Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktoriks valiti taas Mati Koppel

Neljapäeval valis Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teadusnõukogu  suure häälteenamusega instituudi direktoriks tagasi Mati Koppeli. Teadusasutuse juhiks kandideeris ka nii avalikus kui erasektoris juhina töötanud Jüri Kirss.

Teadusnõukogu esimees, põllumajandusdoktor Ants Bender teatas valimiste sissejuhatuseks, et ajalehes Postimees välja kuulutatud konkursile Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktori ametikoha täitmiseks laekus kaks sooviavaldust.

Kaks kandidaati

Esimesena tutvustas ennast 1980. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstuse planeerimise erialal lõpetanud Jüri Kirss, kes on töötanud Eesti Majandusjuhtide Instituudis nooremteadurina, Eesti-Rootsi ühisettevõttes Ecoboil Enterprise SP tegevdirektorina, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Lõuna-Eesti Agentuuri  direktorina, Eesti Maaülikooli haldusdirektorina ja SA Teaduspargi arendamise projektijuhina. Praegu on ta enda loodud väikeettevõtte OÜ Faaro juhatuse liige ja juhtimiskonsultant.

Direktorikandidaat Kirss andis ülevaate oma tööst erinevatel ametikohtadel ning avaldas arvamust, et erinevates asutustes ja ettevõtetes on juhtimise üldpõhimõtted üldiselt samad ning tarvis on ka teatud „kriitilist massi” ehk kindlat arvu töötajaid, mis asutuse eduka tegevuse tagab. Enda sõnul peab Jüri Kirss väga oluliseks ka emakeele valdamist kõrgtasemel ja head esinemisoskust.

Sordiaretuse Instituudi direktoriks otsustas taas kandideerida ka  Tartu Ülikooli bioloog-botaanikuna lõpetanud tänane filosoofiadoktor Mati Koppel, kes juhib teadusasutust 1999. aastast, on ise koos töökaaslastega aretanud kaks kartuli- ja kolm suvinisusorti  ning avaldanud trükis 96 publikatsiooni.

Kohe oma kõne algul teatas Mati Koppel, et jutuajamisest Jüri Kirsiga on selgunud, et mõlema kandidaadi arusaamad  Jõgeva Sordiaretuse Instituudi hetkeseisust ja tulevikust on põhimõtteliselt sarnased. Kindlustamaks instituudi edasist arengut, peab Mati Koppel oluliseks sordiaretuse paremat riiklikku rahastamist, biotehnoloogia ja geenitehnoloogia rakendamist teadustöös, teadurite ja ka katsetöötajate arvu suurendamist ning seemekasvatuse ala asedirektori ametikoha loomist.  

Teadusnõukogu liikmed otsustasid avalikul hääletamisel, et nii Jüri Kirss kui ka Mati Koppel vastavad nõuetele, mis on vajalikud Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktoriks kandideerimisel.

Ligi paarkümmend minutit hiljem tegi salajase hääletuse tulemused teatavaks häältelugemiskomisjoni juhtinud teadusnõukogu aseesimees, põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja Aret Vooremäe.

Kolmteist teadusnõukogu liiget oli hääletanud Mati Koppeli ja kaks Jüri Kirsi poolt.

Ants Bender õnnitles valimiste võitjat ja tänas kandideerimise eest ka vastaskandidaati.

Jätkatakse traditsioonilisi tegevussuundi

“Valimistulemuste selgumine loob Jõgeva Sordiaretuse Instituudile igapäevatöös edasiminekuks vajaliku kindlustunde, sest asutus, mille juhtkond paigas pole, ei saa edukalt toimida,” ütles teadusnõukogusse kuuluv Põllumajandusuuringute Keskuse direktor Kalle Talviste.

“Senine  tööperiood Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktorina on olnud võrdlemisi pingeline ja väsitav. Taas kandideerima ajendasid mind aga mitmed väga toredad jutuajamised   kolleegidega, põllumajandusministeeriumi ametnikega, kes on lubanud mind edasises tegevuses toetada, samuti põllumajandusfirmade esindajatega. Igakülgne toetus annab kindlasti jõudu ja energiat edaspidiseks,” ütles direktoriks tagasi valitud Mati Koppel.

“Instituudis on oluline jätkata traditsioonilisi tegevussuundi,  olla ühtlasi kursis sordiaretuse alase tööga välisriikides ning minna kaasa ka uute suundadega. Näiteks on meie teaduasutus  osalenud maheviljeluse alastes projektides ja nüüd on uueks väljakutseks bioenergia rakendamine,” rääkis direktor.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus