Jõgeva Veteranide Nõukogu pöördumine

Aastal, mil tähistame Jõgeva jäähokitreeneri Valdur Rajalo 100. sünniaastapäeva, Eesti jäähoki 77. ja Jõgeva jäähoki 65. aastapäeva, on õige hetk mõelda sellele, kuidas me väärtustame oma spordiinimesi, eriti järelkasvu. Meie ühiskond on täpselt nii tugev, kui tugev on tema kõige nõrgem lüli – lapsed.

Jõgeva pikkade traditsioonidega spordiala jäähoki huvides ning noorte sportimisvõimaluste parandamiseks on initsiatiivrühm algatanud toetusliikumise Jõgevale jäähalli rajamiseks. Nüüdisaegse paljude funktsioonidega jääkeskuse rajamisega on võimalik luua piirkondlik baas laste ja noorte, aga ka vanema põlvkonna sporditegemiseks ja vaba aja sihipäraseks kasutamiseks. Nüüdisaegne jäähall on äärmiselt vajalik, et tõsta uisuspordi (hääbuva jäähoki) taset. Meie talved soojenevad üha ning jäähallis oleks võimalik tegelda talispordialadega ka siis, kui looduslikud tingimused seda ei võimalda.  Sport aitab hoida meie lapsi ja noori  eemal alkoholi, tubaka ja uimastite pruukimisest ning ja sihitust tänaval hulkumisest.

Lühikese ajaga on jäähalli rajamise algatusrühm saavutanud palju. Maavanema kiire reageerimine, ka ebakonventsionaalseid vahendeid kasutades, on andnud kiireid tulemusi. Meid on ära kuulatud kultuuriministeeriumis ja toetatud meie ideed. Nüüd on kätte jõudnud aeg, kus me kõik peame mõtlema, kuidas edasi minna.

Oleme jõudnud arusaamiseni, et tulemuse saavutamine üksi, ilma koostööta ei ole lihtsalt võimalik. Veteranide nõukogu ülesandeks peab olema koostöö kogu Jõgeva üldsusega,  üksteise abistamise parem kooskõlastamine. Peame leidma õige suuna, hoidma kokku ja tegema selgitustööd, tagatrepitööd ning üksteist aitama.

Jõgeva on väike, kuid mitte vaene. Olemasolevat peaksime maksimaalselt ära kasutama. Jäähalli on võimalik Jõgevale saada kõigi asjast huvitatud isikute kaasamisega. Teeme ettepaneku moodustada sihtasutus ja alustada annetuste kogumist. Jäähalli rajamist võiksid rahaliselt toetada ettevõtted, organisatsioonid, üksikisikud, omavalitsused, raha kogumiseks võiks korraldada loteriisid.

Jõgeva Veteranide Nõukogu taotleb maavalitsuse, linnavalitsuse välise institutsioonina koondumist, osalemaks jäähalli valmimisel, soovib panustada eesmärgi saavutamiseks oma jõudu ja energiat.  

Jõgeva Veteranide Nõukogu kutsub kõiki toetama jäähalli valmimist, millest peab saama tugev, salliv ja kaaslastest hooliv, solidaarsust hindav spordiasutus. Veteranide nõukogu sihiks on, et Jõgeva jäähoki jõuaks taas Eesti edukamate hulka.

Jõgeva Veteranide Nõukogu kutsub keskenduma konkreetsetele valupunktidele:

*Rahvastik ja tema tervis – meie eesmärk on, et sünniks palju lapsi, kes edendavad kõikjal tervislikke ja sportlikke eluviise.

*Iga noor peab saama vastavalt oma võimetele ja oskustele ning huvidele tegeleda spordiga. Rahapuuduse tõttu ei tohi  keegi jäähalli ukse taha jääda, sordikompleksi aastane läbilaskevõime peaks olema  20 000 inimest ning see peaks olema maksimaalselt rakendatud.

*Jäähalli rajamisega peaks juurde tulema uusi töökohti ja Jõgevale tuleks elanikke juurde, mis võiks tagada majanduse edenemise.

* Jõgevamaa erinevad rahvused elaksid üksteise kõrval sportlikult koos.

Ka Sinul, lugupeetud uisuspordi patrioot, on võimalik anda oma panus selle missiooni elluviimiseks. Kui sulle on tähtis jäähalli rajamine ja arendamine Jõgeval, on sul võimalik meie algatust toetada. Teha saad seda nii:

*võid panustada oma aega, teadmisi ja oskusi diskussioonis kõnealusel teemal, kui saadad oma mõtted aadressile uno33@hot.ee

*tee oma rahaline panus arveldusarvele 221047502612, Swedbank

*Oma toetusega kinnitad Jõgeva Veteranide Nõukogu ideed rajada Jõgevale jäähall

 Vundamendi ladumisega on alustatud, ainult mineviku meenutamisega ei saa enam leppida!

i

Hea Jõgeva elanik, uisuspordi patrioot

blog comments powered by Disqus