Jõgeva keeldus erihooldekodu detailplaneeringu algatamisest

Jõgeva linnavolikogu võttis neljapäeval kõigi liikmete poolthäältega vastu otsuse, millega keeldutakse Jõgeva linnas Kuuse tänav 2, 4, 6 ja 8 asuvatele kinnistutele aktsiaseltsi Hoolekandeteenused taotlusel detailplaneeringu algatamisest.

Linnavolikogu otsuse põhjenduste kohaselt on nimetatud alal olemas kehtiv detailplaneering, millega on kinnistute otstarbeks planeeritud väikeelamumaa. Et kindlaks teha, kas olemasoleva detailplaneeringu muutmine võib riivata avalikku huvi, rikkuda piirkonna elanike õigusi või piirata nende vabadusi, korraldas linnavalitsus 8. juunil piirkonna elanikele koosoleku, kuhu kogunes 50 inimest. Koosolekul jäi kõlama elanike eitav suhtumine antud asukohta erihooldekodu rajamise suhtes. Kuna detailplaneeringu vastu on olnud nii varasemalt kui käesoleval ajal ümbruskonna inimestel suur huvi, nad on olemasoleva lahendusega rahul ning detailplaneeringut on asutud ellu viima (selle alusel on moodustatud katastriüksused), ei pidanud Jõgeva linnavolikogu põhjendatuks muuta kehtivat detailplaneeringut.

AS Hoolekandeteenused esitas aprillis Jõgeva linnavalitsusele taotluse algatada nimetatud kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeringu koostamise eesmärgiks oli kinnistutele erihoolekandeteenuseid vajavatele täiskasvanutele eluhoone ehitamine.

MATI ALEV

 

 

blog comments powered by Disqus