Erametsaomanikud tõestasid valmisolekut euroraha aktiivselt kasutada

Erametsaomanikud ja metsaühistud said sel sügisel esmakordselt taotleda Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames makstavat toetust metsa majandusliku väärtuse parandamiseks, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks. 29. septembrist kuni 24. oktoobrini kestnud uute eurotoetuste taotlusvoorus laekus SA-le Erametsakeskus (EMK) ühtekokku 767 taotlust kogusummas 132,6 miljonit krooni. Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks on 2008. aasta eelarves raha 30 miljonit krooni, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks 7 miljonit krooni. 

Metsaühistutelt laekus 8 taotlust summas 5,8 miljonit krooni. Füüsilisest isikust erametsaomanikud esitasid 535 taotlust (52,7, miljonit krooni), juriidilisest isikust erametsaomanikud 143 taotlust (59,4 miljonit krooni) ja FIE-d 81 taotlust (14,7 miljonit krooni).

Konkurentsitult enim, 745 taotlust summas 129,9 miljonit krooni esitati metsa majandusliku väärtuse parandamiseks. Neist 108 taotluses ootavad metsaomanikud abi metsatehnika ja metsatarvikute soetamisel. Et tehnika on kallis, oli suurim ka sellest valdkonnast esitatud toetuste rahaline maht –107,7 miljonit krooni.

Hooldusraiet kuni 30-aastases puistus soovivad taotlejad teha 5412,1 hektaril, kasvavate puude laasimist metsa tootmispotentsiaali tõstmiseks 424,7 hektaril ja metsa uuendada 108,2 hektaril.

Kahjustatud metsa taastamise toetust sai taotleda loodusõnnetuses või tulekahjus kahjustatud metsa taastamiseks.  Abikõlbulikud tegevused olid uue metsakultuuri rajamine, looduslikule uuenemisele kaasaaitamine ja metsakultuuri hooldamine. Esitati 10 taotlust summas 557 601 krooni. Taotletava toetuse summast ligi poole moodustab juba rajatud metsakultuuri hooldamine, mida plaanitakse teha 118,2 hektaril.

Metsatulekahju ennetamise toetust said taotleda metsaomanikud, kelle mets asub suure või keskmise metsade tuleohuga piirkonnas, nagu Harju, Ida- ja Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Tartu, Võru, Lääne ja Valga maakond. Esitati 12 taotlust summas 2,2 miljonit krooni, et tähistada tulekaitseobjekte, hoida korras tuletõrje veevõtukohale juurdepääsuteid, rajada või hoida korras mineraliseeritud tuletõkestusribasid või –vööndeid ning rajada ja tähistada suitsetamis- ja lõkketegemiskohti.

Metsa majandusliku väärtuse parandamiseks on 2008. aasta eelarves raha 30 miljonit krooni, kahjustatud metsa taastamiseks ja metsatulekahju ennetamiseks 7 miljonit krooni. Toetustaotluste maht eelarves ületab plaanitut väga suurel määral, tuues väga selgelt esile sektori investeeringuvajaduse.

Kahtlane, kas raha teistelt meetmetelt juurde saab. Toetuse tahtjate hulk on esimesel aastal tõenäoliselt suurem, kuna toetust makstakse kahe aasta tööde kohta. Võiks kaaluda järgmiste aastate arvelt selle aasta taotluste suuremat finantseerimist. Selleks on aga vaja põllumajandusministri otsust.

Taotluste menetlemisega on alustatud ja kui neis avastatakse puudusi, tehakse taotlejale järelepäring, milles palutakse vajakajäämised kõrvaldada. Toetuste otsuste tegemiseks on EMK-l aega 80 tööpäeva – seega kuni 19. veebruarini 2009. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadetakse taotlejale teade. Toetuse saajad avalikustatakse erametsanduse portaalis kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

TRIIN SUUR, SA Erametsakeskus Euroopa Liidu toetuste üksuse juhi kohusetäitja

blog comments powered by Disqus