Füüsilisest isikust ettevõtjate ravikindlustusest alates 1. aprillist 2006

Alates 1. aprillist jõustuvad muudatused ?Ravikindlustuse seaduses?, mis puudutavad füüsilisest isikust ettevõtjaid. Seni pidi FIE enda kindlustatuna arvelevõtmiseks ise pöörduma haigekassasse. Alates 1. aprillist saab haigekassa andmed FIE-de kindlustuskaitse alguse, lõpu ja peatumise kohta otse Maksu- ja Tolliametist (edaspidi MTA). Positiivseks muudatuseks on ka see, et alates 1. aprillist ei pea FIE oma kindlustuskaitse algust enam kolm kuud ootama. Ooteaeg on lühendatud 14 päevale.

Ravikindlustuse tekkimine

FIE ravikindlustus tekib MTA-s registreerimise või äriregistrisse kandmise päevast arvestatud 14-päevase ooteaja möödumisel. Kui inimesel on juba kehtiv ravikindlustus, siis jätkub kindlustus uuel alusel ilma ooteajata. MTA peab esitama isiku andmed haigekassale seitsme kalendripäeva jooksul.

Näiteks kui isikul puudus ravikindlustus ja ta registreeris ennast FIE-ks 03.04.06, siis tema kindlustuskaitse algab 17.04.2006.

Ravikindlustuse peatumine

Kindlustuskaitse peatub kahe kuu möödumisel ajast, mil FIE teatas ettevõtluse peatamisest MTA-le. Kui inimene pärast peatamist ettevõtlust jätkab, peab MTA esitama haigekassale vastavad andmed 10 päeva jooksul. Andmete saamisel jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata. Ravikindlustus ei peatu ajaks, millal FIE-l on õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist.

Ravikindlustuse lõppemine

FIE ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel, kui inimene teatab MTA-le või äriregistrile ettevõtlusega tegelemise lõpetamisest. MTA annab haigekassale ettevõtlusega tegelemise lõpetamisest teada 10 päeva jooksul.

Täpsem info haigekassa infotelefonil 16363.

Anu Valli,
haigekassa Tartu osakonna
klienditeeninduse büroo juhataja

blog comments powered by Disqus