Geoloogilise uuringu loa taotlust ei rahuldatud

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli jutuks keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regioonilt Põltsamaa vallavolikogule laekunud eelnõu, mille kohaselt on osaühing Metsakohin esitanud keskkonnaametile geoloogilise uuringu loa taotluse.

Teemat vallavolikogu liikmetele tutvustanud Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et selle taotlusega soovitakse teostada geoloogilisi uuringuid Põltsama valla Parikamäe uuringuruumis Pudivere külas. Parikamäe uuringuruum hõlmab mitut katastriüksust suuruses 30,47 hetkarit. Nende katastriüksuste omanik on osaühing Metsapunkt. Geoloogilise uuringu eesmärgiks on välja selgitada maavara levik, kasuliku kihi paksus, materjali kvaliteet ja kaevandamise tingimused selleks, et hinnata maavara kogust aktiivse tarbevaruna, millele oleks võimalik taotleda maavara kaevandamise luba.

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt on antud eelhinnang Parikamäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlemisele. Vastavalt eelhinnangule soovitatakse keskkonnamõjude uuringut mitte algatada. Toivo Tõnsoni sõnul oodatakse nüüd Põltsamaa vallalt seisukohta, kuidas edasi toimida. Antud uuringualal on praegu kasvamas mets ja see on maatulundusmaa, mitte mäetulundusmaaga, mida Põltsamaa valla kehtiv üldplaneering Parikamäele ette ei näe.

Vallavanem lausus, et arusaadavalt on geoloogilise uuringu loa taotlemisel eesmärgiks maavara kaevandamine. Kui vallavolikogu nõustuks loa andmisega geoloogilise uuringu läbi viimiseks Parikamäe uuringuruumis, võiks loa taotleja eeldada, et esialgne nõusolek tegevuseks Parikamäel on antud. Siinkohal tuleb arvestada, et geoloogiliste uuringute läbiviimine nõuab päris tõsiseid kulutusi, mille tegemise eelduseks on ikkagi lootus kaevandamisluba saada.

Sealsamas lähedal Pudivere külas asub Lambasaare katastriüksus, kus on juba läbi viidud keskkonnamõjude hindamine ja seal on ka kaevandamisega alustatud. Sealse tegevuse on keskkonnaamet heaks kiitnud.

Toivo Tõnson lausus, et ta ei näe vajadust sellesse piirkonda täiendavaid kaevandusi juurde rajada. Pealegi on selline tegevus seotud teatud ohtudega. Võib arvata, et kui kaks kaevandamise ala paiknevad lähestikku, siis nende alade keskkonnamõjud summeeruvad. Eesti riigil on ehituslike maavarade kasutamiseks olemas riiklik arengukava aasateks 2011-2020, kus on välja toodud kasutatud ja kasutamata varude maht. Põltsamaa piirkonnas on kasutuses olevaid karjääre mitu ja sellest tulenevalt vajadust järjekordse karjääri rajamiseks ei ole.

Põltsamaa vallavalitsuse liikmed arutasid seda teemat vallavolikogu eestseisuse liikmete ja piirkonna ettevõtjatega ning jõudsid ühiselt järeldusele, et ei nõustu geoloogilise uuringuloa väljastamisega osaühingule Metsakohin, mis on registreeritud Harjumaal Kiili vallas. Toivo Tõnson tegi ettepaneku saata Põltsamaa vallavolikogu arvamus uuringuloa menetlejale keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni esindusele. Põltsamaa vallavolikogu nõustus vallavanema ettepanekuga ja ei andnud nõusolekut uuringuloa väljastamiseks osaühingule Metsakohin.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus