Jõgevamaa omavalitsused toetavad oma lapsi väga erinevalt

Viis aastat muutumatuna püsinud sünnitoetuse tõstmist näeb ette riiklike peretoetuste seaduse muutmise eelnõu, mis ühtlasi kaotab summade vahed. Kuni 2005. aasta lõpuni kehtiv kord lubas esimese lapse sünni puhul maksta 3750 krooni ja iga järgmise puhul 3000 krooni toetust. Kui perre sünnivad kaksikud või kolmikud, makstakse alates 1. jaanuarist iga lapse kohta samuti 5000 krooni.

Alates 2006. aastast suurenesid ka toetused puudega lapsele: keskmise puudega laps saab senise 860 krooni asemel 1080 krooni ning raske või sügava puudega laps senise 1020 krooni asemel 1260 krooni kuus. Samas aga kasvavad riiklikud toetused aeglaselt ja mitmed kohalikud omavalitsused on oma toetusi tunduvalt suurendanud. Kui vabariigis algas vaidlus selle üle, kelle taskust peaks tulema puudu olev summa põhikooliõpilaste toidu kompenseerimiseks, selgus, et suur osa Jõgevamaa omavalitsusi oli õpilasi juba aastaid tasuta toitlustanud.

Kõige suuremaid sünnitoetusi maksavad Jõgevamaal Puurmani vald, Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald, kus väikesi ilmakodanikke toetatakse 5000 krooniga. Jõgeva linn tõstab tänavu sünnitoetuse 3500 kroonini, Jõgeva vald 3000 kroonini. Saare vallas on seni makstud sünnitoetust 1000, Pala vallas 2000, Pajusi vallas 2000, Tabivere vallas 1500, Mustvee linnas 2000, Palamuse vallas 2000 ja Kasepää vallas 1500 krooni. Torma vald seni sünnitoetust maksnud ei ole, küll on seal laste sünni puhul kingitud imikutarvete pakid.

Mõned vallad maksavad sünnitoetust mitmes jaos. Näiteks Puurmani vallas saavad lapsevanemad 3000 krooni kätte kohe pärast lapse registreerimist, 1000 krooni tema aastaseks saamise puhul ning 1000 krooni lapse 2. Sünnipäevaks. Jõgeva vallas makstakse sünnitoetust 3000 krooni ning lisaks 500 krooni lapse aastaseks saamise puhul, Pala vallas 1500 krooni kohe ja 500 krooni lapse aastaseks saamise puhul, Põltsamaa linnas makstakse lapsevanemale kohe 3000 krooni ning 2000 krooni lapse kaheaastaseks saamise puhul.

Pajusi vallas saavad lapsed kohe imikutarvete paki ning toetuse eelarveaasta lõpus.

Mitmetes omavalitsustes ei ole eelarvet praeguse seisuga vastu võetud, seetõttu võivad toetussummad veel mõnevõrra kasvada. Nii öeldi näiteks Torma vallavalitsusest, et kui seni on lapsi peetud meeles imikupakiga, siis sel aastal peaks lisanduma sünnitoetus, samuti on plaanis hakata lapsi rohkem toetama ka koolitee alustamise puhul. Sünnitoetuse suurendamist kavandatakse ka näiteks Saare vallas, Jõgeva vald ja Jõgeva linn on põhimõttelise otsuse toetuse suurenemise kohta juba teinud, kuid volikogu ei ole seda veel kinnitanud. Lisaks rahalisele toetusele peab suurem osa maakonna omavalitsusi uusi ilmakodanikke ja nende vanemaid meeles ka piduliku vastuvõtu ja meenega.

Mitmed omavalitsused toetavad oma registris olevaid lapsi ka õppevahenditega. Nii said sel õppeaastal tasuta töövihikud kõik Põltsamaa ja Torma valla põhikooliealised õpilased, Põltsamaa linna lapsed kuni gümnaasiumi lõpuni, Puurmani vallas kompenseeriti töövihikute hinnast põhikooli õpilastele 50 protsenti, Pala vallas maksid lapsevanemad töövihikute eest ise vaid 10-20 protsenti. Palamuse vallas on töövihikud tasuta kõigile oma valla koolides õppivatele lastele kuni gümnaasiumi lõpuni, Jõgeva vald toetas 150 krooniga kõigi oma vallas olevate õpilaste töövihikute ostmist. Järgmisest sügisest aitab oma linna õpilasi töövihikute ostmisel ka Jõgeva linn: eelarvesse on planeeritud selleks 150 000 krooni, summa jagatakse kõigi 1.-9. klassi õpilaste vahel.

Paljud vallad on aastaid maksnud kinni laste toiduraha. Näiteks ütles Puurmani vallavanem Rauno Kuus, et nüüd, kus põhikooliõpilaste koolitoidu eest tasub riik, saavad tasuta süüa ka Puurmani Gümnaasiumi gümnasistid, Pajusi vallavanem Reet Alev ütles, et gümnaasiumi ja kutsekooli õpilase toidurahast tasub vald 8 krooni päeva toiduraha maksumusest, Palamuse valla õpilased, kes õpivad oma valla koolis, saavad süüa tasuta. Jõgeva vald tasub gümnaasiumiõpilase päevasest toidurahast 6 krooni ja 50 senti. Oma valla gümnaasiumiealiste õpilaste toiduraha kompenseerivad ka Kasepää ja Saare vald.

Pea kõik omavalitsused toetavad ka esimesse klassi minejaid. Eelmisel aastal toetas enamik omavalitsusi kooliminejaid 500-600 krooniga, kõige suuremat toetust maksis toona Saare vald, kes kõigile esimesse klassi minejatele maksis 500 krooni ning lisaks Voore Põhikooli esimese klassi minejatele veel 500 krooni õppevahendite ostmiseks. Pajusi vald maksis kõigile oma valla elanikeregistris olevatele õpilastele 300 krooni koolialguse toetust.

Jõgeva linn maksab järgmisel sügisel esimesse klassi mineva lapse vanematele 1000 krooni toetust, Torma vald kinkis seni lasteaialõpetajale pinali, kuid tänavu tahetakse esimesse klassi minejat toetada koolikotiga, kus kõik vajalikud koolitarbed. Esimesse klassi mineja toetus suureneb ka Jõgeva vallas seniselt 600 kroonilt 800 kroonini.

Lisaks on omavalitsused kehtestanud oma lastele ka teisi toetusi: Kasepää valla õpilased saavad näiteks igal teisipäeval käia tasuta Kuremaal ujumas, samuti on vald maksnud kinni ekskursioonibussi. Saare vald kompenseerib oma valla lastele kord aastas prillide ostmiseks kuluva raha, samuti toetavad lapsi prillide ostmisel näiteks Pajusi vald ning Mustvee linn. Saare vallas makstakse gümnaasiumiõpilasele, kes käib kaugemal koolis, ka koolisõidutoetust: kompenseeritakse üks edasi-tagasi sõit nädalas. Jagatakse ka jõulupakke. Samuti makstakse kuni 19-aastaste lastega peredele, kellel ei ole endal metsa, aastas 1000 krooni küttepuude ostmiseks. Mitmed vallad maksavad ka koolilõputoetust ? kas parimatele koolilõpetajatele või kõigile. Enamik omavalitsusi maksab kinni ka osa lasteaialaste söögirahast.

Linna- ja vallavalitsuste hoolimist oma lastest ei määra aga mõistagi ainult see, kui suur on mingi toetus. Nii ütles näiteks Jõgeva valla sotsiaalosakonna juhataja Tiiu Nettan, et Jõgeva vald hoolib kindlasti oma lastest. Nii asus Jõgeva vallas Jõgevamaa esimese omavalitsusena tööle lastekaitsespetsialist. Jõgeva vallal on ka korralik avatud noortekeskuste võrgustik.

P align=justify>Jõgeva linna sotsiaaltöö peasspetsialistil Terje Kaldmaal on hea meel, et sotsiaaltoetused suurenevad. “Ma usun et lapsevanematel läheb natukenegi kergemaks, sest septembris, kui kulutusi on niigi palju, tuleb osta ka töövihikud, mis on väga kallid, ” ütles ta.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus