Jõgeval alustab tegevust omastehooldajate tugigrupp

Kui teie lähedasel pereliikmel diagnoositakse dementsus, muutub kogu senine elu. Te ei ole aga selle murega üksi.


Stigmatiseerituse teema, mis on kahjuks dementsuse temaatikaga ühiskonnas kaasas käinud, on ülemaailmne murekoht, mida püütakse leevendada elanikkonna teadlikkuse tõstmisega. Eestis oleme selle töö osas algusjärgus, seetõttu ei ole olukord hetkel kindlasti selline, mille üle võib uhkust tunda. Samas näeme lootuskiirt, kuna ka riigi tasandil on hakatud dementsusega inimeste ja nende lähedaste olukorda teadvustama ja tehakse esimesi samme, et seda parandada. Samas on hetkel pea olematud dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele pakutavad just selle sihtgrupi vajadusi arvesse võtvad teenused nii sotsiaalkindlustuse kui ka erasektoris. Algatusi olukorra muutmiseks tuleb aga järjest juurde. Hetkel on võimalused inimväärse elu loomiseks tagasihoidlikud, aga ühiselt tegutsedes saame olukorda muuta.

Tulekul Jõgeva seminar

MTÜ Elu Dementsusega on loodud selleks, et aidata dementsussündroomiga inimesi ja nende lähedasi. 2016. aastal asutati ühing, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud kognitiivsete ja dementsussündroomiga inimeste heaks. Keskendutakse oma lähedaste hooldamisega seotud isikute ja erialaspetsialistide ühendamisele, toetamisele ja esindamisele, tagamaks nende parim võimalik elukvaliteet ja toimetulek sobilikus keskkonnas. Alates vabaühenduse loomise ajast on MTÜ-ga liitunud palju toredaid ja teotahtelisi inimesi, nii dementsete inimeste lähedasi kui ka spetsialiste, kes selle haigusega seotud valdkonnas töötavad: arstid, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid jne. Kõiki neid ühendab tahe muuta dementsusega inimeste ja nende lähedaste elu Eestis inimväärsemaks. Käivitatud on tugigrupid haigete lähedastele ja viiakse läbi vastavateemalisi seminare omastehooldajatele, kus osalevad  spetsialistid.

Selline seminar on 20. novembril tulemas ka Jõgeval ning pärast seda alustab tugigrupp esimese kohtumisega oma tegevust.

Tugigrupid on mõeldud dementsusega inimeste lähedaste emotsionaalseks toetamiseks  ja harimiseks. Tugigruppide käivitamiseks ja ühtsete põhimõtete väljatöötamiseks oleme teinud analüüsi, mille leiate koduleheküljelt https://eludementsusega.voog.com/tugigrupid.

Tugigrupis jagavad osalejad oma hoolduskogemusi ning saavad teistelt juhiseid, kuidas mitmesuguseid haigusega seotud olukordi lahendada. Samuti on oluline, et on võimalik väljendada oma tundeid. Igal tugigrupil on oma juht.

Tugigruppides osalevad nõustajatena spetsialistid: eriarstid, perearstid, sotsiaaltöötajad jne, olenevalt tugigrupi liikmete vajadustest ja nende küsimustest. Tugigrupil on ka reeglid, millest osalejad peavad kinni pidama. Kõik räägitu jääb gruppi, kõik saavad rääkida ja kõik kuulatakse ära.

Eestis üheksa tugigruppi

Käesolevaks hetkeks töötavad tugigrupid Eestis üheksas kohas: Tartus, Võrus, Paides, Kuressaares, Keilas, Pärnus ja Tallinnas (Nõmmel, Mustamäel ja Pirital). MTÜ Elu Dementsusega on üks osapooltest, kes hakkab üles ehitama sotsiaalministeeriumi finantseeritavat dementsuse kompetentsikeskust, mille eesmärkide hulgas on avada järgmise kolme aasta jooksul hetkel olemasolevale üheksale tugigrupile üle Eesti lisaks veel 15, sh vähemalt kaks venekeelset. Alates 2017. aastast on tugigruppides osalenud ligikaudu 300 inimest, mis näitab, et vajadus nende järele on väga suur. Näeme ka, et vaja oleks tugigruppe dementsetele endile, kus saaksid osaleda kerge ja mõõduka haigusega inimesed.

Dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigruppide süsteemne tegevus on Eestis uus nähtus ning on meie jaoks täiesti uus kogemus. Seetõttu kaardistame ja analüüsime tugigruppide eestvedajatega hoolikalt tegevusi ning teeme parandusi. Viime läbi tegevusuuringu, milles kogutud andmeid kasutatakse vastavasisulises doktoritöös.

Oma igapäevatöös Koeru hooldekeskuse juhina näen sageli just lähedaste vähest teadlikkust dementsusest. Oleme juba 10 aastat pakkunud hooldusteenust dementsusediagnoosiga klientidele. Vastavad kogemused on meil olemas, kuid lähedastele ei olnud me teadlikku ja sihipärast teavitustööd teinud. Otsides oma teadmiste täiendamiseks ja kogemuste jagamiseks võimalusi, liitusimegi MTÜ-ga Elu Dementsusega. Püüame kaasa aidata tugigruppide tööle, jagades kogemusi ning infot hoolekandeasutuse võimaluste kohta. Samuti aitame kaasa tugigruppide töö korraldamisele lähiümbruses. Oleme käinud infot jagamas Paides ning nüüd käivitame tugigrupi Jõgeval.

Jõgeval Betti Alveri muuseumi saalis toimub 20. novembril algusega kell 13 tasuta seminar omastehooldajatele, sotsiaaltöötajatele ja kõigile teemast huvitatutele. Pärast seminari kell 16 koguneb samas tugigrupp, kuhu on eriti oodatud dementsete inimeste pereliikmed. Tugigrupi moodustamist juhivad SA EELK Tallinna Diakooniahaigla dementsusega inimeste osakonna juhataja ja tegevusterapeut Hanna-Stiina Heinmets ning MTÜ Elu Dementsusega asutaja ja juhatuse liige Miret Tuur. Kaasatud on Jõgeva vallavalitsuse töötajad, kes tutvustavad valla poolt pakutavaid teenuseid ja abivõimalusi.

TERJE TEDER, SA Koeru Hooldekeskus juhatuse liige, MTÜ Elu Dementsusega Jõgeva tugigrupi koordinaator

blog comments powered by Disqus