Karjäärinõustamine aitab leida sobiva töö

Karjäärinõustamine on töötu haridusele, tööoskustele ja isikuomadustele vastava haridustee, töö või töölesaamiseks vajaliku koolituse soovitamine.

Karjäärinõustamisteenust osutatakse  kõikides Tööturuameti piirkondlikes osakondades, kus töötavad spetsiaalse   ettevalmistusega karjäärinõustamiskonsultandid.

Seda teenust osutame juhul, kui isik on elukohajärgses Tööturuameti piirkondlikus osakonnas ennast töötuna või töölepingu lõpetamise kohta teate saanud tööotsijana arvele võtnud.  

Individuaalne ja grupinõustamine

Individuaalses vestluses osaleb töötuna või tööotsijana arvel olev isik ja karjäärinõustaja. Üldjuhul on nõustamisvestluse pikkus üks tund. Soovitud tulemuse saavutamine võib võtta aga vähem või rohkem aega. Kui tulemuse saavutamine võtab rohkem aega, kujuneb nõustamine mitmeks järjestikuseks konsultatsiooniks.

Grupinõustamisest võtab  osa rohkem inimesi (tavaliselt 8 – 16). Grupis suheldes saab  õppida teiste kogemustest ja jagada oma kogemusi, arendada koostöö- ja eneseväljendusoskusi ning leiate tuge grupikaaslastelt.  

Tänavu nõustatud 2225 töötut

Kutsesobivuse testimine aitab tööotsijal välja selgitada oma  tugevamad küljed, võimed, isiksuseomadused ja huvid. Testimine on siiski vaid nõustamist toetav tegevus ja selle vajaduse otsustab karjäärinõustaja.

Karjäärinõustamine on olnud üks olulisematest tööturuteenustest alates 2000. a., kui teenust pakkuma hakati. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alustel võib Tööturuamet osutada karjäärinõustamisteenust vaid töötuna registreeritud inimestele ja tööotsijatele, kes on saanud teate töösuhte lõpetamisest.

2008. aasta esimesel poolel sai Tööturuameti kaudu karjäärinõustamisteenust kokku 2225 registreeritud töötut. 

Karjäärinõustamise kasulikkus

Karjäärinõustamine võib kasulik olla eelkõige siis, kui isik:

       •  ei oma tööks vajalikku väljaõpet;

 • ei oma varasemat töökogemust ja teadmised töömaailmast on vähesed;
 • ei ole pikemat aega töötanud ja kutseoskused on vananenud;
 • tervislikel või teistel olulistel põhjustel ei saa enam töötada oma kutsealal;
 • ei leia tööd oma kutsealal, sest tööturul puudub selle järele nõudmine; 
 • isik soovib hinnata oma eeldusi kutsevaliku tegemiseks, sobiva koolituse ja töö leidmiseks;
 • vajate nõuandeid tulemuslikumaks töö otsimiseks.

Tegevused karjäärinõustamisel

Karjäärinõustamise käigus on võimalik:

      • saada teavet tööturul toimuvast,  õppimisvõimalustest, elukutsetele esitatavatest nõuetest ja tööotsimisallikatest;

 • täpsustada oma töö- ja õppesoove;
 • innata oma olemasolevaid ja edasiarendamist vajavaid teadmisi ja oskusi;
 • saada nõuandeid kutse-, õppe- ja töövaliku otsuste tegemiseks;
 • saada juhtnööre edasiste tegevuste kavandamiseks ja töö otsimiseks;
 • hinnata oma kutsesobivust testimise teel.  

  Karjäärinõustamise tulemus 

  Läbinud karjäärinõustamise:

  oskate paremini hinnata oma  tööalaseid eeldusi ja võimalusi tööturul;

  • orienteerute õppimisvõimalustes ja oskate selle põhjal teha enda jaoks sobiva valiku;
  • suudate teha sobivamaid kutse- ja töövaliku otsuseid;
  • omate tööotsimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi:  oskate koostada elulookirjeldust (CV) ja  avaldust töökoha taotlemiseks  ning valmistuda tööintervjuuks;
  • oskate kavandada oma tööalast karjääri pikemas perspektiivis.  

  Liina Võsaste,

  TTA Jõgevamaa osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus