Jõgeva vald nopib mõtteid

Jõgeva vallavalitsus on koostamas uut üldplaneeringut ning kogub ideid piirkonna ruumilise arengu kavandamiseks, et tagada läbimõeldud maakasutus ja ehitustegevus.


Üldplaneeringu koostamisel on põhifookus valla ruumilise arengu põhimõtete ja visiooni kujundamisel, määratakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused ning maakasutuse tasakaalustatud juhtotstarbed, antakse suunised detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste väljastamiseks piirkondlikest eripäradest lähtuvalt, määratakse tingimused teede, tehnovõrkude jm rajatiste kavandamiseks ja lahendatakse muud valla spetsiifikast tulenevad vajadused.

Üldplaneering seab pikaajalised ruumilise arengu eesmärgid järgnevaks 20 aastaks, vajadusel ka pikemaks ajaks.

Üheskoos tasub mõelda, millises vallas me elame, kus asuvad kohaliku kogukonna jaoks märgilised kohad, millist keskkonda me soovime ja mida tuleks muuta, et jõuda parema tulevikuni.

Oma ideed saab esitada 6. novembrist 6. detsembrini veebis või paberkaardil vallavalitsuse hoones ja teenuskeskustes.

Üldplaneeringu koostamist juhib Jõgeva vallavalitsus. Kõik üldplaneeringuga seotud ettepanekud või küsimused saab esitada arengu- ja planeeringuosakonna juhatajale Triin Pärsimile, triin.parsim@jogeva.ee, 776 6536.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus