Erametsandus areneb ja muutused ootavad ees

Käesoleva aasta märtsi lõpus kinnitatud erametsanduse siseriiklike toetuste korras on  toetuse määrades võrreldes eelmise aastaga mõningaid muudatusi. Lisandunud on ka üks uus toetuse liik — metsamaaparandus.

Jätkuvalt toetatakse üks kord kümne aasta jooksul metsa inventeerimiseks ja metsamajanduskavade koostamiseks tehtud kulutusi.  Tänavu on kahe taotlusvooru eel võimalik esitada taotlusi vastavalt  8. augusti ja  5. detsembrini.

Toetust makstakse taotlemise aastal või sellele eelnenud kahel kalendriaastal metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete ning nende alusel koostatud kava koostamiseks tehtud kulutuste eest. Uutes voorudes  on ka muudatus, kus  kulud hüvitatakse endiselt kuni 100 protsendi ulatuses, kuid mitte rohkem kui 13 eurot inventeeritud metsamaahektari kohta. Uue määra kohaselt lisandub toetusele 1,5 eurot iga inventeeritud metsamaahektari kohta, kui koostati ka metsamajanduskava. 

Metsa uuendamise toetust saab taotleda tehtud töödele ja kuludele, esitades toetuse taotluse 14. juuniks või 19. novembriks. Metsa uuendamise toetus hõlmab metsataimede soetamist, maapinna ettevalmistust, metsaistutustöid ja metsataimede hooldust.

Metsa uuendamisega seotud toetuse taotlemisel  peab tehtud tööde kohta  olema  vormistatud nõuetekohane metsateatis, millel on kinnitus, et see on lubatud.

Toetuse määraks on metsa puutaimede soetamisel kuni 80 protsenti taimede maksumusest, kuid mitte rohkem kui 0,16 eurot ühe taime kohta. Uuendusena saab  käesoleval aastal toetust taotleda ka laialeheliste lehtpuude (harilik tamm, harilik saar, harilik vaher, harilik jalakas, künnapuu ja harilik pärn) taimede soetamisel, mille maksimaalseks toetusmääraks on 0,35 eurot taime kohta.

Maapinna ettevalmistamine ketasadraga võimaldab saada toetust 96 eurot hektari kohta, muu tehnika kasutamine 64 eurot hektari kohta. Metsaistutamisel on toetuse suuruseks 128 eurot  ja kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri (sh looduslikule uuenemisele jäetud metsamaal kasvavate metsapuutaimede hooldamisel) 96 eurot kalendriaastas hektari kohta.

Lisaks eelpool nimetatud toetustele saab iga metsaomanik pöörduda aastaringselt metsa hooldamisel ja majandamisel tekkinud küsimustega atesteeritud metsakonsulentide poole. Iga metsaomanik saab tasuta konsultatsiooni jätkuvalt 15 tundi kalendriaastas. Jõgevamaa konsulentide andmed on saadaval kodulehel eramets.ee.

Muutunud korra kohaselt tuleb alates 1. juulist metsaomanikul, kelle nõustamisele on kulunud üle kahe tunni, tasuda kohustuslik kümneprotsendiline omafinantseering. Kuni kahetunnised nõustamised kalendriaastas on metsaomanikule endiselt tasuta, osutatud teenuse hüvitab konsulendile erametsakeskus. 

Uueks toetusliigiks on tänavu metsamaaparandustööde toetus olemasolevate metsakuivendussüsteemide — eesvoolude, kuivenduskraavide ja truupide — uuendamiseks ning korrastamiseks ja voolunõvade rajamiseks, et parandada metsamaa veerežiimi ja juurdepääsutingimusi.

Toetust saab taotleda ainult maaparandussüsteemide registrisse kantud maaparandussüsteemile või selle osale ja toetuse maksimaalseks määraks on kuni 10 000 eurot toetusesaaja kohta. Metsamaaparanduse toetuse taotlus tuleb esitada hiljemalt 31. oktoobriks.

Palamuse Metsaselts  aitab ka kasvava metsa ja sortimendi müügi korraldamisel. Soovi korral saab liituda ka MTÜga Palamuse Metsaselts.

i

AIN MALM, Jõgevamaa erametsanduse tugiisik,  Palamuse Metsaseltsi kontaktisik

blog comments powered by Disqus