Jõgeva põhikooli direktori valimisest

Viimased nädalad on Jõgeval seoses põhikooli direktori valimisega tavapärasest ärevamad olnud. Nii sotsiaalmeedias kui ka n-ö füüsilises  kogukonnas tekitas Jõgeva põhikooli direktori valimise komisjoni poolt 19. novembril tehtud otsus mitmeid eriarvamusi. Linnakodanikud, õpetajad ja lapsevanemad on tõstatanud teravaid küsimusi, millele oodatakse vastuseid. Ka Jõgeva linnavalitsusse on pöördutud ja aru päritud. 

Otsuseid langetab komisjon

Jõgeva hariduse tulevik mõjutab ühtlasi linna tulevikku ja puudutab suurt osa nii Jõgeva linna kui valla elanikest. Kuna ka laiem avalikkus ootab vastuseid direktori valimise osas, otsustas Jõgeva linnavalitsus selgitada olukorda avalikus kirjas.

Jõgeva linna üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmist reguleerib Jõgeva linnavalitsuse 2012. aasta 13. augusti määrusega number neli kehtestatud konkursi läbiviimise kord. Selle kohaselt kuuluvad moodustatava kooli puhul komisjoni koosseisu Jõgeva linnavalitsuse esindajad, Jõgeva linnavolikogu esindajad, sh üks haridus- ja kultuurikomisjoni liige, Jõgeva vallavalitsuse esindaja ning vajadusel teiste organisatsioonide esindajad.

Jõgeva linnavalitsus moodustaski Jõgeva põhikooli direktori valimiseks komisjoni, kuhu kuulusid abilinnapea, linnavolikogu esindajad Reformierakonnast, Isamaa ja Res Publica Liidust ja Keskerakonnast, Jõgeva vallavalitsuse esindaja, Jõgeva gümnaasiumi ja Jõgeva ühisgümnaasiumi hoolekogu esindaja ning haridus- ja teadusministeeriumi peaekspert. Komisjoni esimeheks kinnitati abilinnapea Mihkel Kübar ja sekretäriks haridustöö peaspetsialist Helle Kajaste. 

Vestlusvoorule kutsuti neli kandidaati

Komisjoni esimesel, 2012. aasta 8. novembri koosolekul viidi läbi kaks dokumendivooru. Esimeses voorus hinnati esitatud dokumentide alusel kandidaatide vastavust kvalifikatsiooninõuetele. Kõik kandidaadid vastasid kvalifikatsiooninõuetele.

Teises voorus hinnati kandidaatide esitatud visioone Jõgeva põhikooli kujundamisest, arengust ja rollist Jõgeva haridusmaastikul. Visioonide põhjal valis komisjon kandidaadid vestlusvooru. Vestlusvooru kutsutud kandidaatide kirjutised veensid komisjoni kõige paremini selles, et esitatud visioonid on võimalik ellu rakendada.

Konkursil osales seitse kandidaati, kellest vestlusvooru kutsuti neli. Konkursi komisjon ei analüüsinud praeguste koolide probleeme, vaid keskendus tööd alustavale Jõgeva põhikoolile. Komisjon valis 19. novembri kinnisel koosolekul toimunud salajasel hääletusel viie poolthäälega Jõgeva põhikooli direktoriks Taisto Liivandi ja otsustas esitada Jõgeva linnavalitsusele ettepaneku tema ametikohale kinnitamiseks. 

Komisjoni töö on seatud kahtluse alla

Praegusel ajal ei ole Jõgeva linnavalitsus Taisto Liivandit veel ametisse kinnitanud. Selle põhjuseks on asjaolu, et Jõgeva linnavalitsuse poole on pöördunud kodanikud, kes on seadnud kahtluse alla direktori valimise komisjoni koosseisu, töö objektiivsuse, ja on komisjoni valitud kandidaadi ametisse kinnitamise vastu.

Jõgeva linnavalitsuse liikmed kohtusid 27. novembril Taisto Liivandiga, kes tutvustas oma nägemust uue põhikooli moodustamisel ja personalipoliitikat. Kohtumisel käsitleti ka avalikkuse poolt tõstatatud probleeme. Direktor tunnistas probleemide olemasolu ja viitas positiivsetele arengutele nende lahendamisel. Taisto Liivandi andis teada, et tema pikaajaline töökogemus, head töötulemused ja tahe on andnud talle jõudu kandideerida Jõgeva põhikooli direktoriks.

3. detsembril peetud istungil otsustas Jõgeva linnavalitsus pöörduda õiguskindluse saamiseks Jõgeva maavalitsuse kui järelevalve teostaja poole, et selgitada, kas konkursi läbiviimise komisjoni kinnitamine vastab konkursi korraldamist reguleerivale korrale, ning küsida õigusarvamust ka advokaadibüroolt. Kui vastused on laekunud, arutatakse põhikooli direktori ametisse kinnitamist linnavalitsuse istungil uuesti.

Jõgeva põhikool alustab õppetööd juba 2013. aasta septembrist ning koolijuhil  tuleb alustada tööd võimalikult aegsasti. Seetõttu on linnavalitsuse soov konkursiga võimalikult kiiresti edasi liikuda. Samas on esmatähtis siiski korrektsus ja kindlus, et kõik asjaolud on uue koolijuhi ametisse asumiseks korras.

i

KALMER LAIN, Jõgeva linnapea

blog comments powered by Disqus