Jõgevamaa Peipsi kalanduse arengu tagab tänapäevane sadam

Jõgevamaa Peipsi kalandus kui majandusharu alustas 1990. aastate algul nullist. Praegu püüab Peipsist kala Jõgevamaa püügilubadega 13 firmat ja 2 kalandustalunikku. Firmadel on väga erinevad püügivõimalused ja -tulemused. Võib väita, et 85 protsenti kalast püüavad 4 firmat ? OÜ Omedu Rand, OÜ Kalameister, OÜ Peipsi Kalatööstus ja OÜ MIF Laine.

Kalapüügifirmad on vähe investeerinud kalapüügi nüüdisajastamisse. Peipsi kalastik on erinevatel põhjustel muutunud ning see nõuab neile tingimustele vastavaid püügivahendeid. Vananenud püügivahendid ja -seadmed on kallid ekspluateerida ning seetõttu jääb firmade puhastulu tagasihoidlikuks.

Enamasti on saadud tulu elamisele kulunud ning investeeringud paikkonda jäänud väikeseks. Investeeringud ei ole alati olnud ka küllaldase põhjalikkusega läbi analüüsitud. Mõned aastad tagasi peeti esmatähtsaks investeeringuid fileerimistsehhidesse, millest mitmed töötavad praegu alakoormusega või jäid valmis ehitamata.

Randumiskohtade ehitusse on investeerinud vaid OÜ Omedu Rand ja OÜ MIF Laine, teised firmad rendivad kaikohti. Olemasolevad rajatised ei võimalda kalapüüki korraldada kehtivate nõuete kohaselt, mistõttu on kalasadam vajalik Jõgeva maakonna Peipsi kalanduse säilimiseks ning arendamiseks.

Logistiliselt on õigem ehitada sadam Omedusse

Kahe suure firma – OÜ Omedu Ranna ja OÜ MIF Laine investeeringud on tehtud Omedusse. Ka OÜ Peipsi Kalatööstus ja mitmete väikeste püügifirmade investeeringud on Omedu piirkonnas.

Tänapäevane kalasadam vajab kala hoidmiseks ja lühiajaliseks säilitamiseks ruume, samuti on ruume vaja taara, püüniste, jäämasinate jms hoidmiseks.

Omedu sadama detailplaneeringu järgi võtavad kalanduslikud ehitised koos abipindadega ja kaubasadam enda alla peaaegu 3 hektari suuruse pinna. Detailplaneering näeb ette pinnad tolli- ja piirivalverajatistele.

Kõik need rajatised ei mahuks Mustvee sadamasse. Kindlasti on üks polüfunktsionaalne sadam odavam ehitada ja ekspluateerida kui kaks spetsialiseeritud sadamat.

Praegu püügil olevatest kalurifirmadest on registreeritud Kasepää vallas 7, Mustvee linnas 4, Pala vallas 2 ja Kallaste linnas 2. Mustvee linnas registreeritud OÜ Profit Plussi tootmispinnad asuvad Pala vallas.

Sadama hilisemal ekspluateerimisel aitab selle ehitamine olemasolevatele abihoonetele lähemale tootmiskulusid oluliselt vähendada. Plaanitud kogustes kala ja kauba liikumine Mustvee sadamast sihtkohtadesse eeldab olulisi investeeringuid uue transpordiskeemi väljaehitamiseks.

Turist saab kvaliteetse teenuse

Omedu jõe Mustvee poolsele kaldale annab rajada kõigiti moodsa puhkeala, harrastuskalapüügi- ja lõbusõidupaatide kaid ning turismiteenuseid osutavate veesõidukite randumis- ning hoiukohad. Rajatised võtavad enda alla üle 1 hektari suuruse pinna, lisaks puhkeala.

Kasepää vallavanema Jüri Vooderi sõnul on võimalik välja arendada turistidele vajalik infrastruktuur (hotell, toitlustuskoht jne). Maastikukujundusliku projektiga annab Peipsi rannaala Omedu jõesuust Kallaste suunas kohaldada peaaegu kilomeetri ulatuses puhkemajandusele, tõstes praegust miljööväärtust.

Nii saab sadamasse jõudnud turist siin sisukalt aega veeta. Talle on tagatud privaatsus ja maalähedus, mis on puhkajale väga olulised.

Mitmekesiseid võimalusi erinevate turismiteenuste osutamiseks pakub Omedu jõgi, mille kaudu on võimalik jõuda Vooremaa maastikurajooni äärealale ja jätkata seal oma puhkereisi.

Kui turist tahab siiski ööbida ja süüa Mustvees, on veerandtunnine sõit läbi ainulaadse tänavküla täiendav elamus ning oluline tugevus turismiteenusele.

Sadam on oluline piirkonna tööhõive parandamisel

Nii teadlaste sõnul kui ka kalanduse arendusdokumentide järgi on praegu Peipsil püüdvate kalurite arv (umbes 600) liiga suur. Juba lähiajal ei suuda Peipsi järv anda tööd kõigile praegustele kaluritele, mis halvendab veelgi piirkonna sotsiaalset olukorda. Vajalik on arendada tegevusalasid, mis toetuvad piirkonna eripärale.

Turismi arendamisel on kindlasti oluline harrastuskalapüügiteenuse arendamine mitmetele huvirühmadele ? nii kohalikele kui rahakatele välismaalastele. Omedu sadam koos vajalike rajatistega aitab seda tänapäevastada ning aitab kaasa paikkonna kui terviku arengule.

Ene Ilves,
Jõgevamaa Keskkonnateenistuse kalanduse spetsialist

blog comments powered by Disqus