Euroopa mõistis hukka hävitustalgud Eesti linnade ja valdade kallal

Nii Tallinn, teised linnad, vallad kui ka Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit on juba aastaid rääkinud Eesti valitsuse poolsest ülekohtust ja õiguste rikkumisest riigi kohalike omavalitsuste suhtes. Valitsuse kõrvad on jäänud meie jutule kurdiks ning omavalitsusliitudega ei arvestata juba pikemat aega. Aga Euroopas võeti meid kuulda!  

Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongress (CLRAE) ehk Euroopa Nõukogu omavalitsuskogu tegi Eesti valitsusele konkreetsed ettekirjutused, mis puudutavad Euroopa omavalitsusharta rikkumist.

Euroopa omavalitsuskogu võttis 26. oktoobril Strasbourgis vastu ebatavaliselt teravas toonis sõnastatud soovitused Eesti võimudele. Muuhulgas nõuab Euroopa omavalitsuste esinduskogu kiiremas korras seadusandluse muutmist, et kohalikele omavalitsustele eraldataks rohkem raha nendele põhiseaduse ja teiste seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse Eesti linnade ja valdade tulude suurendamiseks neile õigust kohalike maksude kehtestamiseks.

Euroopa omavalitsuskogu teeb Eesti valitsusele ettepaneku luua kriisi läbi enim kannatanud omavalitsuste toetuseks fond, mille abil nad saaksid jätkata teatud sotsiaalteenuste osutamist. Omavalitsuskogu rõhutab ka, et Eesti valitsus peab enne otsuste langetamist kaasama omavalitsusi ja nende ühendusi seadusmuudatuste aruteludesse, eriti juhtudel, kui muudatustega lisanduvad omavalitsustele rahalised kohustused.

Tuuakse välja seegi, et Eesti kohta on 2000. aastal koostatud raport, sest Eesti valitsus on jätnud täitmata ka tollal antud soovitused omavalitsuste tulubaasi kindlustamiseks.

Kindlustamaks uute soovituste järgimist Eesti valitsuse poolt, lisati dokumendile lõpparutelul raportööri ettepanekul nõue, et Eesti delegatsioon teeb kord aastas Euroopa omavalitsuskogule kokkuvõtte sellest, mida on riigis soovituste osas tehtud.

Omamoodi huvitav on veel ka asjaolu, et Eesti kohta koostas raporti just parempoolset maailmavaadet esindava Euroopa Rahvapartei esindaja Jos Wienen Hollandist. Seega ei mõtle Euroopa parempoolsed nii kohalike omavalitsuste vaenulikult, nagu teeb seda parempoolne valitsus Eestis.

Muide, tugevat ja arenenud kohaliku omavalitsuse tasandit oma liikmesriikides oluliseks pidav arenenud riike ühendav OECD koostab parasjagu Eesti kohta raportit, mis suure tõenäosusega tuleb tänase Eesti valitsuse suhtes väga kriitiline, sest Euroopale teeb Eesti linnade ja valdade ränk olukord muret.

i

TAAVI AAS, Eesti Linnade Liidu esimees

blog comments powered by Disqus