Kas Euroopa Liit aitab vastasseise lahendada?

Pärast sõda oli aga suurtele riigijuhtidele selgeks saanud, et tuleb leida moodus riikide omavaheliseks sidustamiseks (väga selgelt rääkis sellest näiteks W. Chruchill ?…the United States of Europe…?). Majanduslik kokkulepe Ruhri basseini üle lõigi toona aluse üldiseks majanduskasvuks ning integratsiooniks.

Kartus uue sõja ees

Tol ajal tingis vajaduse integratsiooni järele kartus uue sõja puhkemise pärast ning kehv majanduslik olukord; tänaseks on integratsiooni mõiste olulisel määral laienenud, üha enam räägitakse ühtsest Euroopa identiteedist. Kuhu on jäänud vanad vastuolud?

Peamisele vastuolule Saksamaa ja Prantsusmaa vahel leiti lahendus läbi Euroopa Söe- ja Teraseühenduse, mis sidus need ajalooliselt pahuksis olnud riigid nii tugevalt, et sõjaline konflikt oli välistatud. Seega võib väita, et see vastuolu on õnnestunud kõrvaldada; laiendades mõtet veelgi: ilmselt ei ähvarda Euroopat ka sisesõja oht, sest see ei oleks liikmesriikidele sugugi kasulik. Suured ajaloolised vastuolud on sisuliselt kadunud. On ilmne, et neid mäletatakse, neist räägitakse, kuid reaalselt nad liidu kodanikkonda sellisel määral enam ei ähvarda. Üsna selgelt oligi Euroopat enim ähvardanud oht sõjaline, kuivõrd sellega oleks kaasnenud lisaks füüsilistele purustustele ka muude sidemete katkemine, moraalne häving.

Vastuolud spetsiifilisemad

Praegused vastuolud on muutunud märksa peenemaks ning spetsiifilisemaks: majanduslik ja sotsiaalne võrdsus, suured liikmesriigid vs väiksed liikmesriigid ? võimu jagamine, rahvustunde säilitamine.

On ülimalt tõenäoline, et ka tänaste konfliktsituatsioonide algpõhjuseks on riikide ja nende elanike ajalooline taust, kuigi ehk seda vahel endale ei teadvustata. Arusaam ajaloost, haridus ning tolerantsus on kindlasti tausta kõrval tähtsaks vastuseise leevendavaks asjaoluks.

Siiski pole põhjust arvata, et lühemate või pikemate läbirääkimiste (ja mõningal määral ka erandite tegemise läbi) tulemusena pole võimalik kokkuleppeid saavutada ning protsessidega edasi minna. Seda nii ELi institutsioonides või töögruppides toimuvates tulistes liikmesriikidevahelistes vaidlustes kui ka siseriiklikes rahvustevahelistes küsimustes.

Ehk minu hinnangul pole enam päevakajalised niivõrd ajaloolised vastuolud riikide vahel kui pigem riikidesisesed vähemusgruppide vastuseisud üldistele vooludele, nagu näiteks mustlaste küsimus Rumeenias, mis kahtlemata põhineb ajaloolisel konfliktil, samuti ka venekeelse elanikkonna integratsiooni teemad Eestis.

Nagu ka suured ajaloolised vastuseisud Euroopas on lahenemiseks aega vajanud, vajavad ka mikrotasandi konfliktid riikide sees või riikide vahel aega. Euroopa Liit oma olemusega võiks paljuski olla eestlastele hea eeskuju, kuidas vastuseise kokkulepete ning mõistuse, tasakaalukuse ja rahuliku tempoga leevendada.

JAAN URB,
Tartu Ülikooli Euroopa Kolled?i magistrant

blog comments powered by Disqus