Fakte Luua Metsanduskooli ajaloost

*Seoses enam kui 50 uue metskonna moodustamisega  kerkis Eestis 1947. aastal metsandusliku kaadri ettevalmistamise probleem.

*Metsatööstusele kaadrit ette valmistav Tihemetsa Metsatehnikum oli küll nõus ajutiselt ette valmistama keskastme metsamajanduse spetsialiste, kuid ei suutnud kaugeltki metsnike ja metsavahtide põuda leevendada.

*1948. aasta algul tuli metsamajanduse ministeerium välja ideega asutada kaheaastase õppeajaga metsakool.

*Kooli asukoha valikul võeti arvesse tolleaegse Jõgeva metsaülema Helmut Taimre soovitust valida kooli asukohaks endine Luua mõis koos lähedal paiknevate hoonete, liigirikka pargi ning metsamassiividega.

*Valitsuse määrusega avati 1948. aasta 1. septembril Luual kaheaastase õppeajaga metsakool 60 õpilasele.

*Kooli nimeks määrati valla asukoha järgi Kuremaa Metsakool.

*Esialgu pandi direktori ajutised kohustused Kurista Metsamajandi direktorile Vassiljevile ja metsakooli ajutised ülesanded kohakaasluse alusel Kurista Metsamajandi insenerile Alfred Kannelile.

*1948. aasta 22. juulil määrati uueks Kurista Metsamajandi direktoriks H. Kriiman.

*Algul ei olnud koolis ühtegi muud tunniandjat peale õppealajuhataja Alfred Kanneli, sellepärast tuli appi kutsuda läheduses elavaid metsamajanduse spetsialiste ja Tartust käivaid metsandusteaduskonna õppejõude. Üldaineid õpetasid Palamuse õpetajad.

*Töö huvides määrati 1949. aasta alguses kooli juhiks endine parteitöötaja Roland Joosing, kes aga vabastati direktoriks mittesobivuse tõttu töölt 1950. aasta veebruaris.

*Uueks direktoriks sai Veriora metsamajandi juht Karl Rippus, kes oma sihikidla tegutsemisega tagas koolis kindla korra.

*1949/1950 ehitati kooli juurde uus barakk-ühiselamu, asuti rekonstrueerima peahoonet. 1951 ehitati peahoone kahekorruseliseks, kursuste baasina kasutati endist valitsejamaja, mis 1953 ehitati ümber ühiselamuks.

*1948-1955 lõpetas Kuremaa Metsakooli kuus lendu 256 lõpetajaga. 1954. aasta 1. novembril alustas tööd üheaastane metsakool, mis pidi koolitama alama astme metsamehi. Üleminekuga üldisele keskharidusele vähenes pidevalt metsakooli õppima asujate arv ja polnud otstarbekas metsakooli asumine tehnikumi juures. Palamuse Metsamajanduse Kool likvideeriti 1975. aasta 1. oktoobrist ja kooli varad anti üle tehnikumile. 21 aasta jooksul sai aastase metsandusliku erihariduse  716 lõpetajat

*1956 aasta 1. oktoobril algas õppetöö Kuremaa Metsatehnikumis, õppeaja pikkus oli neli aastat, esimesel aastal võeti vastu 30 õpilast.

*1957 avati tehnikumi juures kaugõppeosakond.

*1959 viidi Kuremaa Metsamajanduse Tehnikum Tihemetsa Põllu- ja Metsamajanduse Tehnikumi Kuremaa filiaaliks. 1959. aasta sügisel toodi Tihemetsas taasavatud metsamajanduse klassi õpilased üle Luuale. 1960./1961. õppeaastal Kuremaa filiaalis õpilasi vastu ei võetud. 1961 muudeti tehnikum iseseisvaks õppeasutuseks nimega Jõgeva Metsamajanduse Tehnikum.

*1963 tuli tehnikumi direktoriks Kaupo Ilmet ja hakkas koostama tehnikumi väljaarendamise plaani. 1963. aasta 1. septembrist toodi Tihemetsast Luuale metsatöötlemise osakond, millega lõpetati metsandusliku keskhariduse andmine Tihemetsas. Samuti toodi Luuale metsamuuseum.

*Metsatöötlemise osakonnale jäeti üle andmata vajalik materiaaltehniline baas, Luual lõppes metsatöötlemise eriala õpetamine 1968.

*1968. aastal moodustati Luual tehnikumi, kolhoosi, sovhoosi ja puukooli baasil Luua Palamuse Metsamajanduse Sovhoostehnikum. Majand end ei õigustanud, 1976 liideti majandiga Kaarepere sovhoos. Tehnikumi uueks nimeks sai Kaarepere Sovhoostehnikum.

*1985. aasta novembris eraldati tehnikum loomakasvatusinstituudi alluvusest ja kooli uueks juhiks määrati Villu Reiljan.

*1988 tähistati Luual metsakooli 40. aastapäeva.

*1989 tekkisid koolil sidemed Soome Kuru Metsakooliga

*1991 sai Kaarepere Sovhoostehnikumist Luua Metsatehnikum, mis juba järgmisel aastal sai Luua Kõrgemaks Metsakooliks.

*Maareformi tulemusena eraldati Luua Kõrgemast Metsakoolist põllumajanduse osakond. Puukoolist eraldati varem eraomanikule kuulunud maad, riigimaadel asunud vana puukooli osa ja dendropark jäid metsakooli valdusse.

*1994. aasta 24. augustil avati Luual uus õppehoone.

*1995 avati Luual täiendusõppeosakond, kus asuti taas koolitama ka metsnikke.

*1996. aasta sügisel avati kaks uut eriala – raamatupidamine metsamajanduslikus ettevõttes ning puidu ja puidutoodete kaubandus.

*1996. aasta 5. oktoobril avati renoveeritud ühiselamu.

*1998. aasta suvel anti renoveerida vana mõisahoone.

*Luua metsakoolil on pikaajalised sidemed Läti ja Leedu metsakoolidega. Pea igal aastal korraldatakse koos kutsevõistlusi, lisandunud on ka Soome ja Rootsi metsakoolide noored.

Allikas: Jõgevamaa metsad 1918 – 1998, peatükk “Metsaharidus ja teadus”

blog comments powered by Disqus