Jõgevamaa Koostöökogu asutamislepingule anti 68 allkirja

Uue mittetulundusühingu asutamiskoosolekule kogunes palju osalejaid, sealhulgas neid, kes varem polnud endast märku andnud. Nii kulus asutajate nimekirja pikendamisele ja vajalikeks ettevalmistusteks plaanitust rohkem aega.

Liituda saab ka edaspidi igal ajal

Koostöökogu asutasid 68 Jõgevamaa juriidilist isikut, kelle hulka loetakse ka füüsilisest isikust ettevõtjaid. Ühenduse eesmärk on maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele, harmoonilisele ja säästvale arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse, kohaliku ettevõtluse ja tööhõive üldiste eelduste arendamine ning tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine, ütleb kolmapäeval kinnitatud põhikiri.

Koostöökogu põhikirja projekti ette valmistanud Jõgeva maavalitsuse majandusarengu osakonna juhataja Mati Jõgi rääkis, et mittetulundusühingut looma ajendas vajadus olla valmis LEADER tüüpi meetme 3.6 programmist toetuse taotlemiseks. Tegemist on Euroopa Komisjoni algatusega maaelu arendamiseks ning mitmekesise sotsiaalmajandusliku keskkonna säilitamiseks maapiirkonnas. Siinjuures võetakse arvesse piirkonna erivajadusi ja kohalikku eripära.

Finantstoetuse taotleja peab olema mittetulundusühinguna registreeritud tegevusgrupp. Tegevusgrupi koosseisu kuuluvad kohalikud omavalitsused ning mittetulundus- ja ärisektori esindajad. Otsuste tegemiste juures, näiteks üldkoosolekul või juhatuses, peab avaliku sektori osakaal jääma alla poole.

Asutatud Koostöökogule valiti 11-liikmeline juhatus. Põhikirja järgi tuli üks mittetulundusühingute, üks ettevõtjate ja üks kohaliku omavalitsuse esindaja Pajusi-Puurmani-Põltsamaa piirkonnast, samuti Jõgeva-Palamuse-Tabivere piirkonnast ning Pala-Saare-Kasepää-Torma-Mustvee piirkonnast, lisaks üks esindaja Jõgevamaa Kodukandist ja üks maavalitsusest.

Juhatusse kuuluvad Kalev Raudsepp, Õnne Vals, Kalev Kurs, Ahto Vili, Märt Jallakas, Indres Eensalu, Reet Alev, Karina Kaarepere, Jako Jaagu ja Pille Tutt. Juhatuse esimeheks valiti Saima Kalev, kes osales aktiivselt mittetulundusühingu asutamisele eelnenud ettevalmistustöös.

Lähiajal vormistatakse vajalikud dokumendid ning registreeritakse ühing mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

Esimesteks tegevusvaldkondadeks on tegevusgrupi arendamine, tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamine ning hiljem ka strateegia elluviimine.

Jõgevamaa Koostöökogul saab tulevikus olema ka tegevjuht ja oma büroo.

Liikmeteks võivad astuda juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Sisseastumismaks on 300 krooni, liikmemaks kohalikule omavalitsusele 1500 krooni, ettevõtjale ja mittetulundusühingule 150 krooni.

Ühinguga saab liituda ka edaspidi igal ajal, samuti sealt välja astuda. Liikmete arv ei ole piiratud. Kui omavalitsusüksus ei kuulu Koostöökogusse, ei saa liikmeteks astuda ka selle territooriumil asuvad äri- ja mittetulundusühingud.

Koostöö jõud

Just ettevõtjate kaasamist avaliku ja mittetulundussektori kõrval peab vastvalitud juhatuse liige Kalev Kurs organisatsiooni üheks tugevaks küljeks. Kui erinevates elusfäärides tegutsejad ühiste eesmärkide nimel koos töötavad ja üksteist täiendavad, on ka tulemus kindlasti parem kui eraldi tegutsedes, avaldas Kurs lootust.

?Euroopa Liidu rahalist toetust on kolm sektorit saanud enamasti kasutada kas igaüks eraldi või avalik ja mittetulundussektor koos. Seni pole eriti laialt levinud niisugune vorm, kus partneriteks on ka ettevõtjad,? ütles maavalitsuse majandusarengu osakonna arendusnõunik Jako Jaagu.

MTÜ Jõgevamaa Koostöökogu põhikiri loetleb tegevuse konkreetsete eesmärkidena kohalikku tootearendust ja konkurentsivõime tõstmist, töökohtade loomist ja alternatiivpõllumajandusele kaasaaitamist, elukvaliteedi parandamisele kaasaaitamist, loodus- ja kultuuriväärtustele parima kasutuse leidmist, loodushoidu ja keskkonnasäästlikku majandamist, sotsiaalsete riskide vähendamist, koostöö algatamist erinevate majandussektorite vahel, Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevate võimaluste selgitamist ning omaalgatuslike tegevuste toetamist ja koostöö arendamist erinevate valdkondade vahel.

Ühingu tegevus hõlmab Pajusi, Puurmani, Põltsamaa, Jõgeva, Palamuse, Tabivere, Pala, Saare, Kasepää ja Torma valla ning Mustvee linna territooriumi.

Et kõne all olevas programmis ei käsitleta maapiirkonnana asulaid, kus elab üle kahe ja poole tuhande elaniku, siis Jõgeva ja Põltsamaa linn selles praegu osaleda ei saa. Mati Jõgi avaldas arvamust, et see tingimus võib tulevikus muutuda ning tegevusgrupp moodustub kogu Jõgevamaast.

ANDRES LOORANDMTÜ Jõgevamaa Koostöökogu asutajad

(sulgudes esindaja)

Jõgeva vald (Saima Kalev)
Torma vald (Riina Kull)
Põltsamaa vald (Toivo Tõnson)
Pajusi vald (Reet Alev)
Kasepää vald (Jüri Vooder)
Puurmani vald (Rauno Kuus)
Tabivere vald (Aare Aunap)
Pala vald (Kalev Kurs)
Mustvee linn (Gennadi Kulkov)
Saare vald (Jüri Morozov)
Palamuse vald (Urmas Astel)
OÜ Voore Külalistemaja (Krista Tomberg)
SA Saare valla kultuuri- ja turismikeskus Kalevipoja Koda (Taavi Pirk)
MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus (Janne Veeverson)
FIE Aigar Jürjens
Torma Põllumajandusosaühing (Ahto Vili)
OÜ Vaiatu Agri (Andrus Paloots)
OÜ Sadala Agro (Ahti Kalde)
MTÜ Torma Keskühistu (Ahto Vili)
Mõisaarendus OÜ (Toomas Orumaa)
Sadala Külade Selts (Meeri Ottenson)
Vaiatu Küla Selts (Tiina Leeben)
Võtikvere Küla Selts (Krista Pint)
Torma Mõisakompleksi Taastajate Ühendus (Evi ?tukert)
Torma Valla Maanaiste Selts (Pille Tutt)
Pajusi Küla Selts (Jüri Siirmäe)
AS Pajusi ABF (Lembit Paal)
MTÜ Juula Küla Heaks (Eneli Kaasik)
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts (Tiia Pärtelpoeg)
OÜ Tabiwesi (Kalev Raudsepp)
Kaarepere Külaselts (Helgi Kaeval)
Kassinurme Naisselts (Liia Stamm)
Kursi Maanaiste Selts (Alikee Kubi)
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kursi Maarja-Eliisabeti Kogudus (Sulev Sova)
Põltsamaa Emadeklubi (Marje Aigro)
Töörõõm OÜ (Mart Meeru)
Palamuse Naisselts (Helvi Pärnapuu)
OÜ VaWe Ker (Jozsef Weinrauch)
FIE Jozsef Weinrauch
MTÜ Tootsi Toa Selts (Õnne Vals)
Palamuse Spordiklubi (Ellen Kliimann)
Tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit (Urmas Ingver)
AS Perevara (Urmas Ingver)
Kultuuriselts ?Jensel? (Vello Pütsep)
Esku Külaselts (Hille Uus)
Pikknurme Külaselts (Ly Vaher)
Mittetulundusühing Kaldapiäskesed (Maimu Karv)
Härjanurme Maarahva Selts (Karina Kaarepere)
MTÜ Jõgevamaa Metsaselts (Kaupo Ilmet)
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laiuse Püha Jüri Kogudus (Raino Kubjas)
Kääpa Ühistegevuse Selts (Rita Kivisaar)
MTÜ Võisiku-Kundrussaare Küla Selts EWA (Loniida Bergmann)
Tartu Kalastajate Klubi (Mare Laur)
OÜ Taevarand (Mare Laur)
Jõgeva Maanaiste Ühendus (Tiiu Sarv)
UÜ Noobel (Õilme Noobel)
Mokko Turism OÜ (Külliki Alekand)
MTÜ Etno Motorism (Kalev Pärtelpoeg)
MTÜ Jõgeva MC (Igor Ellisson)
OÜ Kerseli (Toomas Tuula)
MTÜ Sordi Arenduskeskus (Margus Ess)
Kultuuriselts Vanaveski (Margus Ess)
Marja Maailm OÜ (Marja Elina Korpimäki)
MTÜ Kamari Haridusselts (Indrek Eensalu)
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda (Luule Palmiste)
Jõgevamaa Diabeetikute Selts (Aavo Aru)
AS Rosbet (Ülle Rosin)
Kasepää Spordiklubi (Ants Anijago)

blog comments powered by Disqus