Gümnaasiumi pääsemiseks tuleb enamikus koolides teha katsed

Põltsamaa Ühisgümnaasium korraldab katsed põhikooli lõpetajatele 8. mail ja täiendavad katsed 21. juunil. Muusikaklassi astujatele on lisaks muusikaline katse 10. mail. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis avatakse sügisel reaal-, huminataar-, üld- ja muusikaklass. Kõik gümnaasiumi astuda soovijad sooritavad põhikooli teadmiste põhjal üldtesti, mis sisaldab küsimusi bioloogiast, geograafiast, ajaloost, ühiskonna-, muusika- ja kunstiõpetusest. Testi tegemiseks on aega üks tund.

Reaalklassi astuda tahtjad peavad lisaks lahendama matemaatika-, keemia- ja füüsikaülesandeid, humanitaarklassi astujad peavad tegema täiendava testi eesti keeles, kirjanduses ja kahes võõrkeeles. Üldklassi astujad peavad lisaks üldtestile sooritama lisakatsed matemaatikast, eesti keelest ja ühest võõrkeelest. Muusikaklassi astujad peavad tegema solfedzo ja eriala katse ning testi eesti keeles, kirjanduses ja matemaatikas.

Uusi teste ei pea üldklassi astumiseks tegema

Kui õpilane sooritab katsed nii huminataar- kui ka reaalklassi, kuid sinna õppima ei pääse, siis üldklassi astumiseks ta teste uuesti tegema ei pea.

Konkursiväliselt pääsevad gümnaasiumi üheksanda klassi kiitusega lõpetanud ja maakondlikel olümpiaadidel 1.-6. kohale tulnud. Need, kes 8. mail tehtud katsete põhjal kooli ei pääse, võivad uuesti proovida 21. juunil. Esialgsed tulemused avaldatakse 14. mail kooli teadetetahvlil ning 25. juunil internetis ning ajalehes «Vali Uudised».

Jõgeva Gümnaasiumis avatakse kaks kümnendat klassi ? reaal- ja humanitaarklass. Katsed toimuvad 29. mail.

Humanitaarklassi astujad peavad tegema testi eesti keeles, kirjanduses ning ka üldkultuurilise testi, reaalklassi pürgijad aga matemaatikas, füüsikas, keemias, võõrkeeles ning lisaks üldkultuurilise testi. Testide tegemiseks on aega kaks tundi. Lisaks arvestatakse üheksanda klassi klassitunnistuse hindeid. Tulemused teatatakse õpilastele hiljemalt kaks nädalat pärast testide sooritamist.

Hiljemalt nädal pärast lõpetamist peavad sissesaanud tooma kooli dokumendid: avalduse, lõputunnistuse, sünnitunnistuse või passi koopia ja tervisekaardi. Alaealisel peab lisaks olema veel vanema luba.

Vabade kohtade olemasolul toimub täiendav vastuvõtt kümnendasse klassi augustis. Eelmisel aastal soovis Jõgeva Gümnaasiumi õppima minna üle saja õpilase. Siis avati koolis kolm kümnendat klassi, kuid kõik soovijad sinna õppima ei pääsenud.

Jõgeva Ühisgümnaasiumis on katsed kümnendasse klassi minejatele juba läbi. Sisseastujad tegid testid emakeeles, matemaatikas ja A-võõrkeeles. Lõplikud tulemused selguvad 1. juulil, kui lõpeb dokumentide vastuvõtt. Arvestatakse lõputunnistuste hindeid, vastuvõtutestide tulemusi, kus õpilane pidi saama vähemalt pooled võimalikest punktidest, samuti lühivestluse tulemusi.

Lõputunnistuse hinded peavad olema vähemalt rahuldavad, samuti peab käitumine olema hea. Otsuse õpilase vastuvõtmise kohta teeb direktor kohe pärast lühivestlust.

Puurmanis katseid pole, piirdutakse vestlusega

Palamuse Gümnaasiumi pürgijad peavad eelnevalt (ajavahemikus 24. kuni 29. maini) tegema testid eesti keeles ja kirjanduses, matemaatikas ja võõrkeeles. Testide sooritamiseks on aega 120 minutit ehk kaks astronoomilist tundi. Teste ei pea tegema need sama kooli õpilased, kelle klassitunnistusel on kõik veerandihinded «neljad»-«viied» ja käitumishinne vähemalt rahuldav.

Kooli vastuvõtmisel arvestatakse ka vestluse tulemust ning 9. klassi tunnistuse keskmist hinnet. Tulemused avaldatakse kolm päeva pärast katsete sooritamist.

Puurmani Keskkool võtab üheksandate klasside lõpetajaid vastu ilma katseteta, tulevase õpilasega toimub vaid lühike vestlus. Dokumente saab kooli viia pärast põhikooli lõpuaktust ja sisuliselt suvi läbi. Puurmani kool tahab oma lastele pakkuda head üldharidust, mingeid eriklasse ja eriharusid seal pole.

Mustvee Vene Gümnaasium ei korralda samuti 10. klassi astumiseks katseid, direktor Jaan Rahuküla sõnul on gümnaasiumi pürgijatele vestlus ja vaadatakse loomulikult ka põhikooli tunnistust.

Mustvee Gümnaasiumi direktor Luule Nõmm ütles, et neil kooli astumiseks spetsiaalseid katseid ei ole, kuid õpilaste taseme kindlakstegemiseks korraldatakse sisseastujatele vestlus ja vaadatakse ka põhikooli lõputunnistust ning lõpueksamite tulemusi. Direktori sõnul on oluline, et gümnaasiumis hakkaksid õppima ikkagi need õpilased, kes seal ka hakkama saavad. Oma kooli õpilased teevad ka väikese tasemetesti. Avaldusi gümnaasiumi astumiseks hakatakse vastu võtma juunis pärast põhikooli lõputunnistuse kättesaamist. Mustvee Gümnaasiumis saab fakultatiivsete ainetena õppida kokandust, retoorikat, arvutiõpetust, meediat, saksa keelt, joonestamist ning eetikat ja filosoofiat.

Tabivere Gümnaasiumis õppima asujad eraldi katseid sooritama ei pea, kuid sisseastumisel vaadatakse lõputunnistuse hindeid. Lisaerialadena saab õppida majandust, kodudisaini, mööbli restaureerimist, joonestamist ja autoõpetust. Kodudisaini õpetus hõlmab lilleseadet ja õmblemist.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus