinnitasite seal oma veendumust, et  projektidele, mis võivad keskkonnale suurt mõju avaldada,  peab eelnema põhjalik analüüs ja arutelu. Lisasite ka, et “… oma kodukoha asjade otsustamisse tuleb alati kaasata piirkonna elanikud, see on kodanikuühiskonna eelduseks.”

Rahva raha eest, meie kõigi poolt kinnimakstuna toimusid möödunud Riigikogu valimiste eel erinevais paigus kulukad arutelud, et välja selgitada, mis  on Eestile kõige parem. 

Otsus tehti neli päeva pärast valimisi

Loodame, et see polnud asjata, kui mõtlesime koos erinevate parteide saadikutega ajakirjanduse vahendusel, debattidel, valimisprogrammide ja valimislubaduste kaudu kaasa paljudel meie riigi jaoks olulistel teemadel. Soovime kodanikena neis aruteludes osaleda ka valimiste vahelisel ajal. Eesti rahvas on valimistel andnud oma hääle, kuid mitte  andnud ära oma mõtlemisvõimet. Peaminister Andrus Ansip lubas vähem kui aasta tagasi oma kirjas kohalikele vallajuhtidele ja ajakirjanduse vahendusel avalikkusele (EPL, 20. mai 2010), et niikaua, kui tema on peaminister, Nabala karstiala ei kahjustata. Reformierakonna valimisplatvormis on kirjas: “Tagame Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu säilimise.” Me uskusime seda lubadust ja andsime peaministri erakonnale valimistel suure hulga toetushääli.


Neli päeva pärast valimisi, tänavu 10. märtsil võttis valitsus vastu ehitusmaavarade arengukava, mis muu hulgas otsustab Tuhala Nõiakaevu ning veel tuhatkonna kodukaevu saatuse. Arvestab tundlikule Nabala karstialale 2200 hektari suuruse kaheteistkorruselise maja sügavuse augu kaevamisega ning  põhjaveetaseme alandamisega kuni 25 meetrit.

Juhime tähelepanu, et nimetatud otsust hoiti põhjendamatult kinni, kuni valimised mööda saavad.

Detsembris 2010 Riigikantselei poolt suure kriitikaga Keskkonnaministeeriumi paranduste tegemiseks tagasi saadetud arengukava jõudis uuesti valitsusele kinnitamiseks käesoleva aasta 28. jaanuaril. 10. veebruaril lõpetas Riigikantselei peaministri otsusega arengukava eelnõu menetlemise, sest see vajavat täiendavat mõjuanalüüsi. Kuu aega hiljem, valitsuse esimesel valimistejärgsel istungil, võeti dokument vastu muutmata kujul. Kui see ei ole petmine ja valetamine, siis mis see on?

i

Karstiala toetuseks üle 63 000 hääle

Soovime meelde tuletada, et eesti rahvas on ka valimiste vahepealsel ajal hääletanud. Tuhala Nõiakaevu ja Nabala karstiala toetuseks oleme andnud üle 63 000 hääle. Eesti tuntud muusikud andsid oma toetushääle Nõiakaevu loitsu lauldes. Nabala Keskkonnakaitse Ühingu liikmeteks on 22 külaseltsi, piirkonna metsa- ja jahiseltsid, kes on koondunud sooviga oma kodukoha arengu teemal kaasa rääkida. Tihedat koostööd on tehtud nelja vallavalitsusega üle maakonna piiride. Kui see ei ole toimiv kodanikuühiskond, mida riik võiks partnerina kaasata, siis milline see kodanikuühiskond veel on? Kui need tegevused ja tuhandete inimeste pikaajalised püüdlused ei loe midagi, siis mis loeb?

Kinnitame, et meie piirkonnas Riigikokku kandideerinud peaminister on meie häält arvestanud üksnes sel määral, et ei julgenud Nabala saatust otsustavat ehitusmaavarade arengukava enne valimisi vastu võtta.

Keskkonnaministeerium soovib Nabala maardlat ümbritseval ulatuslikul alal täiendavad uuringud läbi viia. Pole kahtlust, et korrektselt karstiala tingimusi arvestavad täiendavad uuringud kinnitavad veelgi suuremat keskkonnamõju antud piirkonnas. Nii suurt avalikkuse huvi pälvinud olukorras ja arvestades ettevaatusprintsiibiga keskkonna kaitsmisel, ei muuda täiendavad uuringud meie seisukohti, mida võib lugeda aadressil http://www.juridica.ee/juridica_et.php?document=et/articles/2004/2/71762.SUM.php

Riigile on odavam kompenseerida arendajatele seni tehtud kulutused, kui rahastada ülikalleid uuringuid. Meie hinnangul on tekkinud olukorras kõige õigemaks lahenduseks järgmised otsused:
1) arvata Nabala maardla varud välja keskkonnaregistrist ja ehitusmaavarade kasutamise riiklikust arengukavast 2011-2020;
2) suunata ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020 kinnitamisele Riigikogus vastavalt Säästva arengu seaduse prg 12 lg.6.

Meenutame Teile mõnda punkti Nabala-Tuhala kronoloogiast.

*1986.-1988. – toimusid otsingulis-hinnangulised tööd Harju rajoonis Nabala küla piirkonnas. Selle alusel on kinnitatud 90,5 protsenti Nabala varudest 10. märtsil 2011 ehitusmaavarade arengukavasse aastani 2020.

*2004. aasta juunist kuni augustini said kolm kaevandajat loa alustada lubjakivi kaevandamist
ette valmistavate geoloogiliste uuringutega 7 mäeeraldisel Nabala karstialal.

*2005 sügisel lõid Harju- ja Raplamaa neljas omavalitsuses asuvad 16 küla Nabala Keskkonnakaitse Ühingu, et esindada kohalike elanike ja kohalike omavalitsuste ühishuvi. Tänaseks on Nabala ühinguga liitunud veel mitmeid piirkonna kodanikeühendusi.

*2006-2010 valmisid kodanikualgatuse korras mitmed trükised, filmi- ja audiomaterjalid, peeti konverentse ja rahvakoosolekuid.

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves võttis 19.01.1997 osa Nabala KÜ kaaskorraldatud konverentsist “Põlev kivi! Kas kaevandame rikkust või auku?”. Tuntud muusikute esituses kanti ette 2010. aastal aasta muusiku tiitli pälvinud Urmas Sisaski “Nõiakaevu loits”. Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu toetuseks koguti üle 62 500 allkirja.


*2010 mail lubas peaminister Ansip vastuses nelja omavalitsuse juhile ja pöördumisega Eesti Päevalehes: “Kinnitan teile, et seni, kuni mina olen peaminister, Nabala karstiala ei kahjustata.” https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT000DBDCA?open
EPL: http://www.epl.ee/artikkel/577069


*9. jaanuaril 2011 avalikustas Reformierakond oma valimisprogrammi keskkonnapeatüki, kus lubas: “Tagame Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu säilimise”. Sama loosungit kasutasid kõik Nabala-Tuhala rindel seni võidelnud endised ja praegused reformierakondlastest vallajuhid.

*6. märtsil 2011 võitis Reformierakond valimised. Peaminister kogus Harju- ja Raplamaal 18 967 häält.

*10. märtsil 2011 kinnitas valitsus Reformierakonna eestvedamisel ehitusmaavarade arengukava aastani 2020, milles sisalduvad ka Nabala varud — üle 555 miljoni m3.

Kordame ka olulisemaid fakte Nabala lubjakivivarude kohta.

*Varu asub 100 protsenti põhjavee all, tehnoloogia ja majanduslikud arvestused selle kasutusele võtmiseks puuduvad, seega on varude aktiivseks arvamisega rikutud Maapõueseadust §10 lõige 6 ja 7.

*Vee juurdevool karjääri moodustab ainuüksi 2005. aasta Nõmmküla mäeeraldisel tehtud geoloogiliste uuringute järgi ca 10  protsenti kogu riigi vee tarbimisest (va energeetika).

*Kvaliteedilt on Nabala lubjakivi samaväärne Virumaa põlevkivikaevandustes iga päev suurtes kogustes välja toodava ja kasutuseta jääva materjaliga.

*Kogu varu asub Eesti suurimal, Nabala karstialal, mis on kantud teadlaste poolt koos maa-aluste jõgedega EELIS-esse, vahetus mõjupiirkonnas asub Euroopas ainulaadne Tuhala Nõiakaev.

*Keskkonnaministeeriumi andmetel on Eestil ehituslubjakivi aktiivvaru olemas enamaks kui 100 aastaks ka ilma Nabala maardlata.

Mõistame, et Teil, härra Vabariigi President, seisab ees raske otsus. Olete avalikult välja öelnud, et valitsuse moodustamist ei saa valimisvõidu puhul anda parteijuhile, kes naaberriigist segastel asjaoludel raha küsib. Sama raske südamega peate ilmselt otsustama valitsuse moodustamise usaldamise oma sõnu avalikult söönud ja rahvast ning ka oma erakonna valijaid petnud parteijuhile.

i

TANEL OTS, Nabala Keskkonnakaitse Ühing

blog comments powered by Disqus