Jõgeva ringristmiku ehitus algab lähiajal

Möödunud kolmapäeval jõustus kohtumäärus, millega tühistati Jõgeva linnavalitsusele augustis pandud keeld sõlmida hankeleping ringristmiku rajamiseks korraldatud riigihankes eduka pakkumise teinud aktsiaseltsiga Vooremaa Teed. Linnavalitsuse ja ehitaja sõnul võivad ehitustööd Suure, Piiri ja Puiestee tänava ristmikul alata juba lähiajal.


Jõgeva linna tänavuses investeerimiskavas sisalduvatest tee-ehitustöödest mahukaim, Suure, Piiri ja Puiestee tänava ristmiku rekonstrueerimine ringristmikuks, pidi esialgse kava kohaselt algama augustis ning lõppema 30. oktoobriks. Ometi läks teisiti: hanke tulemused vaidlustati riigihangete vaidlustuskomisjonis ning seejärel ka kohtus. Kuigi kohtumenetlus jätkub, võimaldab Tartu ringkonnakohtu 16. septembri määrus ehitustöid alustada.

Ringristmik valmis 30. oktoobriks

“Reedel sõlmisime hankelepingu ning juba sel nädalal võiks kopa maasse lüüa,” lausus Jõgeva linnapea Aare Olgo, kelle sõnul oli enne kohtu otsust kaalumisel ka võimalus hange tühistada ning tuleval aastal uus korraldada.

“Sellisel juhul oleks aga kaunis kiireks läinud, sest järgmise aasta juunis on Jõgeval naiste tantsupidu ning selleks ajaks peaksid linnas olema kõik teed sõidetavad ning linn korras.”

Hilisele algusele vaatamata peavad nii linnapea kui ka Vooremaa Teede projektijuht Veikko Viks ehitustööde lõpetamist 30. oktoobriks võimalikuks. “Töödeks jääb nüüd küll vähem aega, kui algselt oli planeeritud, kuid teeme kõik endast oleneva, et tähtaega ei ületaks,” lausus Viks. “Üritame suurema osa töid selle aja jooksul ära teha ning vaid need asjad, mida ei ole võimalik praegu kvaliteetselt teha, näiteks haljastus- ja heakorratööd ning tänavate joonimine, jäävad kevadeks.”

Jõgeva linnavalitsuse poolt tänavu suvel korraldatud riigihankele “Jõgeva linnas Suure, Piiri ja Puiestee tänava ristmiku ringristmikuks rekonstrueerimine” laekus kaks pakkumust, neist edukamaks tunnistati linnavalitsuse 13. juuli korraldusega Vooremaa Teede pakkumus maksumusega 358 552,73 eurot (koos käibemaksuga). Pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt oli tegemist madalaima hinnaga ning linnavalitsus otsustas sõlmida Vooremaa Teedega hankelepingu.

Pakkujapoolne inimlik eksitus

Hankemenetluses osalenud ning 329 198,48-eurose pakkumuse teinud Viamer Grupp OÜ esitas seepeale vaidlustuse, mille riigihangete vaidlustuskomisjon jättis 7. augustil rahuldamata. Vaidlustuse esitamist võimaldas asjaolu, et Vooremaa Teede esitatud dokumentides polnud üheselt ja selgelt määratletud pakkumuse maksumus. Vaidlustaja hinnangul oleks hankija pidanud pakkumuse tagasi lükkama, kuna see ei vasta olulises osas hanketingimustes ja -dokumentides esitatud tingimustele.

Vooremaa Teede poolt esitatud pakkumuse maksumuse vormil oli ehitustööde ja tellijareservi kogusummaks märgitud 531 435 eurot ning maksumuse esildisel ehitustööde hinnaks 506 128,57 eurot. Suure, Piiri ja Puiestee tänava ringristmiku ehitamise maksumust kajastavas tabelis oli tööde kogumaksumuseks arvestatud 221 562,91 eurot, millele lisanduvad vee-, kanalisatsiooni ja sademeveetorustike ehitustööd kogusummas 63 002,75 eurot. Koos viieprotsendise reserviga kujunes töömahuloendil kogusummaks 298 793,94 eurot (kõik summad ilma käibemaksuta).

Pakkumuste avamise protokollis märkis Jõgeva linnavalitsus Vooremaa Teede pakkumuse maksumuseks küll 531 435 eurot, kuid lisas, et maksumuse vormi, esildise ja maksumuse tabeli täitmisel on tekkinud pakkujapoolne inimlik eksitus. “Hankija on konsulteerinud pakkuja esindajaga ja pakkuja on oma eksitust tunnistanud. Õigeks tuleb lugeda summa, mis on kajastatud maksumuse tabelis – 298 793,94 eurot ilma käibemaksuta,” märgitakse protokollis.

Vooremaa Teed selgitas vaidlustuskomisjonile, et tegemist oli inimliku eksitusega. Andmete sisestajal jäi nimelt tähele panemata, et vee-, kanalisatsiooni ja sademeveetorustike töömahu loend sisaldas juba ka ringristmiku maksumuse summat ning seetõttu märgiti tööde kogumaksumuse hinnaks ekslikult 506 128,57 eurot, milles ringristmiku ehitustööde maksumus 221 562,91 eurot sisaldus kahekordselt.

Tartu halduskohtu otsus tuleb 13. oktoobril

Komisjon jõudis seisukohale, et maksumuse tabel ja seal esitatud ühikuhinnad võimaldasid Jõgeva linnavalitsusel kindlaks teha pakkumuse maksumuse ning esinenud arvutusvea parandada.

Tallinna halduskohus kohaldas 17. augustil Viamer Grupi taotlusel esialgset õiguskaitset ning keelas Jõgeva linnavalitsusel hankelepingu sõlmimise Vooremaa Teedega. Tartu halduskohus tühistas aga 3. septembril esialgse õiguskaitse kohaldamise ning ringkonnakohus jättis 16. septembril halduskohtu määruse muutmata.

Halduskohtule esitatud kaebuses taotleb Viamer Grupp riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuse ning Jõgeva linnavalitsuse korralduse ja hankemenetluses tehtud protokolliliste otsuste tühistamist. Viamer Grupp soovib ka, et Jõgeva linnavalitsust kohustataks teha uus pakkumuse edukaks tunnistamise otsus, millega tunnistatakse hankemenetluses edukaks Viamer Grupp pakkumus ning sõlmitakse temaga hankeleping. Tartu halduskohus teeb otsuse 13. oktoobril.

Jõgeva linna tänavuse eelarvega vastu võetud investreerimiskavas hinnati Suure, Piiri ja Puiestee tänava ringristmiku esialgseks maksumuseks 295 000 eurot, see plaaniti katta linnale võetava 335 000-eurose laenuga. Ringristmiku rajamise plaan põhjustas aasta algul Jõgeval palju lahkarvamusi, selle vastu koguti üle seitsmesaja allkirja.

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus