Eurorahaga valutult tööturule tagasi

Euroopa Sotsiaalfondi toel rakendab tööturuamet riiklikku programmi “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013”. Programmiga liitumiseks tuleks pöörduda tööturuameti kohaliku esinduse poole.

Koostöös konsultantidega selgitatakse välja sobivaim võimalus tööturule naasmiseks või tööturul jätkamiseks mitmesuguste teenuste ja toetuste abil ning arvestades tööturu vajadusi.

Programmi eesmärgiks on karjäärinõustamisteenuse pakkumine töötavatele isikutele, vajadusel ka põhikooli lõpuklassides ja keskkoolis õppivatele noortele, aga samuti kiire reageerimine koondamistele ja koondatavate võimalikult kiire rakendumine. Veel saab tõsta teadlikkust paindlikest töövormidest, soodustada hoolduskohustusega isikute tööelus osalemist ning integreerida passiivseid vanglast vabanenuid, vanemaealisi, noori ja puuetega inimesi tööturule uuenduslikke lähenemisviise kasutades.

Programmi abiga võimaldatakse ka muukeelsetele töötutele tööturule integreerimiseks eesti keele ja erialast õpet  ning linnadest ja maakonnakeskustest kaugemal elavatele töötutele paremat juurdepääsu tööturuteenustele.

Lisaks tavapärastele sihtrühmadele ja teenustele võimaldab programm pakkuda suuremat valikut ja paindlikumaid teenuseid nii olemasolevale kui laiemale sihtrühmale.

Sihtrühmad

Noored (vanuses 15-24)

Vanemaealised (vanuses 50-74)

Töötavad ja mittetöötavad isikud

Koondatud ja koondamisteate saanud

Muukeelsed

Ettevõtlusega alustada soovivad mittetöötavad isikud

Kinnipidamiskohast vabanenud

Hoolduskohustusega mittetöötavad isikud

Puudega töötavad ja mittetöötavad isikud

Tööandjad. 

Programmiga lisanduvad uued ja paindlikumad teenused

Pikem tööpraktika ja tööharjutus (kuni 6 kuud.)

Tööklubid noortele.

Erialakoolitus ja mentorlus ettevõtlustoetust saanutele.

Psühholoogiline nõustamine.

Abi sõltuvusprobleemide korral.

Grupinõustamine pikaajalistele töötutele.  

Tööle rakendunute järelnõustamine pikka aega tööta olnud inimestele

Hooldusteenus ajal, mil hooldaja osaleb koolitusel või praktikal.

Tööruumide ja –vahendite kohandamine töötavatele puudega isikutele ja vanemaealistele.

Korduv tugiisiku teenus töötavatele puudega isikutele.

Erandlikud lahendused puudega isikute tööhõive suurendamiseks ja säilitamiseks.

Töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutamiseks andmine töötavatele puudega isikutele.

LIINA VÕSASTE,

TTA Jõgevamaa osakonna juhataja 

 

blog comments powered by Disqus