Jõgeva linna üldplaneering on ajakohane

Jõgeva linnavolikogu 24. aprilli otsusega nr 24 “Jõgeva linna üldplaneering ja üldplaneeringu teemaplaneeringu ülevaatamine” jätkatakse linna planeeringulist

arendustegevust vastavalt kehtivale linna üldplaneeringule ja üldplaneeringu teemaplaneeringule.

Jõgeva linnavolikogu arvates on linna üldplaneering ajakohane linna jätkusuutlikuks arendamiseks ning arengukavadega võetud kohustuste täitmiseks. Volikogu hinnangul pole tarvis uut üldplaneeringut koostada ega detailplaneeringuid kehtetuks tunnistada. Üldplaneeringu teemaplaneering lahendab mitmed linnale olulised küsimused. Teemaplaneering soodustab maareformi läbiviimist ning loob linnale ja riigile selgust kasutusse taotletavatest maa-aladest. Kehtivas teemaplaneeringus on muudetud aegunud maakasutuse juhtotstarbeid. Lisaks täpsustati miljööväärtuslike hoonestusalade nimekirja ja lisati sinna raudteeäärne piirkond, kuhu kuuluvad ka jaamahoone ning Betti Alveri muuseum.

Teemaplaneeringuga täpsustati elamuehituseks, äri ja teeninduse, tööstuse, tootmise ning laomajanduse otstarbel kasutamiseks sobivate maa-alade asukoht. “Ühe olulise punktina saab välja tuua, et Jõgeva linna lähiajal uusi korterelamuid oodata ei ole. Elamuehituses on suund eelkõige pereelamute rajamisele,” täpsustas Jõgeva linna arhitekt Anne Örd. Arhitekt lisas, et Jõgevale uute kortermajade ehitamiseks ei ole praegu vajadust ega huvi. Tööstust ja tootmist on plaanis suurendada Toominga tänava piirkonnas. Üle raudtee asuvad vabad tootmismaa krundid soovitakse välja arendada tööstuse ja tootmise tarbeks. Uute kaubandus-, teenindus- ja majutusettevõtete rajamiseks kavandatakse täiendavalt kaubandus-, teenindus- ja majutushoone maad Piibe maantee piirkonnas, mis on ettevõtjate jaoks logistiliselt soodsas asukohas.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus