Kääpa ja Voore piirkonna purgimissõlme küsimus ootab lahendust

Mustvee valla Voore ja Kääpa piirkonna purgimissõlme teema tõusis päevakorrale, sest keskkonnanõuete täitmiseks ja jõgede reostamise vältimiseks oli vaja mõlemale asulale ehitada uued reoveepuhastid, kuid nende puhastite juurde purgimisvõimalust ette ei nähtud.


„Kindlasti on elanike jaoks probleem, kui settekaevu tühjendamine suurema veokauguse tõttu rohkem maksma hakkab,“ tõdes Mustvee vallavanem Aivar Lainjärv.
„Lihtsaid lahendusi sellele kahjuks ei ole. Reoveepuhasti on kapriisne seade, mis töötab hästi ainult siis, kui vooluhulk ja reostuskoormus on ühtlane. Kõrvalekaldumine juba üle 10% rikub reeglina puhasti töörežiimi, mis omakorda toob kaasa keskkonna reostumise.”
Sellel põhjusel väikepuhastitele purgimiskohti ei rajata. Lihtsalt ei ole toimivat tehnilist lahendust, mis tagaks purgimisel puhasti ühtlase töörežiimi ja mida oleks võimalik mõistliku hinnaga käigus hoida.
„Ühe võimaliku lahendusena näen veokauguse ülemääraste kilomeetrite kompenseerimise valla poolt,“ selgitas vallavanem Lainjärv ja lisas, et see eeldab vastava regulatsiooni loomist ja volikogus selle kehtestamist.
Lõplik seisukoht oleneb ka sellest, milline on keskkonnaministeeriumi poolt etteantav reeglistik.
Teadaolevalt tegeleb ministeerium praegu aktiivselt selle teemaga. See puudutab hajaasustuse piirkondi üle kogu riigi.“

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus