Jõgevamaal erinevad ranitsatoetused enam kui kaheksa korda

Jõgevamaal läheb tänavu sügisel esimesse klassi esialgsetel andmetel 328 last. Kooli algus on suur elumuutus väikestele inimestele ja nende vanematele. See tähendab ka uusi kulusid. Eestis on tavaks maksta ranitsatoetusi esimesse klassi minevate laste vanematele. Need ei ole vajaduspõhised toetused, vaid vanem peab ranitsatoetuse saamiseks tegema kohalikule omavalitsusele avalduse. Nagu on kohalike omavalitsuste võimalused ja prioriteedid erinevad, nii erinevad ka ranitsatoetusteks makstavad summad. Erinevus Jõgevamaal on enam kui kaheksakordne.


Mõnes paigas nimetetekse neid ka 1. klassi astuja toetusteks. Peale summa erinevad ka toetuse saamise tingimused. Enamasti on need seotud lapse ja vanema elukohaga, aga mõnel juhul makstakse toetusi vaid oma valla õppeasutustesse õppima asuvate laste vanematele.

Avalduse esitamiseks veidi aega

Jõgeva linna toetus esimesse klassi astujale on 254 eurot. Toetuse saajaks kvalifitseeruvad nende laste vanemad, kes on rahvastikuregistri andmeil Jõgeva linna elanikud 31.-ks juuliks käesoleval aastal. Aega avalduse esitamiseks on 1.kuni 20. septembrini. Välja makstakse toetused 20. oktoobriks.

Jõgeva vallas on ranitsatoetus 190 eurot. Taotluse alusel makstakse toetust Jõgeva vallas elavate ja esimesse klassi minevate laste vanematele. Tingimuseks on, et lapsevanem, kes toetust taotleb, elaks rahvastikuregistri andmetel lapsega samal aadressil. Taotlusesd tuleb esitada septembris või oktoobri alguses. Väljamaksed sõltuvad sellest, millal lapse kool EHISesse (Eesti Hariduse Infossüsteem) nimekirjad on üles pannud.

Põltsamaa linn toetab esimesse klassi minevate laste vanemaid 100 euroga. Avaldust saab esitada kuni esimese oktoobrini.

Palamuse vald maksab I klassi astuja toetust, mis on ette nähtud lapsele, kes Eesti rahvastikuregistri andmetel elab Palamuse vallas ja on õppima asunud Palamuse valla munitsipaalkooli või erivajadustega laste kooli. Avaldus tuleb esitada septembrikuu jooksul Palamuse vallavalitsusele. Toetuse summa on 100 eurot.

Ka Puurmani vald maksab 100 eurot toetust nende laste vanematele, kelle elukoht on Puurmani vallas ja lapsed lähevad Puurmani mõisakooli. Vanemate kontonumbrid on juba teada ja toetuse ülekanne tehakse vanemate arvele 1. septembril.

Pajusi toetab kõiki õppureid

Pajusi vald maksab avalduse alusel toetust kõigile kooliminejatele, kelle elukoht on Pajusi vallas. 80 eurot saavad need, kes alustavad koolitees 1. klassis ja 50 eurot saavad kõik ülejäänud, ka kutseõppeasuses õppijad kuni 19 eluaastani. Taotluste esitamise aega ei ole seni piiratud.

Põltsamaa vallas on esimese klassi õpilase toetust õigus taotleda inimesel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vallas. Seda makstakse ühele vanemale, kui laps läheb esimesse klassi. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks ja toetust makstakse 70 eurot

Tabivere vald maksab 1. klassi astuja toetust, mida on õigus saada lapsevanemal, kui tema enda ja koolimineva lapse elukoht koolimineku aasta 20. augusti seisuga on rahvastikuregistri andmetel Tabivere vald. Toetuse taotlejate avaldusi võetakse vastu 20. augustist kuni 20. septembrini ja makstakse välja hiljemalt 1. oktoobril. Toetuse suurus Tabivere vallas on 64 eurot

Mustvee linn maksab kooliminejatele toetust 50 eurot. Kui avalduses on koolivalik hästi ära põhjendatud saavad toetust ka need lapsed, kes alustavad oma kooliteed väljaspool Mustvee linna.

Ka Torma vallas on toetus kooli minevatele laste vanematele 50 eurot, taotlusi saab esitada kolme kuu jooksul.

Kasepää vald maksab esimesse klassi minevate laste vanematele avalduse alusel toetust 35 eurot.

Saare vallas on 1. klassi astuja toetus 32 eurot. Makstakse rahvastikuregistri järgi vallas elavatele laste vanematele sõltumata sellest, kuhu laps kooli läheb.

Pala vald maksab toetust kõigile valla registris olevate esimese klassi laste vanematele 30 eurot. Avalduse esitamise pärast ei ole vaja muretseda, selle üle peab järge sotsiaaltöötaja.

Ranitsatoetused Jõgevamaa omavalitsustes

Jõgeva linn      254 eurot

Jõgeva vald     190 eurot

Põltsamaa linn            100 eurot

Palamuse vald 100 eurot

Puurmani vald            100 eurot

Pajusi vald      80 eurot 1. klassi õpilastele

Pajusi vald      50 eurot kõikidele kuni 19-aastastele õppuritele

Põltsamaa vald           70eurot

Tabivere vald  64 eurot

Mustvee linn   50 eurot

Torma vald 50 eurot

Kasepää          35 eurot

Saare vald       30 eurot

Pala vald         30 eurot

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus