Jõgeva valla eelarve võimaldab suurendada toetusi ja investeerida

Jõgeva vallavolikogu istungil kinnitati neljateistkümne poolt- ja kahe vastuhäälega valla 2014. aasta eelarve. Kaks volikogu liiget jäid erapooletuks.  Eelarve võimaldab asutuste igapäevast toimimist, infrastruktuuride nüüdisajastamist ja väljaehitamist valla erinevates paikades ning ka toetuste suurendamist.

Tänavusse Jõgeva valla eelarvesse on arvestatud kulusid 4 048 461 ja tulusid 3 908 079 eurot. “Sünnitoetus suurenes 25 euro võrra, nüüd maksame lapse ilmaletuleku puhul 425 eurot. 210 eurot eraldatakse pärast sündi ja 215 lapse aastaseks saamisel. Esimese klassi lapsele mõeldud ranitsatoetus suurenes 20 euro võrra ja ulatub nüüd 150 euroni. Hambaravi kompenseerimiseks on eraldatud  aastaks 2000 eurot. Selle maksmise kord töötatakse välja ja seda tutvustakse Jõgeva valla ajalehes ning valla veebilehel,” ütles vallavanem Enn Kurg. Tema sõnul on eelarves ka allasutuste töötajate viieprotsendiline palgatõus. 

Vald tagab omaosaluse vajalikele investeeringutele     

Jõgeva vald tagab omaosaluse investeeringutele, mida tehakse asulates elukeskkonna parandamiseks ja infrastruktuuride kaasajastamiseks. “Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti panustab omavalitsus 96 000 ja Siimusti aleviku liigveeprobleemi lahendamisse 29 331 eurot. Hajaasustuse elanikele teede ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamist võimaldava hajaastustuse programmi elluviimiseks eraldame kohalikust eelarvest 30 000 eurot.  95 000 eurot oleme planeerinud Kuremaa ujula ja külalistemaja tänapäevasemaks muutmiseks. Ujulat tahame välja arendada spaa suunas. Tulevikus võiks seal hakata pakkuma senisest rohkem mitmesuguseid saunu, mullivanne ja muid veemõnusid. Külalistemajas vajavad remonti toad. Vaimastvere koolis vajab kordategemist vundament, millest läbi tungiv pinnasevesi kahjustab keldrikorruse ruume. Selleks oleme planeerinud 30 000 eurot. Laiuse põhikoolis on vaja remontida aula põrandat ja paigaldada võimlasse müra summutavad paneelid. Selleks oleme planeerinud 20 500 eurot ja esitame taotluse lisaraha saamiseks EASi. Välisvalgustuse väljaehitamist Vana-Jõgeva külas ja Jõgeva alevikus toetatakse valla eelarvest  kokku 36 000 euroga. Lisaks nendele suurematele investeeringutele jätkub raha ka väiksemate objektide korrastamiseks,” rääkis Enn Kurg.

“Eelarve ettevalmistamisel ja menetlemisel tegid põhjalikku tööd kõik vallavolikogu komisjonid. Suurim töökoormus lasus majanduskomisjonil, mille esimeheks on Väino Ling ja aseesimeheks Ain Viik,” lisas ta. 

Kultuuri- ja sporditoetused samal tasemel

“Omavalitsuse eelarve koostamine on ikka pingsat mõttetööd ja läbiarutamist nõudev protsess olnud. Uue eelarve vastuvõtmise tulemusena peaks paranema eluolu valla paljudes paikades. Heameelt teeb Siimusti inimesi aastaid vaevanud üleujutuste probleemi lahendus. Kindlasti tuleb tänada keskkonnaministri Keit Pentus Rosimannuse mõistvat suhtumist probleemi lahendamisel, kui ta möödunud aastal Jõgevalt läbisõidul sai aega isiklikult olukorraga tutvuda. Tänavuse eelarve investeeringud peab ehk veelkord üle vaatama, kui projektitoetuste kaudu eraldatavad summad on täpsemalt selgunud,” ütles majanduskomisjoni aseesimees Ain Viik. “Vallas on aktiviseerinud kultuuri- ja spordialane tegevus. Eelarves pole aga sellele valdkonnale mõeldud summad suurenenud, vaid on jäänud aastaid samale tasemele. 2015. aasta eelarves peaks kindlasti mõtlema nende summade suurendamisele,” ütles Viik, kes on ka volikogu kultuurikomisjoni esimees.

“Jõgeva vald sai 2014. aastaks hea eelarve. Püüdsime lahendada enam-vähem kõik operatiivset lahendamist vajavad probleemid. Mul on hea meel, et leidsime võimaluse ka kõigi valla palgal olevate töötajate palgatõusuks. Kindlasti on veel palju ära teha. Praegune koalitsioon näitas head tahet ja  tegi sisukat koostööd. Nii jõuame kindlasti ka järgnevatel aastatel valla heaks palju ära teha,” lausus majanduskomisjoni esimees Väino Ling. 

Jõgeva valla 2014. aasta eelarve

*Kulud 4 048 461 eurot

*Tulud 3 908 079 eurot

*Sünnitoetus 425 eurot, sellest 210 eurot pärast sündi ja 215 lapse aastaseks saamisel

*Ranitsatoetus 1. klassi minevale lapsele 150 eurot

*Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti 96 000 eurot

*Siimusti aleviku liigvee probleemi lahendamisse 29 331 eurot

*95 000 eurot on plaanitud Kuremaa ujula ja külalistemaja tänapäevasemaks muutmiseks

*Vaimastvere koolis tehakse korda vundament, selleks on plaanitud 30 000 eurot

*Laiuse põhikoolis on vaja remontida aula põrand ja paigaldada võimlasse müra summutavad paneelid, selleks kulub 20 500 eurot

*Välisvalgustuse väljaehitamist Vana-Jõgeva külas ja Jõgeva alevikus toetatakse 36 000 euroga

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus