Jõgeva vallas on lapsed esmatähtsad

Laupäeval, 21. märtsil ajalehes Vooremaa ilmunud Terje Rudissaare artikli pealkiri „Jõgeva vallas on lapsed esmatähtsad“ vastab tõele.


Jõgeva vald hoolib nii lastest kui ka noortest. Oleme kehtestanud ühed suuremad sünni- ja ranitsatoetused riigis. Sündinud lastele ja nende vanematele korraldab vallavanem kaks korda aastas vastuvõtu, kus kingitakse hõbelusikad. Kõik Jõgeva valla lasteaiad on põhimõtteliselt lapsi täis ja enamik hooneid ajakohastatud. Palamuse sai äsja täiesti uue lasteaiahoone, Torma Linnutaja lasteaed sai tänapäevase ventilatsiooni ja Sadalas valmisid ruumid lasteaia teise rühma tarvis.

Õpilaspreemia tublidele

Lasteaedade lapsevanemate osalustasud seoti lahti miinimumpalgast ja see kehtib kõigile võrdselt 30 eurot kuus, kusjuures lasterikastele peredele on ette nähtud soodustused lastaiatasu maksmisel. Jõgeva vald on maakonnas praegu ainuke, kes on keerulisest majanduslikust olukorrast hoolimata säilitanud kõik koolid, ka Palamuse gümnaasiumiosa, mille töötasufondi vahendid peab vald suures osas ise leidma.
Kõiki olümpiaadivõitjaid tunnustatakse vallavanema vastuvõtul tänukirja ja meenega. Kõiki koolide lõpetajaid tunnustatakse valla meenega ja nii põhikooli kiituskirjaga kui ka gümnaasiumi medaliga lõpetajaid rahalise preemiaga. Esimest aastat on sisse viidud gümnasistidele ja kutsekoolide õpilastele õpilaspreemia. Sellel õppeaastal saab 100 euro suurust kuus viis noort.
Kõikidele õpilastele, kes vajavad transporti kooli ja sealt koju, on leitud lahendus. Jõgeva vald toetab lapsi ja noori huviringides või noortekeskustes osalemisel. Väga paljud koolid, rahvamajad, spordiklubid ja noortekeskused on moodustanud uusi huviringe ja leidnud muud tegevust, millele on vallast vahendeid taotletud ja neid ka saadud.
Jõgeva vald toetab tublisti nii noorsportlaste treenereid töötasuga kui ka sportlasi tegevustoetuste ja tasuta spordisaalide võimaldamisega. Noorte spordi arendamiseks oleme moodustanud Jõgeva valla spordikooli. Noorsportlasi, kes jõudnud Eesti noorte meistrivõistlustel auhinnalisele kohale, tunnustab vald rahalise preemiaga.
Toetamaks meie noorte aktiivsust, oleme andnud noortele endile võimaluse taotleda omaalgatusprojekti kaudu toetust oma ideede elluviimiseks. Jõgeva vald on organiseerinud mitmel aastal suviseid õpilaste töömalevaid, kus lapsed saavad lisaks tööharjumusele sageli oma esimese iseteenitud raha. Töölaager on organiseeritud ka selleks suveks.

Kohaneme uues olukorras

Jah, see oli enne kriisi ja eriolukorra kehtestamist. Praegu on kõik muutunud. Kultuuri- ja spordiasutused on suletud, õpilased on e-õppel, kõik huviringid, ühistreeningud ja kogunemised on keelatud, lasteaedades on vaid üksikud lapsed. Kõigile on selline olukord väga keeruline. Meie koolide, lasteaedade ja huvikoolide juhid on keerulises olukorras väga hästi hakkama saanud.
Koolijuhid räägivad üha uutest leidlikest lahendustest kaugtöö rakendamisel e-õppes. Ka huvikoolides jätkub uutel alustel õppetöö, muusikakoolis on pillid lastel kodus ja harjutatakse. Spordikooli õpilased treenivad individuaalselt kas toas või üksi õues, metsas. Inimtühjas kohas värskes õhus viibimine on teretulnud.
Praegu tegeleme sellega, et igal õpilasel oleks kodus IT-vahend, mille abil õppetööd korraldada, ja igas kodus oleks internetiühendus. Selleks on oma abi pakkunud nii Telia kui ka Tele 2. IT-vahendite rendiks või laenutuseks on loodud võrgustik, kuhu koolid saavad oma vajadustest teada anda. Suur tänu kõigile ettevõtlikele inimestele ja asutustele.

Pigem eelistada toidupakke

Kahjuks tunnevad paljud meie asutused suurt puudust nii kaitse- kui ka desovahenditest. Kuna probleem on üleriigiline, tegeleb sellega riik ja loodame, et kaitsevahendid jõuavad peagi meieni. Eriti keerulises olukorras on lasteaiad, kes igal hommikul ootavad, kas lapsi tuuakse või mitte. Kõik meie lasteaiad on avatud.
Vallavalitsuse kriisikomisjon tegeleb eriolukorra tingimustes kõigi võimalike lahenduste otsimise ja korraldamisega, et kaitsta vallakodanike tervist.
Terje Rudissaar väidab, et ajalehes Vooremaa ilmunud artiklis „Inimesed harjuvad tasapisi eriolukorraga“, selgitab abivallavanem, kuidas enamik koolide juhte ei pea vajalikuks õpilastele eriolukorras sooja koolilõunat pakkuda. Täiesti vale väide.
Abivallavanem ei ole midagi selgitanud, sest pole artikli autoriga suhelnud. Ma vastasin telefonis valla suhtekorraldaja Riina Mägi küsimusele ühe lausega: „Koolijuhtide küsitluse andmetel neil õpilasi, kes päevas sooja toitu ei saa, ei ole, välja arvatud Palamuse gümnaasium.“
Küsisin koolijuhtidelt oma 16. märtsil saadetud kirjas, kas neil on lapsi, kes nähtavasti ei saa päevas sooja toitu. Nii oli küsimus püstitatud Eesti õpilasesinduste liidu kirjas. Mulle vastati, et nende andmetel neil selliseid õpilasi ei ole, välja arvatud Palamuse gümnaasium, kes õpilased leidis ja probleemiga tegeleb.
Arvo Sakjas ei ole kunagi ega kellelegi väitnud, et sooja toitu ei ole mõttekas pakkuda. On küll mõtet pakkuda, aga selleks tuleb leida sooja toitu vajavad lapsed, kooli võimalused ja saada valla kriisikomisjoni luba. Küsimus on ainult selles, kuidas vältida isiklike kontaktide või toidunõude kaudu nakatumist. Valla kriisikomisjoni seisukoht oli, et pigem võiks pakkuda toidupakke.
Rudissaar kinnitab oma artiklis „Jõgeva vallas on lapsed esmatähtsad“ järgmist: „Võin kinnitada, et Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumis on tehtud kõik, et toidu valmistamine ja kohaletoimetamine oleks riskivaba ja turvaline.“
Huvitav küll, kuidas Terje Rudissaar Palamuse gümnaasiumis toimuvaga nii hästi kursis on. Või ongi mõnele inimesele lubatud alati kõike kergekäeliselt kinnitada või teiste tegemisi lõputult kritiseerida.
Tänan kõiki koolijuhte, õpetajaid, õpilasi, lapsevanemaid, meie allasutuste töötajaid arusaava suhtumise eest. Koos ja üksteist toetades elame kriisi üle. Kahjuks ei ole ka valla kriiskomisjonil vahendeid, kuidas keelata ära kriis isiklike ambitsioonide täitmiseks.

Arvo Sakjas,
Jõgeva abivallavanem

blog comments powered by Disqus