Europoli jõudu tuleb suurendada

Selliseid, nagu võis näha menufilmis Ocean’s Twelwe, kus Cathrine Zeta-Jonesi mängitud Europoli agent võltsis oma ülemuse allkirja, et saada infot teda isiklikult ning natuke ka tööalaselt huvitavate kurikaelte kohta.

Europol asutati juba 1992. aastal Maastrichti lepinguga. Siiski, võrreldes Interpoliga, on Europoli käed jäänud küllalt lühikeseks. Kriminaaljälitusteabe organisatsiooni eesmärk on läbi aegade olnud õilis ? võidelda rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega ning ennetada seda.

Europolil polnud täitevvõimu

Siiamaani on olnud see keeruline, kuna täidesaatvat võimu pole üleeuroopalisel politseil olnud. Võitlust on peetud infovahetuse, info analüüsi, koolituse, üldiste kuritegevustrendide analüüsi ning sellest lähtuvalt võitlusviiside väljatöötamise, riskianalüüsi vormis. Vahetatud on ka isikuandmeid.

Nii Eesti kui ka Euroopa julgeolek on suurenenud ? sel aastal liitusime Schengeni infosüsteemiga (SIS), mille abil nabitakse Euroopa Liidus aastas kinni Tallinna linna elanike jagu kurikaelu, ligi 400 000.

Reformiga plaanitakse muuta Europol Euroopa Liidu ametiks, millel pole piiranguid kuritegevuse tõrjumisel. Euroopa Liidu ametiks muutmisega tugevdatakse Euroopa Parlamendi kontrolli Europoli tegevuse üle.

Koostöö kehva

Siiani andis superstruktuur aru vaid oma juhatusele, kuhu kuulusid liikmesriikide siseministeeriumide esindajad. Rahvaesindajatel on senini puudunud igasugune ülevaade Europoli tegevusest ? isegi nende aastaaruanne on salastatud. Liikmesriikide usaldus Europoli vastu on olnud vähene. Tuleb otsekoheselt tunnistada, et koostööd tehakse kehvalt.

Selline salastatuse aste võib tekitada kõhedust ? kui superstruktuur, kellel on küll üsna piiratud võimalused, peab oma tegevusest aru andma vaid käputäiele juhatuse liikmetele, siis on igasugused kuritarvitused palju varjatumad. See on aga tõsine oht euroopalikele väärtustele, ennekõike demokraatile ning isikuvabadusele.

Teisalt on Europol siiani ka suhteliselt jõuetu, et mitte öelda impotentne olnud. Ometi võiks ja peaks see tegelema palju tõhusamalt ning karmimalt meie kõigi julgeoleku tagamisega. Europol peaks olema sama võimekas, kui on Interpol, seda Euroopas sees.

MARIANNE MIKKO,
Euroopa Parlamendi saadik, sotsiaaldemokraat

blog comments powered by Disqus