Infotehnoloogia õppesuunast küberkaitseni

Põltsamaa ühisgümnaasium otsustas 2014. aasta sügisel integreerida kooli õppekavasse infotehnoloogia õppesuuna, lähtudes asjaolust, et 21. sajandil muutub tehnoloogiline kirjaoskus üha olulisemaks ning kooli ülesandeks on valmistada noori ette edukaks toimetulemiseks kõrgtehnoloogilises maailmas. Ettevalmistused algasid 2014. aasta alguses.

Gümnaasiumi õppekava arendades peame silmas ka asjaolu, et Põltsamaa põhikoolilõpetajal oleks  kindlustunne, et ka kodukoolis saab omandada digiajastu töömaailma vajadustele vastava ja konkurentsivõimelise hariduse. Infotehnoloogilise baasi kaasajastamiseks algatasime õpilaste tehnoloogilise kirjaoskuse arendamise nimel projekti, mille käigus täiendasime-arendasime IT-taristut ning oleme loonud võimalused vastava hariduse omandamiseks.

Tänaseks on lõppenud projekt “Tehnoloogilise kirjaoskuse edendamine Põltsamaa ühisgümnaasiumi IT õppesuuna õppekava raames”, mida toetas haridus- ja teadusministeeriumi kaudu hasartmängumaksu nõukogu.

Õpilased omandasid vajalikke teadmisi

Projekti raames koostati reaal-infotehnoloogia õppesuuna toetavate kursuste tarvis vajalike õppeainete ainekavad. IT õppesuuna arendamisel tehti koostööd Tartu kutsehariduskeskusega (TKHK) ainekavade koostamise ja õppetöö sisulise korralduse osas. Alustati uute kursuste õpetamist IT-süsteemide spetsialisti kutse-eelse õppe oskustunnistuse saamiseks. Kohalike ettevõtete (Puit Profiil, Eltas Auto, Viraito, TM Energy), ettevõtjate (Ülle Rebane, Vitali Goroško), vilistlaste, PÜGi toetusfondi esimehe Heldus Meerita ja poliitikute toetuse abil soetati 3D printer, 3D skänner ja digilaud.

Õpilased omandasid tehnilise joonestamise ja 3D- modelleerimise, tekstitöötluse ja tabelarvutuse, programmeerimise, kontoritarkvara ja pilveteenuste kursuste käigus uusi teadmisi ja praktilisi oskusi. Õpiti kasutama SolidEdge arvutiprogrammi, kus ese modelleeriti ning 3D-printeril reaalseks tehti. Tänu projektitoetusele saime osta  3D-printeri kassetid. Märtsi alguses toimus tehnoloogiapäev, kus osalesid nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased meie koolist ja lisaks piirkonna koolide 9. klasside õpilased. Tehnoloogiapäeval kuulati TTÜ, TÜ ja meie kooli õpetajate loenguid robotitest, häkkimisest, füüsikateadusest, droonidest ja raadiojaamadest ning sidevahenditest, kosmosest, maailma loomisest. Töötubades said õpilased ka ise midagi praktiliselt teha, nt roboteid programmeerida, digilaual joonistada, 3D skänneriga eseme arvutisse skännida. Huvilised tutvusid näitusel 3D printeri abil valminud esemetega.

Käesoleva aasta juuni alguses toimus praktilise õppe päev Tallinna tehnikaülikoolis 11. kl õpilastele, kus nad said teadmisi ja kogemusi masinprojekteerimisest ja robotite programmeerimisest; saadi teada õppimisvõimalustest insener-tehnilistel erialadel. Septembris külastasid 10. klassi õpilased uue õppekava raames Tallinnas NATO kübekaitsekoostöö keskust. Tutvuti keskuse tööga, osaleti riigikaitse ja küberjulgeoleku teemalistel loengutel.  

Idee õpetada küberkaitset

  1. aasta alguses toimus Põltsamaa ühisgümnaasiumis mõttevahetus tehnilise kallakuga huviringide teemal, kus osalesid ka Jõgevamaa kaitseliitlased. Nii sündis mõte, et koolis võiks riigikaitseõpetuse raames olla ka küberkaitseteeemaline valikaine. Tajudes uut ja innovaatilist arenguvõimalust, innustus õppealajuhataja Tiia Mikson niivõrd, et osales Eesti NATO Ühingu kevadkoolis „Hästiturvatud kooliarvutist Euroopa digikoostööni“, kus tegi ühingu esimehele ettepaneku küberkaitsealaseks koostööks. Saanud positiivse vastuse, alustas ta koostööpartnerite ja ekspertide otsimist ning kontaktide loomist, samuti lektorite-õppejõudude otsimist. Järgnes intensiivne töö enesetäiendamiseks ja enese­koolitusteks, mille tulemusena koostas õppealajuhataja ainekava esialgse versiooni ning kaasas seejärel tööprotsessi ekspertidena TÜ arvutiinstituudi doktorandid. Suvel sai kokku töörühm, kuhu kuulusid lisaks oma kooli inimestele ja linnavalitsuse majandus- ja haridusnõunikule ka Kaitseliidu küberkaitseüksuse, Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Eesti Nato Ühingu vastava ala spetsialistid.
  2. 1. september 2015 oligi Eesti hariduselus märgilise tähendusega: üldhariduskoolis hakati pilootprojektina süvendatult õpetama riigikaitset, s.t Põltsamaa ühisgümnaasiumi küberkaitse õppesuunal alustas õppimist 18 õpilast.

Küberkaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti küberkaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta. Lisaks küberkaitsevaldkonna teoreetilistele teadmistele  omandatakse ka praktilisi oskusi algtasemel.

Põltsamaa ühisgümnaasium on kahe aasta jooksul astunud kaks väga suurt sammu kooli jätkusuutlikkuse tagamisel. Suurte sammudeni on aga viinud väikesed ehk õpetajate  igapäevane töö, digipädevuse suurendamine, robootika õppimine ja õpetamine, üldõpetus jm. Kõige olulisem on aga see, et meil jätkuks ikka õpilasi nii põhikooli kui  gümnaasiumi.

Meie koolis on huvitav õppida, PÜG on kool, kus saab omandada Eesti riigi ja ühiskonna nõudmistele vastava hariduse, arendada oma loovust ja ettevõtlikkust ning praktilise õppe käigus väga palju ise mõelda ja luua. Loodame, et ka riik paneb meie jõupingutusi tähele, väärtustab kooli panust Eesti hariduse edenemisse ning toetab meie tegevust.

ANNIKA KALLASMAA, Põltsamaa ühisgümnaasiumi projektijuht

blog comments powered by Disqus