Jõgeva pole jalakäijate tunneli rajamise plaane maha matnud

Linnapea Viktor Svjatõ?ev teatas linna kavatsusest tellida tunneli projekteerimiseks uurimistööd. Estkonsult OÜ lepinguline töötaja Avo Blankin pakkuski tunneli asukohana välja teisi variante. Samuti võiks tulevase tunneli tema sõnul rajada sellise, mida saaksid läbida nii jalakäijad kui ka sõidukid, kaasa arvatud bussid.

Näiteks võiks tunneli rajada Pargi tänava – Mustvee maantee teljel, lahendamaks Estakaadi tänavaga ristumise kahetasandilisena. Linnaarhitekt Anne Örd pidas aga pakutud varianti asjatundmatuks.

“Pargi tänava läbilaskevõime on väga väike ja sissesõiduteedeks ei jagu ruumi. Pealegi on jalakäijate põhiline liikumissuund piki Suurt tänavat,” lisas ta

Tunnel praeguse ülekäigu alla või kõrvale

Linnapea Viktor Svjatõ?ev pidas seda varianti samuti mitteotstarbekaks, sest tunnelit ei hakka kindlasti kasutama linna läbiv veoautotransport, peamiselt palgiveoautod.

Pealegi näeb linna üldplaneering ette rajada Toominga tänava pikendusena raudtee ülesõit. Seda hakkaksid kasutama linna läbivad palgiveoautod ja ka muud veoautod, samuti antud piirkonda jäävatele ettevõtetele kuuluvad transpordivahendid.

Üldplaneeringu järgi tuleks aga jalakäijate tunnel või estakaad rajada ikkagi praeguse jalakäijate ülekäigukoha alla või selle vahetusse lähedusse.

Linnapea Viktor Svjatõ?ev ja Estkonsult OÜ lepinguline töötaja Avo Blankin käisid ka kohapeal olukorraga tutvumas ja veendusid, et ruumi tunneli rajamiseks piisab. Ohutu ülekäigu hädavajadus on ilmne: nagu saatuse kiuste ukerdasid just samal ajal raudtee ülekäigurajal muruniiduk ja ema lapsevankriga.

Tunneli rajamiseks võivad projekteerijad ja ehitajad välja pakkuda erinevaid ehitusviise ning tehnoloogilisi lahendusi.

Valiku teeb Jõgeva linn

Näiteks pakutakse tänapäeval ühe lahendusvariandina kaldteedega torutunnelit. Tunneli süvend rajataks lahtisel meetodil, korraga tehakse valmis pool ülesõitu. Et raudtee peamagistraalil liikluse katkestamine on väga komplitseeritud, siis on aeganõudvate betoneerimistööde tegemine välistatud. Et kaubakäitlus Jõgeva jaamas on tunneli rajamise ajal võimatu, peab töö saama tehtud väga lühikese aja jooksul.

Estakaad ei sobi eelkõige vanuritele

Tundub, et jalakäijate estakaadi variant on ebasobivaim vanuritele, lapsevankritega emadele, jalgratturitele, sest raudtee ületamiseks tuleb siis ju tõusta kolmandale korrusele ja seejärel alla tulla.

Seni Eestis ehitatud odavad metalltorutunnelid läbivad raudtee või sõidutee alust maapinnaga samas tasapinnas, näiteks suusatunnel Tallinnas.

“Linna üldplaneeringus ja kesklinna detailplaneeringus on tunneli asukoht määratud. Järgmisena on linnavalitsusel kavas ette võtta uurimis- ja projekteerimistööd. Samuti üritab linn leida tunneli ehitamiseks raha erinevatest fondidest,” ütles Anne Örd.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus