Jõgevamaa inimesed elukeskkonnaga rahul

Arenguprogrammide Keskuse EMI-ECO poolt läbi viidud uuringu järgi on Jõgevamaa elanikud enamasti oma elukeskkonnaga rahul. Kõige enam oodatakse, et lähiaastatel paraneksid piirkonnas ühistranspordiühendus, teedevõrk, kultuuriga tegelemise võimalused ja tööhõive.

Veel mainiti ettevõtlust, sotsiaal- ja meditsiinivaldkonda, laste kasvatamise erinevaid külgi, kaubandust, hädaabiteenuseid, internetti ning vee- ja kanalisatsiooniteenuseid.

Uuring ei tuvastanud erinevusi maakonna erinevate piirkondade elanike hinnangutes. Sellest tulenevalt on konsultantide meeskonna soovitus LEADER tegevusgrupile luua ühtsed ülepiirkonnalised meetmed ning mitte keskenduda tegevuspiirkonna sisestele erinevustele.

Uuringu eesmärgiks oli kohalikule LEADER tegevusgrupile objektiivse faktilise ja analüütilise sisendi andmine tegevuspiirkonna arengustrateegia koostamiseks.

Uuringu raames tehti Jõgevamaal elavate täisealiste elanikega 110 telefoniintervjuud.

Enamik küsitluses osalenud inimestest on kokkuvõttes eluga Jõgevamaal kas väga rahul või pigem rahul, neid oli 96 protsenti. Piirkonniti oli rahulolu suhteliselt sarnane. Välja võib tuua, et kõige rohkem eluga väga rahul inimesi oli Tabivere, Torma, Jõgeva ja Palamuse piirkonnas (45 protsenti). Lisaks on oluline, et “pigem ei ole rahul” inimesed jagunesid võrdselt kolme piirkonna vahel ning tegemist ei ole seega probleemiga mingis piirkonnas, vaid n-ö tavalise rahulolematusega, mis eksisteerib igal pool.

Plussid

*Haljasalade ja parkide hea olukord

*Turvalisus

*Hariduse kättesaadavus ja kvaliteet*Jaekaubanduse olukord

*Külakeskuste ja rahvamajade olukord ja kasutamine

*Kultuuriürituste toimumine

*Arenev turism

*Hea keskkond laste kasvatamiseks

*Puhas ja ilus loodus

*Vaikne ümbrus

*Inimeste eest hoolitsemine

*Paranenud heakord

*Tore maavanem

*Hea asukoht 

Miinused

*Halb ühistranspordiühendus elukoha ja valla- või maakonnakeskuse vahel

*Vähesed vaba aja veetmise võimalused

*Kehvas seisus heakord

*Kaupluste lühikesed lahtiolekuajad

*Kehvad kõrvalteed

*Ebakaines olekus isikud maakonnakeskuse bussiooteplatsil

*Vähene inimestest hoolimine

*Killustikutehase põhjustatud veesaastamine

*Arstiabi puudulikkus maal

*Kehv teedehooldus talvel

 

Lähiaastatel oodatakse enim, et:

*Paraneks ühistranspordiühendus

*Teedevõrk

*Tööhõive

*Ettevõtlus

*Sotsiaal- ja meditsiinivaldkond

*Kaubandus

*Hädaabiteenused

*Internetiühendus

*Vee- ja kanalisatsiooniteenused

*Arendatakse turismi, sh Mustvee sadam

*Areneks tööstus

*Väheneks sõltuvus põllumajandusest

*Suureneks kultuurimajade ja vabaajakeskuste arv

*Suureneks vajadus kino ja ujula kasutamise järele

*Rajataks lastele mänguväljakuid

*Laiendataks ja ehitataks uusi lasteaedu

*Pakutaks lastele rohkem huvialaringe

*Toimiks paremini perearstindus

*Hoolitsetaks rohkem vanurite eest

*Suurendataks abivajajate toetusi

ALLIKAS: Jõgevamaa elukeskkonna uuring 

HELVE LAASIK

 

blog comments powered by Disqus