Jõgevamaa noored huvitegevusest huvitatud

Kaheteistkümnes Jõgeva maakonna koolis ja avatud noortekeskustes jagati laiali 1500 ankeeti, täidetuna laekus neid tagasi 656 (52% tüdrukutelt ja 48% poistelt). Ankeedile vastanutest oli enamik vanuses 13-16 eluaastat. Kõige rohkem ankeedi täitjaid elas Jõgeva linnas.

Vastanud noortest osales vähemalt ühes huviringis 56 %. Kõige rohkem noori (35%) tegeles spordiga. Enamik vastanud noortest (67%) hindas oma võimalusi huviringides osaleda kas väga heaks või heaks. Kõige paremini sobisid huviringides osalemiseks reede, teisipäev ja neljapäev. Sobivaim ajavahemik oli noorte meelest kella 15-19.

Kõige populaarsem potentsiaalne huvitegevusala oli ekstreemsport, järgnesid veesport ja matkamine. Spordiga mitteseotud aladest olid eelistatumad foto/film ja informaatika. Vähem populaarsed olid vastanute hulgas kirjanduse ja filosoofia ring, ajalooring ning rahvatantsuring.

Õppekavade täiendamiseks ning õppeprotsessi huvitavamaks muutmiseks võiks noorte arvates omavahel põimida erinevaid tegevusi: näiteks siduda botaanikaga tutvumine matkamise ja fotondusega, tutvustada ajalugu, kirjandust ja filosoofiat läbi filmikunsti jne.

Spordialad on nähtavasti kõige populaarsemad just sellepärast, et huviringide hulgas on kõige enam selliseid, mis pakuvad mitmesuguseid sportimisvõimalusi.

Kuigi enamik Jõgevamaa noori sisustavad vaba aega mõnes huviringis kaasa lüües, on siiski küllaltki suur protsent (44,4%) neid, kes ei ole endale veel leidnud kas piisavalt huvitavat ringi või stiimulit mõne olemasoleva ringi töös osalemiseks.

46 % vastanutest arvas, et Jõgeva maakonnas võiks olla mototehnika huviring, seda ei pidanud vajalikuks 5 % ning 51 % olid selle suhtes ükskõiksed. Vastanud poistest pidas mototehnika huviringi olemasolu vajalikuks 68 %.

Vastavalt küsitluse tulemustele on huvi Jõgeva maakonna noorte seas piisav MTÜ Etno Motorismi koostatud projekti “Noorte tehnikahuviring? käivitamiseks. 24. märtsil kell 14 avataksegi Jõgeval Tallinna mnt 9 noorte tehnikahuviring Leopold. Kõik huvilised on oodatud!

MTÜ ETNO MOTORISM

blog comments powered by Disqus