Erametsakeskuses kinnitati erametsanduse toetuste taotlemise kord

Tänavu 26. märtsil kinnitas Erametsakeskuse (EMK) nõukogu Erametsanduse toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise korra 2008. aastaks.

2008. aastal kavandab EMK siseriiklikest vahenditest kokku jagada toetusteks üle 33 miljoni krooni. Abikõlblikud on kulud, mis on tehtud 1. jaanuaril 2008 või pärast seda, välja arvatud metsamajandamiskava koostamise toetamine, mille puhul on abikõlbulikud alates 1. jaanuarist 2007 tehtud kulud.

25. aprilliks saab esitada toetusetaotlusi järgmistele toetuse liikidele:

Erametsaomanike individuaalne nõustamine, sh erametsaomanike nõustamise ja koolitamise korraldamise, koordineerimise ja järelevalve teostamine (toetust saavad taotleda metsaühistud);

Erametsaomanike rühmanõustamine, sh  erametsaomanike nõustamise ja koolitamise korraldamise, koordineerimise ja järelevalve teostamine (toetust saavad taotleda metsaühistud).

Metsamajandamiskavade koostamise toetamine (toetust saavad taotleda metsaühistud)

1. maiks saab esitada toetusetaotlusi järgmistele tööde teostamiseks:

Pärandkultuuri objekti taastamine, hooldamine ja eksponeerimine (toetust saavad taotleda metsaühistud ja erametsaomanikud);

Metsamajandusalane koostööprojekti elluviimine, nõustamise ja koolitamise tugisüsteemi arendamine, koolimetsa asutamine ja tegevuse korraldamine (toetust saavad taotleda metsaühistud);

Konsulendi baasraha (toetust saavad taotleda metsaühistud ja erametsaomanikud).

Raiesmiku uuendamise toetuse taotluse esitamise tähtpäev on 15. juuni. 2008. aastal saab raiesmiku uuendamise toetust  taotleda pärast seda, kui töö on tehtud.

Taotlusi saab esitada posti teel, käsipostiga EMK-sse või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile taotlus@eramets.ee.

Uue toetuste taotlemise korraga saab tutvuda internetiaadressil: www.eramets.ee/toetused.

EMK korraldab viis infopäeva toetuse taotlemise korra tutvustamiseks ajavahemikul 31. märtsist kuni 8. aprillini. Lisaks soovitame nõu ja abi saamiseks pöörduda piirkondlike metsaühistute poole.

Erametsakeskuse eesmärk on tagada säästlikule ja keskkonda kaitsvale metsamajandamisele tugineva jätkusuutliku erametsanduse arendamine, sealhulgas riigi metsapoliitikas, metsanduse arengukavas, metsaseaduses, Eesti maaelu arengukavas ja teistes riiklikes strateegilistes dokumentides ning välisabi programmides sätestatud erametsanduse arengusuundade elluviimine.

EVELIN HUUL

blog comments powered by Disqus