Ettevõtjad saavad töötukassast palgatoetust küsida

Palgatoetus on tööandjale töötu töölerakendamiseks makstav toetus, mille eesmärgiks on toetada töötu töölesaamist.

2010. aastal on palgatoetusele planeeritud 99,88 miljonit krooni. Töötukassa loodab palgatoetusega tööle aidata 6500 töötut.

Palgatoetusega saab tööle rakendada inimese, kes on töötuna vähemalt kuus kuud järjest arvel olnud. 16-24-aastase töötu saab palgatoetusega tööle rakendada, kui ta on olnud töötuna arvel järjest vähemalt kolm kuud. Inimese, kes on töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vabanenud vanglast, saab palgatoetusega tööle rakendada sõltumata sellest, kui kaua ta on  töötuna arvel olnud.  

Palgatoetust makstakse nii palgatoetuse sihtrühma kuuluva töötu tähtajatul kui ka tähtajalisel tööle või teenistusse võtmisel.

Töötu tähtajatult tööle või teenistusse võtmisel makstakse palgatoetust kuue kuu vältel, aga mitte pikema aja jooksul kui üks aasta Töötukassa ja tööandja vahelise halduslepingu sõlmimisest arvates.

Töötu tähtajalisel tööle või teenistusse võtmisel makstakse palgatoetust, kui tööleping sõlmitakse või töötu nimetatakse ametisse vähemalt kuueks kuuks.

Tähtajalise töö- või teenistussuhte korral makstakse tööandjale palgatoetust töö- või teenistussuhte kestusest poole aja vältel, kuid mitte rohkem kui kuue kuu eest. 

Palgatoetus võrdub töötasu alammääraga

Palgatoetuse suurus on 50 protsenti töötaja töötasust või teenistuja palgast, kuid mitte rohkem kui kehtiv töötasu alammäär.

Toetus kantakse tööandja arvele üks kord kuus esitatud palgatõendi alusel.

Töötukassa kaudu töötaja leidmiseks tuleb tööandjal pöörduda Töötukassa maakondlikku osakonda  või edastada info vabast töökohast, sisestades tööpakkumise Töötukassa kodulehe kaudu aadressil www.tootukassa.ee

Kui tööandja soovib värvata palgatoetusega töötu, peab ta töötukassa konsultanti sellest informeerima. 

Vastavalt tööpakkumises toodule, leitakse töötukassas arvel olevate ja palgatoetuse tingimustele vastavate töötute seast tööandjale sobiv kandidaat.  Mitme sobiva kandidaadi olemasolul võib töötukassa korraldada eelvaliku või edastada kandidaatide andmed tööandjale  eelnevalt kokku lepitud tingimustel.  

Kui tööandja on oma valiku teinud, informeerib ta oma otsusest Töötukassat.

Palgatoetust ei saa taotleda valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused ning muud riigiasutused, välja arvatud riigi tulundusasutused. Palgatoetust ei maksta, kui tööandja võtab inimese tööle samale töö- või ametikohale, kus ta ühe aasta jooksul vahetult enne töötuna arvele võtmist töötas.


Tööandjal tuleb töötukassaga sõlmida haldusleping palgatoetuse saamiseks enne isikuga töölepingu sõlmimist.

Töötama peaks vähemalt aasta

Juriidilisest isikust tööandja esindaja esitab palgatoetuse lepingu sõlmimiseks isikut tõendava dokumendi ja vajadusel volikirja lepingu sõlmimiseks. Füüsilisest isikust ettevõtjast (FIE) tööandja ja füüsilisest isikust tööandja, kes ei ole FIE, esitavad isikut tõendava dokumendi.


Tööandjal tuleb palgatoetus tagastada täies ulatuses, kui tema  algatusel lõpetatakse tähtajatu või üle ühe aasta pikkune tähtajaline töö- või teenistussuhe enne ühe aasta möödumist töölepingu sõlmimisest või ametisse nimetamisest.

Alla aasta pikkuse tähtajalise töö- või teenistussuhte puhul tagastab tööandja palgatoetuse, kui leping lõpetatakse tööandja algatusel enne tähtaja saabumist.

Toetust ei pea tagastama, kui töölt või teenistusest vabastamise põhjus on teenistuja poolne teenistuskohustuste rikkumine, usalduse kaotus või vääritu tegu. Samuti ei pea toetust tagastama ka siis, kui töötajale öeldakse tööleping üles sellepärast, et ta on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töödistsipliini või on viibinud tööl joobeseisundis, pannud toime varguse, pettuse või muu teo, millega kaotas tööandja usalduse.

    
Toetust ei pea tagastama ka juhul, kui teenistuja ei vasta ametikohale oma tööoskuste või tervise poolest, samuti juhul, kui töötajaga on tööleping üles öeldud töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu mõlemapoolseid huve järgides ei saa töösuhte jätkamist eeldada.

iii

LIINA VÕSASTE, Töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja

blog comments powered by Disqus