Jäätmekäitlejal on õigus teha teenustasu muutmise ettepanekuid kord aastas

Vastuseks hr Ain Valdmanni järelepärimisele selle kohta, mis põhjusel Jõgeva Linnavalitsus võttis aasta lõpul, st 15. detsembril vastu otsuse lubada Ragn-Sells AS-il rakendada Jõgeva linna korraldatud jäätmeveol 2009. aastal 2008. aastaga võrreldes keskmisest 12 protsendi võrra kõrgemaid hindu, teatan:

1. Ragn-Sells AS hinnataotlus saabus Jõgeva Linnavalitsusse tänavu 28. novembril. Kehtiva korra kohaselt tuleb saabunud taotlustele anda vastus ühe kuu jooksul selle saabumise kuupäevast arvates ning selliselt ka toimiti. Vastavalt jäätmeseadusega kehtestatule, sisaldub nii konkursi dokumentides kui ka Ragn-Sells AS-iga sõlmitud lepingus, et jäätmekäitlejal on õigus teha teenustasu muutmise ettepanekuid üks kord aastas, juhul, kui toimuvad olmejäätmete vastuvõtuhindade muutused prügilates (antud juhul Torma prügilas) ja kui ilmnevad muud, teenustasu suurust oluliselt mõjutavad tegurid.

Taotlus sisaldas hinnatõusu keskmiselt 21 protsenti. Läbirääkimised hinnataotluse asjus vältasid 28.11-10.12.2008, mille käigus esitas taotleja täiendavaid taotlusi kahel korral, jättes kehtima esimese taotluse esitamise aja.

Tänavu 15. detsembri istungil oli Jõgeva Linnavalitsusel võimalik vastu võtta otsus, kuna läbirääkimiste tulemusel jäid hinnaettepanekusse alles vaid need argumendid, mis on kooskõlas jäätmeseaduses ja lepingus sätestatuga. 

2. Jõgeva Linnavalitsuse teate avaldamine Jõgeva Linna Lehes 20. detsembril 2008 oli vajalik õigeaegseks teavituseks. Jõgeva Linna Lehe ilmumise aeg oli määratud nimetatud kuupäevale ja 2008. aastal neid trükiseid rohkem ei ilmu.

JAAN VAHTLA, Jõgeva Linnavalitsuse keskkonna peaspetsialist

blog comments powered by Disqus