Igal koolil on kohustus olla eriline

Eesti igal koolil on kohustus olla eriline – see pole vaid erakoolide privileeg, vaid riigi- ja munitsipaalkoolide kohustus. Pearaha ehk haridustoetust peab riik jagama õiglaselt ja võrdselt nii kohalikus kui ka erakoolis käiva lapse eest. Tavakoolides õpib 96 protsenti ning erakoolides neli protsenti lastest.

Eesti üldharidussüsteem põhineb juba alates selle rajamisest põhimõttel, et kõik lapsed on võrdsed ning  peavad vaatamata päritolule õppima lugema ja rehkendama. Läbi aegade on kooliomanike ja -pidajate ring olnud mitmekesine, kuid alati on see olnud kohaliku kogukonna peamine hool. Ka praegu on kohalikul omavalitsusel ja riigil põhiseadusest tulenev kohustus tagada kõigile oma lastele õppekohad ning võimaldada parim haridus. Rahvusvahelised uuringud näitavad, et me oleme selle ülesandega ka hästi hakkama saanud.

Kui välja arvata mõned perioodid ajaloost, on erainitsiatiiv alati olnud teretulnud ning mõnigi kord on see olnud ka uuenduslike ning ühiskonda muutvate algatuste elluviija. Samas ei saa me kuidagi lubada levida mõtteviisil, nagu oleks lapse parima võimaliku hariduse garantiiks üksnes erakool. Hetkel kehtiv erakoolide ajutine rahastamise kord võib meid paraku selles suunas juhtida.

Kohustuslikuks tehti kommunaalkulude katmine

Riik annab erakoolidele ja omavalitsustele praegu ja kahtlemata ka edaspidi n-ö pearaha ehk haridustoetust õpetajate, direktori ja õppealajuhatajate palga, koolilõuna jms jaoks.

Viimasel kahel aastal on erakoolide haridustoetus kasvanud 6,8 miljonilt eurolt 10,8 miljoni euroni. Ka järgmisel aastal on oodata kasvu. Pearaha suurus ei sõltu sellest, kas laps on era- või munitsipaalkoolis.

Riigikogu võttis viie aasta eest vastu seadusemuudatuse, mis kohustas omavalitsusi toetama ka erakoolide kommunaalkulusid. Paljud omavalitsused, kes käsitlesid erakoole oma koolivõrgu loomuliku osana – näiteks Tartu ja Rakvere – olid seda juba varem teinud. Hetkest, mil erakoolide  tegevuskulude katmine tehti kohustuseks ja mitte võimaluseks, on erakoolide arv kasvanud järsult, tervelt kolmandiku võrra. See on ka mõistetav, kuna teist nii lahket korraldust on maailmas keeruline leida. Riik annab üha enam raha õpetamise jaoks, omavalitsus tegevuse jaoks ning õigus on võtta veel ka õppemaksu.  

Vastuolu tuli eriti selgelt ilmsiks eelmisel sügisel, kui riigikohus otsustas, et omavalitsus ei pea oma eelarvest erakoolide kommunaalkulusid kohustuslikult tasuma, ning kui riigikogu tahab sellise kohustusega jätkata, siis peab riik need kulutused ise kompenseerima. Mitmete erakoolide soov ongi, et riik nüüd ja edaspidi kõik need kulud otse riigieelarvest katab. See raha saaks tulla vaid kõigi õpilaste pearaha kasvu arvelt. See oleks ebaaus nii omavalitsuste kui ka ülejäänud umbes viiesaja üldhariduskooli suhtes. See muudaks erakooli õpilase riikliku pearaha 50 protsenti suuremaks, kui see on munitsipaalkoolides.

Lisamiljonid saavad tulla üldisest hariduseelarvest

Lähiaastatel saaksid need kümned miljonid tulla vaid ülejäänud pearaha arvelt, millest suurima osa moodustabki õpetajate palgatoetus enam kui kahesajale omavalitsusele. Lähiaastatel kaotaks riikliku raha erakoolide kommunaalkuludesse paigutamine võimaluse leida kõigi õpilaste pearaha kasvuks, sh kõigi õpetajate palgatõusuks.

Hetkel on haridussüsteemi probleem, et koolid on ehitatud palju suurema õpilaste arvu jaoks. Liiga palju vahendeid läheb ruumide ülalpidamisele ning selle võrra vähem õpetajatele ning õpilastele. Vastutustundetu ja ebamõistlik oleks hakata munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kõrval riigi raha eest erakoolide võrgu laienemist eelisrahastama.

Erakooli loomisega tuleb kaasa ka loojate vastutus – nii hariduslik kui ka rahaline. Riik toetab ka edaspidi erakoole läbi haridustoetuse üha suuremate summadega ning kommunaal- ja muude kulude katmine jäägu siiski omaniku vastutuseks. Erakoolidele antud pearaha kogusumma ehk haridustoetus õpetajate palga, õppekirjanduse, koolilõuna jms jaoks on viimasel kahel aastal kasvanud enam kui 25 protsenti igal aastal.

Pöörduda tagasi nelja aasta taguse süsteemi juurde

Analüüsides tekkinud olukorda, on mõistlik kaaluda mõtet pöörduda tagasi enne 2011. aastat kehtinud süsteemi juurde, kus omavalitsustel on jätkuvalt õigus toetada erakoole kommunaalkulude maksmisel, kuid pole otsest kohustust seda teha. Tartu linn on juba teada andnud, et nemad seda toetamist jätkavad. See on ka mõistetav, kuna linn on oma koolivõrgu korrastanud ning leidnud parima tasakaalu kodanike huvide ja soovide ning optimaalsete võimaluse vahel.

Kogukonna ja kohaliku võimu koostööd koolivõrgus ootame kõikjal üle Eesti ning loomulikult on riik valmis omalt poolt täiendavalt panustama riigigümnaasiumide asutamisega ning omavalitsuste toetamisega taristu korrastamiseks.

Kuid hoonetest ja koolipidaja omandivormist märksa olulisem on koolitöö tegelik sisu. Riik ei oota omavalitsuste või riigi koolidelt üheülbalisust või ühetaolisust. Huvitava Kooli algatuse toel oleme püüdnud jõuda igas maakonnas iga valla ning linnani selgitamaks, et koolis toimuv on kõigi ühine asi ning erilisus ja erinevus on väärtustatud.

Kui näeme probleemi või meil on hea uus mõte, ei saa olla ainsaks lahenduseks oma erakooli loomine. Kõik kodulähedased põhikoolid peavad  pakkuma parimaid võimalusi, lähtudes iga õpilase võimetest ja vajadustest. Kui aktiivsemad kodanikud löövad käega oma kogukonna koolile ning otsivad või rajavad uue, siis ei toimu vajalikke muutusi enam kui 130 tuhande munitsipaalkoolis õppiva lapse jaoks. Me ei saa lubada levida mõttel, et eriline kool, kuhu õpilane igal hommikul rõõmsalt tahab minna ja kus ta oma võimeid parimal kombel saab arendada, on ainult erakool, kus õpib neli protsenti lastest.

Lapsevanemate aktiivsus ja koolide eriilmelisus on rohkem kui teretulnud. See ei saa, lausa ei tohi piirneda vaid erakoolidega. Iga kohalik põhikool peab olema kogukonnakool, kus lapsevanematel on õigus ja kohustus sõna sekka öelda. Loomulikult on võimalus, et maailmavaatelisi või alternatiivseid käsitlusi hindavad vanemad soovivad oma lapsele täiesti teistsugust õpikeskkonda, koostöös on võimalik seda ka tulevikus pakkuda.

MART LAIDMETS, haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler

blog comments powered by Disqus