Eraisikute veetaristu toetus tuleb taas

Valitsus otsustas 15. detsembril eraldada ligi 800 000 eurot Ühtekuuluvusfondi toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitorustike ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrku. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab taotlusvooru jaanuarikuu jooksul.
Viimase paarikümne aasta jooksul tehtud investeeringute tulemusena on Eestis ühisveevärgiga ühendatud 84% ning ühiskanalisatsiooniga 82% elanikkonnast. Tänu veemajanduse toetusele on kvaliteetse joogivee saanud endale 9300 ja nõuetekohase reoveesüsteemi 13 000 inimest üle Eesti.
Jaanuaris avatavas voorus saab vastu võtta veel umbes 300 taotlust. Taotlejatel peab olema võimalus omaosaluse katmiseks. Töödega ei tohi alustada enne rahastusotsuse saamist ning plaanitud tegevused tuleb seejärel ellu viia kuue kuu jooksul. Tagantjärele ei saa toetada neid majapidamisi, kes pärast esimese taotlusvooru lõppu oma vahenditest ehitustööd ära tegid.
Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Toetuse summad on toodud KIKi kodulehel.<https://kik.ee/et/toetavad-tegevused/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine>
KIK annab jaanuaris taotlusvooru avanemisest teada oma kodulehel ja üleriigilistes päevalehtedes.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus